DVDP bredd=

I denna publikation ser kunskapsinstitutet tillbaka på utvecklingen inom mobilitet mellan 2010 och 2021.

Den totala sträckan som holländarna reste med bil, kollektivtrafik, flyg, cykel eller till fots var något högre 2021 än 2020. Även den sträcka som godstransporterna tillryggalagda ökade något. Det framgår av Kunskapsinstitutet för mobilitetspolitik (KiM) Mobilitetsnyckeltal 2022. Kunskapsinstitutet ser i denna skrift tillbaka på utvecklingen inom mobilitet mellan 2010 och 2021. KiM skissar också en bild för kort och medellång sikt utifrån 3 scenarier.

Utveckling fram till och med 2021

År 2021 var passagerarrörligheten fortfarande tydligt påverkad av covid-pandemin. Även om avståndet som människor reste var något högre än 2020, var det fortfarande klart under 2019 års nivå, enligt mobilitetsnyckeltalen. Även godstransporterna ökade något under 2021. Trots covid-pandemin översteg transportprestanda (i ton-km) till och med något 2021 år 2019, trots covid-pandemin. Till följd av fler person- och godstransporter var trafikvolymen och restidstapet på huvudvägarna 2021 (också) något högre än 2020, men mindre än 2019. Förseningen per tågresa minskar.

Trots den något ökade vägrörligheten var antalet döda i trafiken 2021 något lägre än 2020. Sedan 2018 har en minskning varit synlig. Även utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar från förbränning (PM10) från vägtrafiken har visat en nedåtgående trend sedan en tid tillbaka. CO2-utsläppen från vägtrafiken har också minskat de senaste åren. Utsläppen av partiklar från däckslitage (PM10-slitage) håller jämna steg med trafikvolymen.

Scenarier på kort och medellång sikt

På grund av den stora osäkerheten skisserar KiM 2027 scenarier för utvecklingen på kort och medellång sikt (till och med 3). Dessa skiljer sig åt i miljöosäkerheter (ekonomisk och demografisk utveckling), tillfälliga och strukturella koronaeffekter och (potentiell) utbudsbrist, såsom nedtrappning av kollektivtrafiken och brist på delar till elcyklar. Antaganden som leder till mindre rörlighetstillväxt grupperas i scenariot mindre och de antaganden som leder till mer rörlighetstillväxt i scenariot mer. Basscenariot ligger i stort sett i mitten. 

(Texten fortsätter under bilden)
Den totala sträckan som holländarna reste med bil, kollektivtrafik, flyg, cykel eller till fots var något högre 2021 än 2020.

Framtidens väg- och cykeltrafik

För vägtrafiken på huvudvägar uppskattar KiM en tillväxt av tillryggalagd sträcka 2027 med 14 % (basscenario), 20 % (mer scenario) och 7 % (mindre scenario) jämfört med 2019. I vilken utsträckning detta leder till mer trafik sylt, beskriver KiM kvalitativt. Trafikstockningarna kan vara mindre starka vissa dagar än tidigare på grund av en bättre fördelning av trafiken över dygnets timmar och veckodagar som ett resultat av mer arbete hemifrån. Tillryggalagd sträcka med cykel visar också tillväxt i alla scenarier och kommer 2027 jämfört med 2019 att växa med 9% (grundscenario), 12% (mer scenario) och 8% (mindre scenario). 

Framtidens kollektivtrafik

Enligt KiM kommer tågtrafiken att överstiga 2026 års nivå 2019 i grundscenariot. I fler-scenariot är detta år 2024. I grundscenariot kommer buss-, spårvagns- och tunnelbanetrafiken (btm) återigen överstiga nivån 2024 år 2019 och i mer-scenariot 2023. scenario både tågtrafik och btm-trafik i 2027 är fortfarande under 2019 års nivå.

Framtidens flyg- och godstransporter

KiM begränsar sig till ett scenario för antalet flygpassagerare och godstransporter. För 1 uppskattar KiM en tillväxt på 2027 % i antalet flygpassagerare jämfört med 7. Denna uppskattning är baserad på den antagna policyn från Climate and Energy Outlook 2019 (KEV2022) från den nederländska miljöbedömningsmyndigheten (PBL). Det KiM har ännu inte tagit hänsyn till en kapacitetsbegränsning på 440.000 2027 flygningar på Schiphol, en höjning av flygskatten, driftsättningen av Lelystad Airport och till exempel en höjning av inblandningsskyldigheten för hållbara bränslen. För godstransporter beräknas en tillväxt på 8 % för 2019 jämfört med XNUMX.

Relaterade artiklar:
pip
Utskriftsvänlig, PDF och e-post