Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Alleen gaan we sneller, samen komen we verder

Staatssecretaris Vivianne Heijnen informeerde in een brief aan de Tweede Kamer over het opzetten van het Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit. Het Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit betreft een samenwerking tussen lokale en regionale overheden en het Rijk. De brief schetst de eerste lijnen van het samenwerkingsprogramma.

Het programma biedt goede kansen voor bereikbaarheids- en klimaat-opgaven, ondersteunt de ruimtelijke opgave (deelmobiliteitshubs, woningbouwopgave, ruimte in stad) en zorgt voor meer uniforme marktcondities (harmonisatie, standaardisatie) met een samenhangende aanpak en regie voor deelmobiliteit. Het advies over een samenwerkingsprogramma is een uitkomst van gesprekken gevoerd door kwartiermaker Maarten van Biezen. Deze gesprekken heeft hij gevoerd met onder andere gemeenten en regio’s en sluit aan bij het advies van de voormalige voorzitter van de Green Deal Autodelen II (Betty de Boer).

Deelmobiliteit is voor het Rijk relevant omdat het bijdraagt aan verschillende maatschappelijke doelen zoals de woningbouwopgave in stedelijk gebied die beter wordt mogelijk gemaakt door lagere bouwkosten, verbeterde bereikbaarheid en minder ruimtebeslag van auto’s. Ander doel is de afname van emissies (zoals CO2 en stikstof) van automobiliteit en het versnellen van zero-emissie mobiliteit. Dit komt doordat deelauto’s vaker elektrisch zijn dan auto’s in privébezit en doordat gebruikers van deelauto’s minder kilometers afleggen in auto’s in vergelijking met bezitters van een privéauto. Het versterkt de kwaliteit van het openbaar vervoer doordat de first/last mile met deelmobiliteit kan worden afgelegd.

deelmobiliteit

Deelmobiliteit, ook wel deelvervoer, is een verzamelterm voor alle vervoersmiddelen die gebruikt kunnen worden door meerdere gebruikers waarbij de gebruiker ook de bestuurder is maar deze niet zelf bezit. Voorbeelden zijn deelfietsen, -scooters en -auto’s. Het belangrijkste verschil met “traditionele” huurvoertuigen is dat bij deelvoertuigen het gebruik 24 uur per dag toegankelijk is (vaak via een app) zonder de tussenkomst van een persoon. Deelmobiliteit kan een rol spelen als voor- en natransport in het openbaar vervoer. Met deelmobiliteit wordt in deze definitie expliciet niet carpoolen of taxi-diensten bedoeld, aangezien de gebruiker daarbij niet de bestuurder is. Deelmobiliteitsaanbieders zijn vaak commerciële partijen.

Lees ook  ANWB: Ondernemers kiezen massaal voor deelmobiliteit
Gerelateerde artikelen:
MaaS