Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Brussel of Den Haag: wie bepaalt de regels voor ondernemers?

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht is het cruciaal om de standpunten van politieke partijen onder de loep te nemen. De discussie over de mate waarin Brussel richtlijnen, verordeningen en besluiten zou moeten opleggen, is actueler dan ooit. De vraag die centraal staat, is of meer Europese wetgeving en uniforme regels wenselijk zijn of dat nationale autonomie prevaleert.

Partijen als de VVD (lid van Renew Europe) hebben een duidelijke visie op deze kwestie. Lijsttrekker Malik Azmani benadrukt het belang van richtlijnen boven wetgeving. “Richtlijnen bieden de mogelijkheid voor nationale aanpassing en flexibiliteit,” aldus Azmani tijdens een recente bijeenkomst. Echter, hij merkt ook op dat de implementatie van deze richtlijnen sterk kan variëren tussen lidstaten. “Sommige landen voeren richtlijnen sec uit zoals door Brussel bepaald, terwijl Nederland er vaak nog extra regelgeving aan toevoegt.”

Nederland staat bekend om zijn grondige en soms overdreven naleving van Europese richtlijnen. Een van de aanwezigen tijdens een bijeenkomst illustreert dit met een anekdote van een Nederlandse ondernemer die maar liefst 32 certificaten nodig had voor een in hoogte verstelbare tafel. “Binnen hetzelfde Europa vraagt het produceren van datzelfde tafeltje in Duitsland slechts 27 certificaten,” voegt hij toe. Dit toont de paradox van Nederlandse regelgeving: een streven naar minder administratieve lasten leidt vaak tot een toename ervan.

Een concreet voorbeeld, aldus een lid van het Comité Européen de Normalisation (CEN), een standaardiseringsorganisatie die Europese normen opstelt. De ondernemer moest voor zijn product vele certificaten behalen, en het niet voldoen aan alle certificeringen leidt tot zware consequenties. Dit voorbeeld benadrukt hoe de uniforme Europese richtlijnen door nationale interpretaties kunnen ontaarden in een wirwar van bureaucratie.

(Tekst loopt door onder de foto)
Malik Azmani
Foto: © Pitane Blue - Malik Azmani (VVD)

Azmani benadrukt dat overmatige regelgeving de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven schaadt. “We moeten denken aan kleine bedrijven en niet doorslaan met wetgeving,” zegt hij. Hij pleit voor uniformiteit in Europa zonder extra nationale regelgeving die bedrijven onnodig belast. Volgens Azmani zou minder regelgeving juist bijdragen aan een sterkere concurrentiepositie binnen de EU.

Een belangrijk punt van discussie is de schuldvraag bij complexe regelgeving. Azmani stelt dat de schuld vaak bij Nederland ligt en niet bij Brussel. “Als iets grensoverschrijdend is, moet het in Brussel geregeld worden, maar nationale toevoegingen zorgen voor onnodige complexiteit.” Hij wijst erop dat verordeningen, die direct bindend zijn, uniformiteit binnen de EU zouden kunnen bevorderen zonder nationale afwijkingen.

Het is goed dat iedereen gaat stemmen tijdens de Europerse verkiezingen. Nederland heeft een belangrijke rol in de Europese wetgevingsprocedure. Het Europese Parlement en de Raden van Vakministers onderhandelen en beïnvloeden de voorstellen van de Europese Commissie. Azmani benadrukt dat Nederland actief moet deelnemen aan dit proces om regelgeving te beïnvloeden en aan te passen aan nationale behoeften zonder de administratieve lasten te verzwaren.

De discussie over de rol van Brussel in de nationale wetgeving is complex en veelzijdig. Het voorbeeld van de VVD toont dat er behoefte is aan een balans tussen Europese uniformiteit en nationale autonomie. Het verminderen van administratieve lasten zonder de essentie van richtlijnen en verordeningen te verliezen, blijft een uitdaging. De aankomende Europese verkiezingen zullen een cruciaal moment zijn om deze balans te vinden en de toekomst van de Europese wetgeving te bepalen.

controversiële alliantie

De Nederlandse politieke scène wordt momenteel opgeschud door een controversiële alliantie tussen de liberale partij VVD en het extreemrechtse PVV van Geert Wilders. Deze ongekende samenwerking heeft geleid tot een regeringsakkoord dat de afgelopen zes maanden is onderhandeld na de verkiezingsoverwinning van Wilders. Hoewel hij niet de nieuwe premier zal zijn, blijft zijn invloed duidelijk merkbaar in de nieuwe coalitie. Naast de PVV en VVD omvat het akkoord ook het pro-agrarische BBB en het nieuwe anti-corruptie NSC.

(Tekst loopt door onder de foto)
Valérie Hayer
Foto: © Pitane Blue - Valérie Hayer voorzitter Renew Europe

Geert Wilders, een polariserende figuur in de Nederlandse en Europese politiek, heeft zijn politieke carrière gebouwd op het aanwakkeren van debat over nationale identiteit en veiligheid. Hoewel hij niet de positie van premier zal bekleden, blijft zijn invloed onmiskenbaar in het nieuwe kabinet. Het is een coalitie die velen niet hadden verwacht en die de politieke dynamiek in Nederland en mogelijk in Europa zal veranderen.

Valérie Hayer, voorzitter van de liberale fractie Renew Europe in het Europees Parlement, heeft krachtig gereageerd op deze ontwikkeling. In een interview met BFMTV-RMC op 21 mei benadrukte ze dat de VVD, door samen te werken met de PVV, de kernwaarden van Renew Europe schendt. “Het is een onaanvaardbare optie omdat ze onze waarden niet respecteren door deze alliantie aan te gaan,” verklaarde Hayer. Ze maakte duidelijk dat de ‘rode lijn’ van haar groep onwrikbaar is: “Het cordon sanitaire tegen extreemrechts hebben we altijd gerespecteerd. Dat is een absolute waarde van onze groep en ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen na de verkiezingen om ervoor te zorgen dat deze waarden blijven worden gerespecteerd.”

Lees ook  CDT: Censys faciliteert verplichte datadeling voor taxibedrijven zonder automatisering

De spanning binnen Renew Europe is voelbaar. De europarlementariërs zullen op 10 juni, een dag na de Europese verkiezingen, een vergadering houden om de kwestie te bespreken. Hayer benadrukt dat deze discussie noodzakelijk is en in overeenstemming is met de statuten van de groep. Het lot van de VVD binnen Renew Europe lijkt aan een zijden draadje te hangen.

Valérie Hayer’s reactie is niet verrassend gezien de kernwaarden van Renew Europe, die zich altijd sterk hebben gemaakt voor een inclusieve en liberale samenleving. De vraag blijft hoe andere leden van Renew Europe zullen reageren op deze ontwikkeling en welke stappen zij zullen ondernemen om hun waarden te beschermen. Hayer heeft duidelijk gesteld dat zij haar verantwoordelijkheid zal nemen om ervoor te zorgen dat de normen en waarden van haar groep worden gehandhaafd.

De eerstvolgende Europese verkiezingen zijn op donderdag 6 juni. De Europese verkiezingen van 2024 komen eraan en de lijsttrekkers van de verschillende partijen in Nederland en België zijn bekendgemaakt. Met de toenemende politieke dynamiek en de groeiende betrokkenheid van burgers beloven deze verkiezingen bijzonder spannend te worden. Laten we een nadere blik werpen op de belangrijkste kandidaten en hun partijen.

Nederland

Bas Eickhout, de huidige lijsttrekker voor GroenLinks in samenwerking met de Partij van de Arbeid, heeft een lange geschiedenis in de politiek en staat bekend om zijn inzet voor milieu en duurzaamheid. Zijn campagne richt zich op het bevorderen van groene energie en het bestrijden van klimaatverandering, met een sterke nadruk op sociale rechtvaardigheid.

Malik Azmani, een prominent figuur binnen de VVD, staat aan het roer van zijn partij voor de Europese verkiezingen. Zijn focus ligt op economische groei, veiligheid en Europese samenwerking. Azmani heeft een achtergrond in de internationale betrekkingen en pleit voor een sterke positie van Nederland binnen de EU.

(Tekst loopt door onder de foto)
promobus
Foto: © Pitane Blue - promobus Malik Azmani (VVD)

Tom Berendsen vertegenwoordigt het CDA en de Europese Volkspartij. Berendsen, met zijn ervaring in Europese zaken, benadrukt de noodzaak van solidariteit en eenheid binnen de EU. Hij streeft naar duurzame ontwikkeling en een robuuste landbouwsector.

Ralf Dekker is de lijsttrekker voor Forum voor Democratie, een partij die vaak kritisch is over de EU. Dekker’s campagne draait om soevereiniteit en nationale autonomie, met een sceptische houding ten opzichte van verdere Europese integratie.

Gerben-Jan Gerbrandij voert de lijst aan voor D66, een partij die sterk pro-Europees is. Gerbrandij pleit voor meer Europese samenwerking, vooral op het gebied van klimaat en digitalisering. Hij ziet de EU als een essentieel platform voor internationale samenwerking en innovatie.

Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren legt de nadruk op dierenrechten en milieubescherming. Haar partij streeft naar een duurzame en ethische benadering van landbouw en visserij, en Hazekamp wil deze waarden ook in de Europese politiek vertegenwoordigen.

Adriana Hernández Martínez is de lijsttrekker voor 50PLUS, een partij die zich richt op de belangen van ouderen. Haar campagne omvat pensioenrechten, zorg en sociale zekerheid, met speciale aandacht voor de vergrijzende bevolking binnen de EU.

Sebastiaan Stöteler staat aan het hoofd van de PVV voor deze verkiezingen. Zijn partij is bekend om haar kritische standpunten ten opzichte van immigratie en de EU. Stöteler zet zich in voor nationale soevereiniteit en een streng immigratiebeleid.

Michiel Hoogeveen van JA21 benadrukt een realistische en kritische benadering van de EU. Zijn partij pleit voor minder Europese inmenging en meer nationale zeggenschap, vooral op het gebied van immigratie en economie.

Lees ook  Verplichte veiligheidssystemen: wat betekent dit voor automobilisten?

Kok Chan vertegenwoordigt NL PLAN EU, een partij die streeft naar hervormingen binnen de EU. Zijn campagne richt zich op transparantie en democratische vernieuwing, met een nadruk op burgerparticipatie.

Anja Haga is de lijsttrekker voor de ChristenUnie. Haar partij staat voor waarden zoals naastenliefde, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Haga wil deze waarden ook in het Europese beleid weerspiegeld zien.

Bert-Jan Ruissen vertegenwoordigt de SGP, een partij die zich baseert op christelijke principes. Ruissen pleit voor traditionele waarden en is kritisch ten opzichte van verdere Europese integratie.

Sander Smit is de lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging (BBB), een partij die de belangen van boeren en plattelandsbewoners behartigt. Smit zet zich in voor een eerlijke behandeling van agrarische gemeenschappen binnen de EU.

Dorien Rookmaker van Meer Directe Democratie pleit voor een versterking van directe democratie binnen de EU. Haar partij streeft naar meer burgerinspraak en transparantie in het Europese beleid.

Gerrie Elfrink is de lijsttrekker voor de SP, een partij die zich inzet voor sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Elfrink wil strijden tegen armoede en ongelijkheid binnen de EU en pleit voor een solidair Europa.

Sent Wierda vertegenwoordigt vandeRegio, een partij die de belangen van regionale gemeenschappen wil behartigen. Wierda pleit voor meer regionale autonomie en aandacht voor lokale kwesties binnen de EU.

Reinier van Lanschot is de lijsttrekker voor Volt Nederland, een pan-Europese partij die streeft naar een federale EU. Van Lanschot benadrukt de noodzaak van Europese samenwerking op het gebied van klimaat, digitalisering en sociale rechten.

Wybren van Haga staat aan het hoofd van BVNL, een partij die kritisch is over de EU. Van Haga pleit voor nationale soevereiniteit en een terugdringing van Europese bevoegdheden.

Dirk Gotink vertegenwoordigt de Nieuwe Sociaal Contract (NSC), een partij die streeft naar hervorming van de EU om deze democratischer en transparanter te maken. Gotink wil meer inspraak voor burgers en minder bureaucratie.

Matthijs Pontier is de lijsttrekker voor de Piratenpartij – De Groenen. Zijn campagne richt zich op digitale rechten, privacy en milieubescherming. Pontier wil een innovatieve en duurzame koers voor de EU.

België

Johan Van Overtveldt van de N-VA is een bekend gezicht in de Belgische politiek. Zijn partij streeft naar meer autonomie voor Vlaanderen en een kritische benadering van de EU.

Wouter Beke vertegenwoordigt de CD&V, een partij die zich inzet voor christelijke waarden en sociale rechtvaardigheid. Beke pleit voor een solide en verenigd Europa.

Sara Matthieu is de lijsttrekker voor Groen, een partij die zich inzet voor milieu en duurzaamheid. Matthieu wil ambitieuze klimaatmaatregelen en een groenere economie binnen de EU.

Sophie in ’t Veld van Volt is een fervent voorstander van Europese integratie. Haar partij streeft naar een federale EU en benadrukt de noodzaak van samenwerking op het gebied van mensenrechten en democratie.

Rudi Kennes vertegenwoordigt de PVDA, een partij die zich inzet voor socialisme en gelijkheid. Kennes pleit voor een Europa dat de belangen van werkenden en minderbedeelden vooropstelt.

Tom Vandendriessche is de lijsttrekker voor Vlaams Belang, een partij die kritisch is over immigratie en de EU. Vandendriessche pleit voor een streng immigratiebeleid en meer autonomie voor Vlaanderen.

Hilde Vautmans vertegenwoordigt Open Vld, een liberale partij die streeft naar meer economische vrijheid en een sterke positie van België binnen de EU.

Bruno Tobback is de lijsttrekker voor Vooruit, een partij die zich richt op sociale democratie en rechtvaardigheid. Tobback pleit voor een solidair en sociaal Europa.

Marta Barandiy van Voor U is een nieuwkomer in de Belgische politiek. Haar partij richt zich op inclusiviteit en burgerrechten binnen de EU.

Fabrice Van Dorpe vertegenwoordigt DéFI, een partij die zich inzet voor de rechten van Franstaligen in België. Van Dorpe pleit voor een eerlijk en inclusief Europa.

Denis Verstraeten van Anticapitalistes streeft naar een radicaal ander economisch systeem binnen de EU. Zijn partij pleit voor een einde aan het kapitalisme en een focus op sociale rechtvaardigheid.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
InnoTrans