Regeringen kommer också att fokusera på vidareutvecklingen av Onboard Computer Taxi (BCT).

Det kan vara sista året som vi har sett portföljen i sin nuvarande form, för för vice statsminister och finansminister Sigrid Kaag (D66) kan den vara lättare och mer hållbar. Innehållet är viktigare för företagare. Den överlämnade budgeten och Budgetpromemorian 2023 visar att utvärderingen av taxilagstiftningen i Wp2000 står högt på agendan. Med hänsyn till utvecklingen på taximarknaden och kommunernas erfarenheter av tillämpningen av sina befogenheter är det önskvärt att utvärdera taxilagstiftningen i dess helhet. Syftet med utvärderingen av taxilagstiftningen är att avgöra om taxilagstiftningen och reglerna i Wp2000 fortfarande är effektiva och ändamålsenliga. Taxilagstiftningen utvärderades senast 2015.

Enligt den inlämnade budgeten planeras dessutom utredningar vid ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning avseende utvärdering av infrastrukturens tillstånd, utvärdering av OV-tillgänglighetsavgiften och Halvtidsöversynen av vadekoncessionerna. Regeringen kommer också att fokusera på vidareutvecklingen av Färddatortaxi. Den långa perioden avBCT skåp' i bilen kan vara över då, med tanke på den möjliga nya tekniska utvecklingen. Enbart för personalkostnader Omborddator Taxi (BCT), den utgiven budgeterat till 2020 miljoner euro för år 4 och ytterligare 2023 miljoner euro för 2.5.

(Texten fortsätter under bilden)
Taxilagstiftningen utvärderades senast 2015. - Foto: Pitane Blue

stadsflygtaxi

Användningen av obemannade flygfarkoster (drönare) ökar snabbt. Denna utveckling erbjuder nya möjligheter för företag och leder till användbara applikationer. Staten vill ge denna utveckling utrymme och möjliggöra innovation inom teknik och tjänster. Förutom möjligheter skapar drönares ankomst till det lägre luftrummet också nya utmaningar. Under utvecklingen ska säkerhet, hållbarhet och social acceptans beaktas.

Läs också  Plugg från taxiklagomålslinjen för konsumenter

Under de kommande åren kommer fler europeiska regler att införas steg för steg. Policyn för obemannat flyg är adaptiv. Nyckelsteg är: implementering av europeiska regler, inklusive dynamiska kartor, zonindelning, produktkrav och utbildning och registrering av operatörer och piloter. Integration av drönare i luftrummet genom att fokusera på utvecklingen av U-utrymme i enlighet med nya europeiska regler. Innovation, kunskapsutveckling och forskning, till exempel för användning av stadsflygtaxi i städer, som en del av utvecklingen av ”smart mobilitet” och ”mobilitet som en tjänst”.

(Texten fortsätter under bilden)
ILT får en rad nya uppgifter från och med 2023, bland annat fortsättningen av Styrelsedatortaxi. - Foto: ILT - Alexandra Knipping

nya ILT-uppgifter

Medel har avsatts i koalitionsavtalet för bildandet av Luftfartsmyndigheten. Syftet är att uppnå bättre flygsäkerhet, livskvalitet och att stärka efterlevnaden av internationella lagar och förordningar. Det handlar om tillsyn, licensiering och kompetensförstärkning i organisationen. Från 2023 kommer ILT att få 8,5 miljoner euro per år på strukturell basis.

Dessutom intensifieras även ILT:s Underrättelse- och utredningstjänst (IOD) för att få bättre grepp om miljöbrottsligheten. 2022 miljoner euro har ställts till förfogande för detta ändamål 2, vilket stiger till 6 miljoner euro per år strukturellt från 2024. Utöver dessa nya aktiviteter från koalitionsavtalet har ILT ett antal nya uppgifter från 2023, inklusive en fortsättning av Boord Computer Taxi, förberedelserna för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd av handelsfartyg, cybersäkerhetstillsyn och intensifierad tillsyn av marken.

minister och IenW

Ministern ansvarar för utformningen av kollektivtrafikpolitiken (med tåg, buss, spårvagn, tunnelbana, taxi och Vadeöarna), inklusive övervaka genomförandet av lagar och förordningar. IenW säkerställer säker infrastruktur och optimal användning av den genom lagar och förordningar, förvaltning av ProRail och NS i förvaltningen av huvudjärnvägens infrastruktur och stationer samt avtal med lokala myndigheter, näringsliv och sociala organisationer.

Läs också  Övervakningssystem ombord dator taxi effektivare
Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post