Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

U mag zelf bepalen wat voor soort fiets, elektrische brommer, elektrische snorfiets of elektrische scooter u met het tegoed koopt.

De verduurzaming van werkgebonden mobiliteit binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) verloopt moeizaam, blijkt uit een jaarlijkse werkgeversenquête van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een recente brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer benadrukt Minister Mark Harbers de uitdagingen en stappen die genomen worden om ook het mkb te ondersteunen in deze noodzakelijke transitie.

Uit de enquête blijkt dat mkb-bedrijven minder mogelijkheden zien voor verduurzaming en half zo vaak maatregelen treffen als grote bedrijven. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat signaleerde al in een voortgangsbrief van 23 augustus 2023 dat de bestaande werkgeversaanpak vooral grote werkgevers en koplopers bereikt. Toch blijkt er binnen het mkb een aanzienlijke potentie voor verduurzaming en CO2-reductie, evenals draagvlak voor deze veranderingen. De versnippering van informatie en het ontbreken van kennis vormen echter serieuze obstakels voor mkb-bedrijven.

vergroenen

Om deze barrières te slechten, start het ministerie een samenwerking met bedrijven- en brancheverenigingen. Door deze samenwerking hoopt men grote groepen mkb-bedrijven te bereiken en te faciliteren in de transitie naar duurzame mobiliteit. De focus ligt onder meer op het vergroenen van arbeidsvoorwaarden en het organiseren van voorzieningen zoals deelvervoer en collectief besloten vervoer.

Tot en met 2025 worden er meerdere voorbeeldprojecten geïnitieerd. Deze projecten dienen als concrete casussen voor bedrijven- en brancheverenigingen om zo de hefboomfunctie op het verduurzamen van de mobiliteit optimaal te benutten. De opschaling van deze projecten wordt ondersteund door de in ontwikkeling zijnde Subsidieregeling Duurzame Mobiliteit mkb, die begin 2025 van start gaat. Deze regeling biedt mkb-bedrijven handelingsperspectief om mee te gaan in de verduurzaming van mobiliteit.

Daarnaast werkt het ministerie aan het verbeteren van de online overheidsinformatie over duurzame mobiliteit. Op de duurzaamheidswebsite zetookdeknopom.nl wordt de informatie voor het mkb verbeterd, waardoor mkb’ers gerichter advies kunnen krijgen over de te zetten stappen in de verduurzaming van mobiliteit, inclusief rekenvoorbeelden en praktijkverhalen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Illustratie: © Pitane Blue

Naast deze initiatieven is er ook een pilot ontwikkeld voor een financiële ondersteuningsmaatregel voor de inruil van brom- en snorfietsen, gericht op mensen met een laag inkomen. Deze maatregel moet hen helpen hun fossiele brom- en snorfiets in te ruilen voor een elektrische variant, met een mogelijke bijdrage van 1.200 euro per persoon. De financiering hiervoor wordt geregeld via een nieuwe projectcategorie binnen de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord.

De inruilregeling is bedoeld voor mensen met een kleine beurs die geen elektrische scooter kunnen betalen door de hogere aanschafkosten ervan. De Rijksoverheid wil hiervoor samenwerken met ongeveer 15 gemeenten. Via de regeling kunnen brom- en snorfietsers in deze gemeenten vanaf 2025 tot maximaal 1.200 euro ontvangen wanneer zij een brom- of snorfiets op brandstof inruilen voor een elektrisch model. Het ministerie verwacht met deze pilot dat jaarlijks zo’n 3.500 brom- en snorfietsers de overstap maken naar elektrisch.

Deze wijziging is kort voor verzending van de brief gepubliceerd in de Staatscourant, en de openstelling van de projectcategorie volgt per 15 juli 2024. Gemeentes die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend, kunnen dan in aanmerking komen voor een bijdrage om dergelijke inruilregelingen op te zetten. Vanuit het Rijk wordt 2/3e van de subsidiabele kosten gedekt. Inwoners met een laag inkomen kunnen vanaf de openstelling van deze regelingen in 2025 aanspraak maken op financiële ondersteuning bij de inruil naar een elektrische brom- of snorfiets.

Voor deze gemeentelijke inruilregelingen is 3,5 miljoen euro gereserveerd in de begrotingen van zowel 2024 als 2025. Het streven is om de pilot volgend jaar te vervolgen en gemeentes worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen. Op basis van deze pilot wil het kabinet meer inzicht krijgen in inkomensafhankelijke inruilregelingen voor brom- en snorfietsen. Het is aan een nieuw kabinet om deze pilot te evalueren en te besluiten over een mogelijk vervolg.

campagne

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een uitgebreide onlinecampagne gelanceerd om de voordelen van elektrische scooters onder de aandacht te brengen. Deze campagne belicht onder andere het bereik van de accu’s en het gemak van opladen, in de hoop potentiële kopers van nieuwe brom- of snorfietsen te overtuigen voor een elektrisch model te kiezen. Dit initiatief maakt deel uit van een bredere strategie om de luchtkwaliteit te verbeteren en duurzame mobiliteit te bevorderen.

De campagne wordt breed ondersteund door diverse stakeholders zoals dealers, BOVAG, RAI Vereniging en andere betrokkenen. Martijn van Eikenhorst, sectiemanager Scooters bij RAI Vereniging, benadrukt de moderne en duurzame voordelen van elektrische scooters: “Elektrische scooters zijn een moderne, duurzame manier van vervoer. Ze zijn de ideale oplossing om op een schone manier van A naar B te komen bij afstanden tot ongeveer 50 kilometer. Daarnaast sluiten ze perfect aan bij de veranderende stedelijke mobiliteit, waar milieuzones worden ingevoerd en autoluwe binnensteden steeds meer voorkomen.”

Bart Pols, voorzitter van BOVAG Gemotoriseerde Tweewielenbedrijven, deelt deze positieve visie en prijst de inruilregeling: “BOVAG juicht de inruilregeling van harte toe. Door minima te ondersteunen bij de overstap naar elektrische scooters, maken we duurzame mobiliteit toegankelijker voor iedereen. Dit initiatief draagt bij aan een schonere lucht, en neemt ook mensen met een kleine beurs mee in de overstap naar schoon, comfortabel vervoer.”

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla