Knappen

Avsikten är att så fort det finns enighet om innehållet ska både riktlinjen och uppförandekoden skrivas under av alla inblandade parter.

I ett brev till presidenten i representanthuset av minister Harbers om Van der Plas-motionen och om ledamoten De Hoops parlamentariska frågor diskuterades bestämmelserna för (natte) transporter på Vadehavet ingående. Utifrån de föreskrifter som finns är huvudregeln att det under dagen på Vadehavet inom huvudfarlederna/färjelederna inte finns någon hastighetsbegränsning, inte ens för vattentaxi.

Tidigare fanns det inget undantag för vattentaxi att segla över den nattliga maxhastigheten på 20 km/h runt Vadeöarna. Harbers of Infrastructure and Water Management skrev detta i ett brev till representanthuset, efter en motion från Caroline van der Plas (BBB).

En hastighetsbegränsning gäller för vattentaxi på dessa sträckor under nattetid. De får bara segla här på natten med en maxhastighet på 20 km/h. I motionen uppmanas regeringen att påskynda samråden med bland annat vattentaxiföretag och kommuner för att se över att utöka listan över undantag och att i de samråden söka efter lösningar inom lagen för att upprätthålla nattaxitrafiken till Vadeöarna. håll.

brådskande uppgift

Alla inblandade parter inser behovet av att göra undantag i händelse av incidenter i Vadehavet eller på Vadeöarna och stöder specifikationen nedan. Vid den vidare bearbetningen av vad som är tillåtet vid tillbud, nödsituationer och livshotande situationer var utgångspunkten att uppgiften ska vara akut.

(Texten fortsätter under bilden)
Mark Harders

En vattentaxi måste finnas tillgänglig för Vadeöarna hela kvällen och natten för situationer där detta verkligen är nödvändigt. Det menar de fem ö-kommunerna som bett representanthuset om stöd.

Men eftersom det inte finns någon uttömmande uppräkning av vad som bör förstås med en brådskande uppgift, gavs vid samråden följande konkreta tolkning av detta begrepp och därmed undantagsbestämmelsen från trafikförordningen. Detta inkluderar akuta patienttransporter. Detta kan inkludera en livshotande eller hälsoförsämrad situation som kräver omedelbar hjälp från relevant räddningstjänst. Den grundläggande hälsovården på en av öarna är så pressad att det är nödvändigt att avleda till fastlandet.

uppförandekod

Den närmare förklaringen av undantagssituationerna, tillämpliga förutsättningar och ytterligare överenskommelser om vad besättningen ska följa i dessa undantagssituationer kommer att samlas i två dokument som kommer att upprättas gemensamt av RWS, Säkerhetsregionen, Regionala ambulansinrättningen och vattentaxiföretag. : en riktlinje och en uppförandekod. Riktlinjen kommer bland annat att behandla de undantagsfall då hastigheter över 20 km/h är tillåtna och gällande villkor (färdighet och skepparutbildning).

Uppförandekoden omfattar hur undantag anmäls och vad en skeppare ska vara uppmärksam på när han seglar fort när det gäller att skydda naturen och garantera sjösäkerheten. Till exempel ska avsikten att segla snabbt mellan solnedgång och soluppgång anmälas till det regionala kontrollrummet/Centrala Meldpost Waddenzee (Brandaris). Befälhavaren ska göra proportionaliteten i snabb segling rimlig och får inte äventyra eller i onödan hindra andra farleder.

Relaterade artiklar:
NS
Utskriftsvänlig, PDF och e-post