Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Groningen Airport Eelde (GAE) hield zich het afgelopen jaar aan de geluidsnormen. Een aantal regels voor circuitvluchten van de luchthaven is dit jaar overtreden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betrokken vliegschool en de buitenlandse luchtvaartmaatschappij een waarschuwing gegeven. Dat staat in de handhavingsrapportage van de ILT die vandaag door minister Harbers (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Toezicht op regionale luchthavens

Voor regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde, gelden regels voor het gebruik van de luchthaven en geluidsnormen. Ook zijn er regels om het vliegen over bewoond gebied zoveel mogelijk te beperken. De ILT controleert of Groningen Airport Eelde en de partijen die daarop vliegen, zich aan de geluidsnormen en regels houden. Gebeurt dat niet? Dan kan de ILT maatregelen, dwangsommen of boetes opleggen. Na afloop van een gebruiksjaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van het toezicht. Deze gaat over de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

2 overtredingen

Bij circuitvluchten (proef-, les- of oefenvluchten) heeft de ILT 2 klachten ontvangen. De ILT heeft bij deze circuitvluchten onderzocht of in strijd met de regels voor het gebruik van de luchthaven is gehandeld. Bij beide vluchten stelde de ILT een overtreding vast. De betrokken vliegschool en een buitenlandse luchtvaartmaatschappij kregen een waarschuwingsbrief. 

Afwijkingen vluchtroutes

De ILT onderzocht 64 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken marginaal af van de vertrekroute. Of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding, door meteorologische omstandigheden of conflicterend vliegverkeer. Voor de ILT was hierdoor geen noodzaak om hierop te handhaven.

Nachtvluchten

In de handhavingsrapportage wordt melding gemaakt van 136 vliegbewegingen na 23.00 uur. Onderzoek van de ILT laat zien dat deze vluchten vallen in de categorie reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten waarbij een onmiddellijke start of landing is vereist. Hierdoor zijn er op dit onderwerp geen onrechtmatigheden geconstateerd. 

Geluidsnormen

Groningen Airport Eelde heeft de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet overschreden, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gerelateerde artikelen: