De holländska kommunalvalen 2022 är vanliga kommunalval som i större delen av Nederländerna kommer att hållas onsdagen den 16 mars 2022. Stadsnätverket G40 är nätverket av 40 (medelstora) städer i vårt land, som möts i de urbana frågor som medlemmarna i nätverket står inför. Alla G40-kommuner kommer att växa i antal invånare och besökare de kommande åren. Tillväxten ger möjligheter, eftersom stadsförtätning ger möjligheter för nya anläggningar, bostäder och industri och den för bokstavligen människor närmare varandra.

Mobilitetsalliansen

De Mobilitetsalliansen ger nio förslag på en blomstrande, inkluderande och tillgänglig stad. Nu gör man detta på kommunal nivå, tidigare försåg man även programnämnderna inför valen till representanthuset med idéer. Mobilitetsalliansen rekommenderar till exempel att upprätthålla spridningen av rörlighet. Det kan göras genom att föregå med gott exempel som kommun när det gäller flexibla arbets- och öppettider. Kommuner kan också uppmana organisationerna i sin stad (arbetsgivare, utbildningsinstitutioner) att följa detta goda exempel. Detta gör det möjligt för dem att bättre kontrollera rörlighetens tillväxt och något begränsa trafikökningen under morgon- och kvällsrusningstiderna.

Paxelrörlighet

Kommuner kan förhindra att bostäder byggs utan att det framgår hur mobiliteten med kollektivtrafik, bil och cykel är organiserad. Ett rörlighetstest som är en direkt del av bostadsuppdrag kan ge detta. Ibland kan packning ske längs kollektivtrafikaxlar. På andra ställen är det vettigt att ge bilrörlighet mer utrymme. Mobilitetsalliansen rekommenderar att ta med varuflöden i testet och underlätta detta med tydlig logistik
rutter, (flexibla) last- och lossningsställen i bostadsområden, multifunktionella upphämtningsställen och paketskåp i bostadstorn. 

(texten fortsätter under bilden)
Uber delad cykel Rotterdam

Trafiksäker rörlighet

Antalet trafikolyckor ökar, framför allt i innerstadsområden. Kommuner måste därför välja trafiksäkra bostadsområden och säkert utformade genomfartsvägar i staden. Där det är möjligt kan hon separera trafikflöden, där gatans utformning bestämmer hastigheten och kategoriserar fordon efter massa. En vägdesign som "upprätthåller" 30 km i timmen i bostadsområden kan minska antalet allvarliga personolyckor med 25 %. Ge mer utrymme för promenader och cykling i livliga områden. Det gör trafiken säkrare och staden mer levande. Det kommer att finnas olika val för varje plats, eftersom kollektivtrafiken och bilen måste hålla tillräckligt med utrymme och hastighet på de genomgående vägarna.

Mobilitetsnav för människor och varor

Investera i knutpunkter med gott om P+R-alternativ i utkanten av staden, nav i stadsdelar och stadsdelar och - tillsammans med andra myndigheter - knutpunkter utanför staden. Vid knutpunkter är det lätt att byta till kollektivtrafik och delad mobilitet eller att börja resan. Att kombinera detta med stimulans av innovationer som MaaS (Mobility as a Service) ger människor fler valmöjligheter och de blir mer flexibla i sin resa. Utöver överförings- eller omlastningsfunktionen har nav även en attraktiv effekt på grund av utbud och efterfrågan på andra funktioner och anläggningar (som uthämtningsställen för paket, dagligvaror samt arbets- och mötesplatser).

Tillgänglig för alla

Håll mobiliteten tillgänglig för alla, det är Mobility Alliances budskap. Tillgång till rörlighet är en förutsättning för att delta i samhället. Kommunen kan bidra till att tillhandahålla denna tillgång för varje invånare genom att erbjuda lämpliga produkter och tjänster tillsammans med mobilitetsleverantörer. Mer och mer erfarenhet får man med detta i olika städer i Nederländerna. Överväg till exempel att använda den till reducerat pris
kollektivtrafik av personer med mindre plånbok. Eller ordna åktjänster för personer utan egen transport. Och tänk även på underhållet av vårdtransporter och taxibilar.

(texten fortsätter under bilden)
anpassad sjukvårdstransport

nollutsläppstransporter

Kommunen kan aktivt använda den nuvarande utvecklingen mot utsläppsfria transporter genom att göra plats och investera i tank- och laddinfrastruktur för person- och godstransporter. Detta kan också innefatta alternativ för att leverera energi tillbaka till nätet från fordon (till exempel via nav). Kommunen kan också uppmuntra till nollutsläpp i den egna näringsverksamheten och i befintligt samarbete med avtalspartners. Tänk på att aktivt tänka med för att göra ett ”noll” business case genomförbart för till exempel målgruppstransporter. Utbudet i staden blir också allt mer utrymmeseffektivt, tyst och utsläppsfritt.

optimal trafikledning

Mycket har redan satsats på smartare trafikledning de senaste åren. Det är bra om detta utvecklas vidare, på
baserat på realtidsdata och multimodala data. Tekniken för intelligenta trafikljus och i fordon används, liksom anslutning till miljön. Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av vägnätets kapacitet. Helst ska kommuner samarbeta kring detta på regional nivå.

Framtidens kollektivtrafik

Kollektivtrafik, kollektiva persontransporter, cykel och andra tvåhjulingar ger svar på det knappa utrymmet i de trafikerade områdena och kvarteren. Under högtrafik är effektiva, högfrekventa och bekväma transporter av ett stort antal resenärer avgörande. Framtidens kollektivtrafik kan också ses mer i samverkan med målgruppstransporter, taxitransporter, delad mobilitet och cykeln, så att det blir allt mer attraktivt att kombinera färdmedel. Samtidigt har finansieringen av kollektivtrafiken och målgruppstrafiken varit pressad i åratal. Även om kommunerna inte själva ansvarar för detta kan de föra diskussioner med landskaps- eller riksstyrelsen om detta.

ett attraktivt offentligt rum

Den nödvändiga skötseln och underhållet av lokala vägar, cykelvägar och broar kan inte längre skäras ned. Tvärtom: på grund av den ackumulerade eftersläpningen och det stora renoverings- och utbytesuppdrag som kommer, behövs mer resurser från riksregeringen, staden och regionen. På många ställen har det varit för länge förseningar, vilket har lett till potentiellt osäkra situationer. Tvärtom: på grund av den ackumulerade eftersläpningen och det stora renoverings- och utbytesuppdrag som kommer, behövs mer resurser från riksregeringen, staden och regionen. På många ställen har det varit för länge förseningar, vilket har lett till potentiellt osäkra situationer.

Till sist

Mobilitet gör det möjligt för organisationer och människor att göra det de är bra på och bidrar i hög grad till livsnjutning och livsnjutning. Med våra nio förslag förbereder du din kommun för en sund, inkluderande framtid, där ekonomiskt välstånd går hand i hand med en levande stad.

(texten fortsätter under bilden)
kolla in på Emmen station

Mobilitetsalliansen

Mobility Alliance är ett unikt partnerskap av nu 26 parter, etablerat för att säkerställa att
Nederländernas rörelsefrihet kommer också att bevaras i framtiden. Detta kräver en förändring till ett nytt, smartare
mobilitetssystem där både resenären och företagaren kan resa flexibelt. Partnerna är: ANWB Arriva Bouwend Nederland BOVAG Centralbyrå för Rhen och inlandssjöfart EBS FEHAC Fietsersbond GVB HTM Keolis KNAC Royal Dutch Transport National Ferries Platform MKB-Infra NS OV-NL Qbuzz Rai Association RET Rover Schiphol Transdev Transport & Logistics Netherlands Association Affärsförare VNA.

G40

De 40 kommunerna i G40 är: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer , Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer och Zwolle. 

Läs också: Säkra skolvägar på kommunala vägar

Utskriftsvänlig, PDF och e-post