Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Beide partijen hebben nu geconstateerd dat er goede redenen zijn om deze luchtvaarttaken terug te brengen naar de ILT.

Onlangs hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en Kiwa N.V. een intentieverklaring ondertekend voor de overdracht van specifieke luchtvaarttaken van Kiwa naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze stap benadrukt het belang dat beide partijen hechten aan luchtvaartveiligheid en de noodzaak om taken efficiënt en effectief uit te voeren.

De achtergrond van deze intentieverklaring ligt in een overeenkomst die partijen op 10 juli 2009 sloten. Deze overeenkomst, die later meerdere malen werd gewijzigd, regelde de overdracht van bepaalde taken van de overheid naar Kiwa. Onder deze taken vallen ook de luchtvaartcertificaten, die nu opnieuw onderwerp van discussie zijn. Beide partijen hebben nu geconstateerd dat er goede redenen zijn om deze luchtvaarttaken terug te brengen naar de ILT.

De intentieverklaring legt vast dat de partijen gaan werken aan een definitieve overdrachtsovereenkomst. Hierin zullen onder andere de financiële aspecten van de overdracht worden geregeld. Deze overdracht valt onder de wettelijke bepalingen van ‘overgang van onderneming’ zoals vastgelegd in de artikelen 7:662-666 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat werknemers die momenteel bij Kiwa werkzaam zijn en specifiek luchtvaarttaken uitvoeren, het recht hebben om mee over te gaan naar de ILT. De inspectie is verplicht om deze werknemers een aanbod te doen dat gelijkwaardig is aan hun huidige arbeidsovereenkomst met Kiwa.

Om de continuïteit van de luchtvaarttaken te waarborgen, zullen beide partijen zich inspannen om de overgang soepel te laten verlopen. Dit houdt in dat zij gezamenlijk zullen onderzoeken of het mogelijk is dat de ILT tijdelijk gebruikmaakt van de ICT-systemen van Kiwa. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid dat de ILT op langere termijn deze systemen blijft gebruiken. De redelijke vergoeding die de ILT hiervoor aan Kiwa moet betalen, zal onderdeel zijn van dit onderzoek.

Lees ook  Ilse Zeemeijer: geluidsoverlast overvliegende vliegtuigen en piepende trams onderschat
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - KLM Schiphol

Daarnaast zullen de ondernemingsraden en vakbonden nauw betrokken worden bij deze overgang. Dit om ervoor te zorgen dat de belangen van de werknemers goed worden vertegenwoordigd en de overgang soepel verloopt.

Een belangrijk aspect van deze overgang is de communicatie naar derden. Partijen hebben afgesproken om spoedig een gezamenlijke communicatieverklaring op te stellen. Deze verklaring zal actief worden verspreid om alle betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte te stellen van de veranderingen die gaan plaatsvinden.

De inspecteur-generaal van de ILT zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat informeren over de voortgang en details van deze overdracht. Kiwa zal voorafgaand aan deze communicatie de gelegenheid krijgen om inhoudelijk te reageren.

De intentieverklaring treedt in werking zodra beide partijen deze hebben ondertekend. Een belangrijke stap in de herstructurering van de luchtvaarttaken in Nederland, met als doel een nog veiligere en efficiëntere uitvoering van deze cruciale werkzaamheden.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDT