De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn reguliere gemeenteraadsverkiezingen die, in het grootste deel van Nederland, zullen worden gehouden op woensdag 16 maart 2022. Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Alle G40-gemeenten zullen de komende jaren groeien in aantallen inwoners en bezoekers. De groei biedt kansen, want stedelijke verdichting biedt mogelijkheden voor nieuwe voorzieningen, woningen en bedrijvigheid en het brengt mensen letterlijk dichter bij elkaar.

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie doet negen suggesties voor een florerende, inclusieve en bereikbare stad. Nu doen ze dat op gemeentelijk niveau, eerder voorzagen ze ook de programmacommissies voor de Tweede Kamerverkiezingen van ideeën. Zo adviseert de mobiliteitsalliantie de spreiding van mobiliteit vast te houden. Dat kan door als gemeente het voorbeeld te geven  als het gaat om flexibele werk- en openingstijden. Ook kunnen gemeenten een beroep doen op de organisaties in hun stad (werkgevers,  onderwijsinstellingen) om dit goede voorbeeld te volgen.  Hiermee kunnen ze de groei van mobiliteit beter beheersen en de toename van verkeer in de ochtend- en avond spitsen enigszins beperken.

Passende mobiliteit

Gemeenten kunnen voorkomen dat er woningen worden gebouwd zonder dat duidelijk is hoe de mobiliteit met OV, auto en fiets georganiseerd wordt. Een mobiliteitstoets die direct deel uitmaakt van woningbouwopgaven kan hierin voorzien. Soms kan verdichting plaatsvinden langs OV-assen. Op andere plekken is het logisch om automobiliteit meer ruimte te geven. De Mobiliteitsalliantie adviseert in de toets ook goederenstromen mee te nemen en dit te faciliteren met duidelijke logistieke
routes, (flexibele) laad- en losplekken in woonwijken, multifunctionele pick-up points en pakketkluizen in woontorens. 

Uber deelfiets Rotterdam

Verkeersveilige mobiliteit

Het aantal verkeersongevallen stijgt, vooral binnenstedelijk. Gemeenten moeten daarom voor verkeersveilige woonwijken en voor veilig ingerichte doorgaande wegen in de stad kiezen. Waar mogelijk kunt ze verkeersstromen scheiden, waarbij het ontwerp van de straat de snelheid bepaalt en voertuigen worden ingedeeld naar massa. Een weginrichting die in woonwijken 30 km per uur ‘afdwingt’ kan het aantal ernstige letselongevallen met 25% reduceren. Geef in de drukke wijken meer ruimte aan lopen en fietsen. Hierdoor wordt het verkeer veiliger en de stad leefbaarder. Daarbij zal per locatie sprake zijn van een andere keuze, want het OV en de auto moeten op de doorgaande wegen wel voldoende ruimte en snelheid houden.

Mobiliteitshubs voor personen en goederen

Investeer in hubs met ruime P+R-mogelijkheden aan de randen van de stad, hubs in wijken en buurten en -samen met andere overhedenhubs buiten de stad. Op hubs kan makkelijk worden overgestapt op OV en deelmobiliteit of kan de reis worden gestart. Door dit te combineren met het stimuleren van innovaties zoals MaaS (Mobility as a Service) krijgen mensen meer keuzemogelijkheden en worden ze flexibeler in hun reis. Hubs hebben, naast de overstap- of overslagfunctie, ook een aantrekkende werking door vraag en aanbod van andere functies en voorzieningen (zoals pick-up punten voor pakketjes, boodschappen en werk- en ontmoetingsplekken).

Toegangkelijk voor iedereen

Houd mobiliteit voor iedereen toegankelijk, dat is de booschap van de Mobiliteitsalliantie. Toegang tot mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen aan de samenleving. De gemeente kan helpen om deze toegang voor iedere inwoner te bieden, door samen met aanbieders van mobiliteit passende producten en diensten te bieden. In verschillende steden in Nederland wordt hier steeds meer ervaring mee opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan het tegen gereduceerd tarief gebruik laten maken
van het OV door mensen met een kleinere portemonnee. Of aan het organiseren van meerijddiensten voor mensen zonder eigen vervoer. En denk ook aan de instandhouding van zorgvervoer en taxi’s.

zorgvervoer op maat

nul-emissie vervoer

De gemeente kan de huidige ontwikkeling naar emissievrij vervoer actief benutten door ruimte te maken en te investeren in tank- en laadinfrastructuur voor personen- en goederenvervoer. Daarbij kan ook worden gedacht aan mogelijkheden om vanuit voertuigen (bijvoorbeeld via hubs) energie terug te leveren aan het net. De gemeente kan nul-emissies ook stimuleren in haar eigen bedrijfsvoering en in bestaande samenwerking met contractpartners. Denk aan het actief meedenken in het haalbaar maken van een ‘zero’-businesscase voor bijvoorbeeld doelgroepenvervoer. Ook de bevoorrading in de stad wordt steeds meer ruimte-efficiënt, stil en emissievrij.

optimaal verkeersmanagement

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in slimmer verkeersmanagement. Het is goed als dit verder wordt ontwikkeld, op
basis van real-time en multimodale data. Daarbij wordt de techniek van intelligente verkeerslichten en in voertuigen benut, maar ook de connectiviteit met de omgeving. Hierdoor kan de capaciteit van het wegennet beter worden gebruikt. Idealiter werken gemeenten hiertoe samen op regionaal niveau.

OV van de toekomst

Openbaar vervoer, collectief personenvervoer, fiets en andere tweewielers bieden antwoord op de schaarse ruimte in de drukke gebieden en wijken. Tijdens de piekmomenten is het efficiënt, hoogfrequent en comfortabel vervoeren van grote aantallen reizigers cruciaal. Het OV van de toekomst kan ook meer in samenhang worden bezien met doelgroepenvervoer, taxivervoer, deelmobiliteit en de fiets, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om vervoermiddelen te combineren. Tegelijkertijd staat de bekostiging van het OV en het doelgroepenvervoer al jaren onder druk. Ook als gemeenten hier zelf niet voor verantwoordelijk voor zijn, kunnen ze het gesprek met de provinciale of landelijke overheid hierover aangaan.

een aantrekkelijke openbare ruimte

Op het noodzakelijke beheer en onderhoud van lokale wegen, fietspaden en bruggen kan niet langer worden bezuinigd. Integendeel: door de opgelopen achterstanden én de grote renovatieen vervangingsopgave die eraan komt, zijn er meer middelen nodig vanuit Rijk, stad en regio. Op veel plekken is er al te lang sprake van uitstel met mogelijk onveilige situaties tot gevolg. Integendeel: door de opgelopen achterstanden én de grote renovatieen vervangingsopgave die eraan komt, zijn er meer middelen nodig vanuit Rijk, stad en regio. Op veel plekken is er al te lang sprake van uitstel met mogelijk onveilige situaties tot gevolg.

tot slot

Mobiliteit maakt dat organisaties en mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en draagt in hoge mate bij aan woongenot en leef-plezier. Met onze negen suggesties bereidt u uw gemeente voor op een gezonde, inclusieve toekomst, waarin economische bloei samengaat met een leefbare stad.

uitchecken in station Emmen

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 26 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de
bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer
mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De partners zijn: ANWB Arriva Bouwend Nederland BOVAG Centraal Bureau voor de Rijn-&Binnenvaart EBS FEHAC Fietsersbond GVB HTM Keolis KNAC Koninklijk Nederlands Vervoer Landelijk Veren Platform MKB-Infra NS OV-NL Qbuzz Rai Vereniging RET Rover Schiphol Transdev Transport & Logistiek Nederland Vereniging Zakelijke Rijders VNA.

G40

De 40 gemeenten van de G40 zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. 

Lees ook: Veilige schoolroutes op gemeentewegen

Print Friendly, PDF & Email