DVDP-bredde=

I denne publikasjonen ser kunnskapsinstituttet tilbake på utviklingen innen mobilitet mellom 2010 og 2021.

Den totale avstanden nederlendere reiste med bil, offentlig transport, fly, sykkel eller til fots var litt høyere i 2021 enn i 2020. Avstanden dekket av godstransport økte også noe. Dette fremgår av Mobilitetsnøkkeltall 2022 til Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM). I denne publikasjonen ser kunnskapsinstituttet tilbake på utviklingen innen mobilitet mellom 2010 og 2021. KiM skisserer også et bilde for kort og mellomlang sikt basert på 3 scenarier.

Utvikling frem til og med 2021

I 2021 var passasjermobilitet fortsatt tydelig påvirket av covid-pandemien. Selv om avstanden tilbakelagt av folk var litt høyere enn i 2020, var den fortsatt klart under nivået i 2019, ifølge mobilitetsnøkkeltallene. Godstransporten økte også noe i 2021. Til tross for covid-pandemien, oversteg transportytelsen (i tonn-km) til og med litt den for 2021 i 2019, til tross for covid-pandemien. Som følge av mer person- og godstransport ble trafikkvolumet og tap av reisetid på hovedveiene i 2021 (også) litt høyere enn i 2020, men mindre enn i 2019. Forsinkelsen per togreise er avtagende.

Til tross for den svake økningen i veimobilitet, var antallet dødsfall i trafikken i 2021 litt lavere enn i 2020. Siden 2018 har det vært en nedgang. Utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svevestøv fra forbrenning (PM10) fra veitrafikk har også vist en nedadgående trend over lengre tid. CO2-utslippene fra veitrafikken har også gått ned de siste årene. Utslippet av partikler fra dekkslitasje (PM10-slitasje) holder tritt med trafikkvolumet.

Scenarier for kort og mellomlang sikt

På grunn av den store usikkerheten skisserer KiM 2027 scenarier for utviklingen på kort og mellomlang sikt (til og med 3). Disse er forskjellige i miljøusikkerhet (økonomisk og demografisk utvikling), midlertidige og strukturelle koronaeffekter og (potensiell) forsyningsmangel, som nedskalering av kollektivtransport og mangel på deler til e-sykler. Forutsetninger som fører til mindre mobilitetsvekst er gruppert i mindre-scenarioet og forutsetningene som fører til mer mobilitetsvekst i mer-scenarioet. Grunnscenarioet er stort sett i midten. 

(Teksten fortsetter under bildet)
Den totale avstanden nederlendere reiste med bil, offentlig transport, fly, sykkel eller til fots var litt høyere i 2021 enn i 2020.

Fremtidens vei- og sykkeltrafikk

For veitrafikk på hovedveier anslår KiM en vekst i tilbakelagt distanse i 2027 på 14 % (grunnscenario), 20 % (mer scenario) og 7 % (mindre scenario) sammenlignet med 2019. I hvilken grad dette fører til mer trafikk syltetøy, beskriver KiM kvalitativt. Trafikkork kan enkelte dager være mindre sterke enn tidligere på grunn av bedre fordeling av trafikken over døgnets timer og ukedagene som følge av mer hjemmearbeid. Avstanden tilbakelagt med sykkel viser også vekst i alle scenarier, og vil i 2027 sammenlignet med 2019 vokse med 9 % (grunnscenario), 12 % (mer scenario) og 8 % (mindre scenario). 

Fremtidens kollektivtransport

Ifølge KiM vil togtrafikken overstige 2026-nivået i 2019 i basisscenarioet. I mer-scenarioet er dette i 2024. I grunnscenarioet vil buss-, trikk- og t-banetrafikken (btm) igjen overstige nivået for 2024 i 2019 og i mer-scenarioet i 2023. scenario vil både togtrafikk og btm-trafikk i 2027 er fortsatt under nivået i 2019.

Fremtidens luftfart og godstransport

KiM begrenser seg til 1 scenario for antall flypassasjerer og godstransportytelse. For 2027 anslår KiM en vekst på 7 % i antall flypassasjerer sammenlignet med 2019. Dette anslaget er basert på vedtatt policy fra Climate and Energy Outlook 2022 (KEV2022) fra Nederlanders miljøvurderingsbyrå (PBL). Den KiM har foreløpig ikke tatt høyde for en kapasitetsbegrensning på 440.000 flyvninger på Schiphol, økt flyavgift, idriftsettelse av Lelystad lufthavn og for eksempel en økning i innblandingsplikten for bærekraftig drivstoff. For godstransport er det anslått en vekst på 2027 % for 8 sammenlignet med 2019.

Relaterte artikler:
pip
Utskriftsvennlig, PDF og e-post