Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In het voorjaar van 2025 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de bereikte resultaten van de Verbeteragenda Doelgroepenvervoer.

Toezicht is van cruciaal belang om de kwaliteit en veiligheid van het vervoer voor specifieke doelgroepen, zoals leerlingen, ouderen en mensen met een beperking, te waarborgen. Toezicht zorgt ervoor dat de afgesproken normen en standaarden daadwerkelijk worden nageleefd en biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij eventuele problemen.

Essentieel onderdeel van de goede uitvoering van het doelgroepenvervoer is toezicht vanuit de gemeente. Het speelt een rol in het waarborgen van zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de (sociale) veiligheid van de passagiers. Het verbeteren van de sociale veiligheid binnen het doelgroepenvervoer is een prioriteit. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van maatregelen die de veiligheid van passagiers en chauffeurs vergroten. Denk hierbij aan het gebruik van beveiligingscamera’s in voertuigen, trainingen voor chauffeurs om om te gaan met lastige situaties, en een strikte naleving van gedragsprotocollen. Het verkennen van deze mogelijkheden moet resulteren in concrete acties om de sociale veiligheid te verbeteren.

kwaliteit en reistijd

Toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en de reistijd is eveneens van groot belang. Dit omvat het monitoren van de punctualiteit, de staat van de voertuigen, en de tevredenheid van de reizigers. Door middel van regelmatige controles en audits kan worden vastgesteld of de vervoerders voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Bovendien helpt het bijsturen van het beleid op basis van de uitkomsten van deze controles om de dienstverlening continu te verbeteren.

Tijdens het debat over het leerlingenvervoer in oktober 2022 heeft het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) een motie ingediend waarin werd gevraagd om te verkennen hoe toezicht op het leerlingenvervoer, Valysvervoer en Wmo-vervoer kan worden bevorderd.

De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het college van burgemeester en wethouders (B&W), die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Om de gemeenteraad goed in staat te stellen deze rol te vervullen, is het van belang dat zij toegang hebben tot gedetailleerde en betrouwbare informatie over de prestaties van het doelgroepenvervoer. Dit kan onder andere door het verstrekken van resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken en door transparant contractmanagement. Op deze manier kan de gemeenteraad effectief toezicht houden en waar nodig bijsturen.

De ambitie van de verbeteragenda is om een systematisch en uniform toezichtkader te ontwikkelen dat door alle gemeenten kan worden toegepast. Hierdoor ontstaat een landelijk dekkend systeem van toezicht en kwaliteitsbewaking, dat niet alleen bijdraagt aan betere dienstverlening maar ook aan de tevredenheid en veiligheid van de reizigers.

(Tekst loopt door onder de foto)
Maarten van Ooijen
Foto: © Martijn Beekman - Maarten van Ooijen

Daarnaast wordt volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, de mogelijkheid onderzocht om nationale toezichthoudende instanties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een rol te geven in het toezicht op het doelgroepenvervoer. Dit kan helpen om een objectief en onafhankelijk toezichtkader te waarborgen dat de belangen van alle betrokken partijen dient.

Het uiteindelijke doel is om met gerichte en effectieve toezichtmaatregelen een kwalitatief hoogwaardig en veilig doelgroepenvervoer te realiseren, waarin de behoeften en rechten van de passagiers centraal staan. Door een sterk toezichtkader te implementeren, kunnen knelpunten sneller worden aangepakt en kunnen verbeteringen op een duurzame manier worden doorgevoerd.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket