OV

Miljarden nei iepenbier ferfier yn de Rânestêd

It behearskabinet krijt 2,5 miljard euro út it Nasjonaal Groeifonds foar projekten foar iepenbier ferfier yn 'e Rânestêd. 1,5 miljard euro wurdt bestege oan it útwreidzjen fan de Amsterdam Noard / Súdline nei Schiphol en Hoofdorp. De oerbleaune 1 miljard euro is foar ferbettering en útwreiding fan it spoar tusken Schiedam en Delft. Yn