Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe snelwegen en geen verbreding van bestaande wegen. In het partijprogramma lezen we dat de Partij voor de Dieren tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd is. Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar twee keer zeven(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe en vindt daarom dat automobilisten die veel autokilometers maken meer belasting zouden moeten betalen dan mensen die weinig kilometers of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten gepaard gaan met strikte garanties op het gebied van privacy. De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

Het openbaar vervoer dient zowel op korte als op lange afstand als belangrijk alternatief voor sterk vervuilende transportmiddelen zoals het vliegtuig en de auto. Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.

Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten. Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet. Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht. Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden zouden minder belasting moeten betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. 

Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing dient gepaard te gaan met strikte privacy waarborgen. De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege de stikstofdepositie teruggebracht naar 100 km per uur: dat moet zo blijven, en op ringwegen moet die worden teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier. Gemeenten en provincies die een milieu zone instellen moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen. Er moet worden gewerkt aan verduurzaming van het goederenvervoer door de stad om stadsinfarcten tegen te gaan.

De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Internationale treinverbindingen binnen Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler en worden daarmee een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

Op 22 november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer. Een wereldwijde primeur! 15 maart 2017 behaalde de Partij voor de Dieren drie zetels extra, een uitbreiding van maar liefst 150 procent. We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Met onze komst in de Tweede Kamer hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. 

Esther Ouwehand is sinds november 2006 Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en sinds oktober 2019 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ondanks deze jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus.

Lees ook: Steeds meer oproepen van knabbelschade aan voertuigen

Print Friendly, PDF & Email