Vlak voor het paasreces gunde de Vlaamse Regering in het kader van de aanbestedingsprocedure de mobiliteitscentrale. Minister Lydia Peeters hoopte tijdens de laatste commissievergadering alleszins dat er zo snel mogelijk na de paasvakantie meer duidelijkheid zou verschaft worden en kon nog geen uitspraak doen over eventuele keuzes. Afgelopen vrijdag werd de keuze gemaakt en ondanks de ‘standstillperiode‘ circuleert nu al in de wandelgangen de naam van een buitenlands bedrijf die aan de slag kan met de bijna onmogelijke taak om binnen zeven maanden op te leveren. 

Ondanks kritiek en  vraag tot uitstel van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), wil Peeters vasthouden aan de inwerkingtreding van het decreet Basisbereikbaarheid en de uitrol van de nieuwe ov-plannen op 1 januari 2022. In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 zullen vanaf 1 januari 2022 de huidige belbuscentrales in de verschillende provincies vervangen worden door de nieuwe Mobiliteitscentrale. Deze Mobiliteitscentrale zal de operationele regiefunctie uitoefenen binnen het vervoer op maat, en zal ook instaan voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De gunning was voorzien voor maart 2021. 

vragen in overvloed

Er zijn de komende kwartalen nog wat hobbels te nemen voor de Minister die momenteel werd overstelp met de nodige vragen. Wat is de stand van zaken wat betreft de tarieven voor vervoer op maat en de tariefintegratie? Gaat zij er ondanks onrustwekkende signalen van uit dat er in Vlaanderen geen witte vlekken zullen ontstaan of volgt er nog een doorlichting van de openbaarvervoerplannen door haar diensten? Hoe zal zij dat aanpakken en niet geheel onbelangrijk, wanneer zal men de reizigers grondig informeren?

Personen die aangewezen zijn op aangepast vervoer, worden geholpen door de Dienst en Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer. Die worden geïntegreerd in de nieuwe mobiliteitscentrale. De minister gaf aan voor hen aan een plan B te denken. Dat betekent dat de instantie die straks de mobiliteitscentrale zal organiseren, een heel strikte timing heeft en midden mei 2021 een gedetailleerd plan zal moeten opleveren. Alle aanbieders zijn op de hoogte van deze timing en hebben zich daar strikt aan te houden.

boetes

Er is een plan gekoppeld aan het operationaliseren van deze mobiliteitscentrale. Het gaat om een stappenplan met milestones die elke aanbieder moet halen. Het niet halen daarvan kan leiden tot boetes. Dat wisten de aanbieders. Wie intekende op een aanbesteding, werd geacht dit te respecteren. Een team bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken zal het geheel nauwgezet opvolgen. De finale testfases om te zien of de mobiliteitscentrale volledig operationeel is, zijn voorzien voor oktober/november 2021 zodat tegen eind dit jaar alles operationeel en volledig getest is.

Wat de tarieven betreft, hebben sommige vervoerregioraden een aantal tariefvoorstellen gedaan voor het vervoer op maat. Zij hebben dat zelfs expliciet opgenomen in hun vervoerplannen, inclusief ook een aantal voorstellen voor tariefintegratie met De Lijn. Volgens de Minister hebben de vervoerregioraden binnen de ter beschikking gestelde budgetten voor alle ontstane witte vlekken alle mogelijke vervoer op maat-oplossingen in overweging genomen, en zij hebben daaromtrent beslissingen genomen. Dus voor elke vervoerregio is dat rond. 

informeren en communicatie

Dan de tweede pijler, het bewustmaken: hier gaat het volgens Lydia Peeters om het informeren van burgers, en dat gaat telkens van start als er concrete, belangrijke realisaties zijn, gekoppeld aan belangrijke mijlpalen van het proces. De opening van welbepaalde Hoppinpunten ziet haar ministerie bijvoorbeeld als een moment waarop ze zeker gericht moeten communiceren, maar ook mijlpalen rond de mobiliteitscentrale – ook zeer belangrijk –, ook het gunnen van welbepaalde bestekken, en dergelijke meer. Hier gaat men heel gericht en meerdere communicatie-acties plannen.

Dan is er ten slotte het begeleiden. Op het moment dat de mobiliteitscentrale gelanceerd zal kunnen worden, en zeker wanneer die in januari door iedereen moet kunnen worden gebruikt, dan zal daar zeker een grote publiekscampagne aan vooraf moeten gaan. Peeters denkt daarbij aan TV, aan radio en dergelijke meer, zodat eenieder zich heel duidelijk bewust is dat men vanaf januari 2022 op een heel andere manier omgaan met het openbaar vervoer. Vanaf dan gaat het hele verhaal van basisbereikbaarheid in voege.

vervoer op maat

Dan het vervoer op maat, of specifiek de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV), ook dat is meermaals aan bod gekomen. Ook zij zullen mee opgenomen worden in het kader van de mobiliteitscentrale. Ook met deze instanties heeft Peeters gesprekken gehad, en ook daar wordt verder in kaart gebracht wat er nog allemaal te doen staat, en wat er allemaal nog staat te gebeuren. De stuurgroep van de MAV’s is daarover vorige week vrijdag samengekomen.

Tot slot verwijst Lydia Peeters naar de impact op de basisbereikbaarheid als het vervoer op maat niet volledig operationeel is bij de inwerkingtreding van het decreet. Alles op alles wordt ingezet om die deadline te halen, maar zoals Peeters zelf aangeeft, is dat een heikele oefening. 

"Nu al beginnen te panikeren en zeggen dat het moeilijk haalbaar zal zijn, zou veeleer een signaal zijn dat iedereen maar op zijn lauweren mag gaan rusten. Dat willen we uiteraard niet. We willen die deadline halen. Er zullen bij aanvang kinderziektes zijn. Daar ben ik me heel erg van bewust. "

En het blijft ook absoluut zaak dat niemand uit de boot valt en dat er voor iedereen een oplossing is. Er zal wat dat betreft dus nog heel veel geschakeld moeten worden. Daarvoor is het nu alle hens aan dek, allemaal full speed vooruit werken, en hopen dat die deadline kan worden gehaald. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat men het er in de commissie zal over hebben. Peeters hoopt alleszins na het paasreces meer duidelijkheid te kunnen geven over de mobiliteitscentrale.

Lees ook: Lydia Peeters wil meer toegankelijke haltes in Vlaanderen 

busdienst De Lijn
Print Friendly, PDF & Email