Ook zal het Rijk inzetten op de doorontwikkeling van de Boordcomputer Taxi (BCT).

Het is wellicht het laatste jaar zijn dat we het koffertje in zijn huidige vorm hebben gezien, want voor de viceminister-president en Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) mag het lichter en duurzamer. Belangrijker voor ondernemers is de inhoud. Uit de ingediende begroting en de Miljoenennota 2023 blijkt dat de evaluatie van de taxiwetgeving in de Wp2000 hoog op de agenda staat. Gezien de ontwikkelingen in de taximarkt en de ervaringen van gemeenten met de toepassing van hun bevoegdheden is het wenselijk de taxiwetgeving integraal te evalueren. Bij de evaluatie van de taxiwetgeving is het doel om te bepalen of de taxiwet- en regelgeving in de Wp2000 nog doelmatig en doeltreffend is. De taxiwetgeving is in 2015 voor het laatst geëvalueerd.

Daarnaast, zo blijkt uit de ingediende begroting, staan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken gepland met betrekking tot de evaluatie van de Staat van de Infrastructuur, de evaluatie van de beschikbaarheidsvergoeding OV en het Midterm review van de Waddenconcessies. Ook zal het Rijk inzetten op de doorontwikkeling van de Boordcomputer Taxi. De lange periode van ‘BCT kastjes‘ in de auto is dan wellicht voorbij, gezien de mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Alleen al voor personele uitgaven Boordcomputer Taxi (BCT) werden de uitgaven voor het jaar 2020 begroot op € 4 miljoen en voor 2023 nog eens op € 2.5 miljoen.

(Tekst loopt door onder de foto)
De taxiwetgeving is in 2015 voor het laatst geëvalueerd. - Foto: Pitane Blue

urban airtaxis

Het gebruik van onbemande luchtvaart (drones) neemt sterk toe. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor bedrijven en leidt tot nuttige toepassingen. Het Rijk wil deze ontwikkeling de ruimte geven en innovatie in technologie en diensten mogelijk maken. De komst van drones in het lagere luchtruim zorgt naast kansen, ook voor nieuwe uitdagingen. Bij de ontwikkeling moet onder andere rekening gehouden worden met veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie.

De komende jaren komen er stapsgewijs meer Europese regels. Het beleid voor onbemande luchtvaart is adaptief. Belangrijkste stappen zijn: implementeren van Europese voorschriften, waaronder dynamische kaarten, zonering, producteisen en het opleiden en registreren van operators en piloten. Integratie van drones in het luchtruim door in te zetten op de ontwikkeling van U-space conform nieuwe Europese regels. Innovatie, kennisontwikkeling en onderzoek bijvoorbeeld voor het gebruik in steden van «urban airtaxis», als onderdeel van de ‘smart mobility’ en ‘mobility as a service’ ontwikkelingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
ILT heeft vanaf 2023 een aantal nieuwe taken waaronder het vervolg van de Boord Computer Taxi. - Foto: ILT - Alexandra Knipping

nieuwe ILT taken

In het coalitieakkoord zijn middelen uitgetrokken voor de vorming van de Luchtvaartautoriteit. Doel is om te komen tot betere luchtvaartveiligheid, leefbaarheid en om de naleving van de internationale wet- en regelgeving te versterken. Het gaat daarbij om toezicht, vergunningverlening en versterking van de expertise in de organisatie. De ILT ontvangt daarvoor vanaf 2023 € 8,5 mln. per jaar structureel.

Daarnaast wordt ook geïntensiveerd bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT om een betere grip te krijgen op milieucriminaliteit. Hiervoor is in 2022 € 2 mln. vrijgemaakt, oplopend naar € 6 mln. per jaar structureel vanaf 2024. Naast deze nieuwe activiteiten uit het coalitieakkoord heeft de ILT vanaf 2023 een aantal nieuwe taken, waaronder het vervolg van de Boord Computer Taxi, de voorbereidingen voor vergunning verlening en toezicht voor de Wet ter bescherming koopvaardij, toezicht cybersecurity en intensivering van het toezicht op het terrein bodem.

Minister en IenW

De Minister is verantwoordelijk voor de vormgeving van het beleid inzake openbaar vervoer (per trein, bus, tram, metro, taxi en waddenveren), waaronder het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. IenW zorgt voor veilige infrastructuur en optimaal gebruik daarvan via wet- en regelgeving, aansturing van ProRail en NS in het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur en stations en afspraken met decentrale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email