BLUE

Momenteel is deze informatie alleen op aanvraag beschikbaar bij de concessiehouders.

Gegevens over reizigersstromen zijn nodig voor een goed inzicht in het gebruik van het openbaar vervoer door de reiziger. Daarmee kan mobiliteitsbeleid beter vorm worden gegeven, zowel voor het openbaar vervoer zelf als voor de aansluiting met andere vervoersmodaliteiten. Bij dit laatste kan ook gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor deur-tot-deurreizen zoals MaaS.

Momenteel is deze informatie alleen op aanvraag beschikbaar bij de concessiehouders. Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen een hoofdlijnennotitie op te stellen over mogelijke regelgeving om de informatie over reizigersstromen beter toegankelijk te maken. De Staatssecretaris Vivianne Heijnen beoogt binnen de grenzen van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de Mededingingswet een actieve en passieve publicatieplicht in te stellen voor concessiehouders van informatie over reizigersstromen.

De actieve publicatieplicht heeft betrekking op het openbaar maken van cijfers over reizigerskilometers en aantallen, het aantal in- en uitstappers op stations en haltes alsmede om aantallen over herkomst en bestemming van reizigers. De passieve publicatieplicht heeft betrekking op specifieke informatie die niet allemaal kan worden meegenomen in de actieve publicatieplicht en waarvoor een aanvraag bij de concessiehouders moet worden ingediend. De voorgenomen wetgeving bestaat uit twee fasen.

De eerste fase is een regeling in het Besluit Personenvervoer 2000 die afzonderlijke concessiehouders verplicht om per concessie informatie over reizigersstromen beschikbaar te stellen. De tweede fase is een wijziging van de Wet Personenvervoer 2000 om samenwerking over concessiegrenzen heen verplicht te stellen voor het beschikbaar stellen van regionale en landelijke informatie over reizigersstromen. Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft er naar deze regelgeving binnen twee jaar in werking te laten treden.

Gerelateerde artikelen:
Portret van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. - Beeld: Valerie Kuypers
Pitane software
Print Friendly, PDF & Email