Print Friendly, PDF & Email

Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga zal het verkeersbesluit over de snelheidsverlaging op 19 december nemen. Binnen de kaders van de Wegenverkeerswet is het mogelijk om direct een verkeersbesluit te nemen zonder de uitgebreide procedure met ontwerpbesluit en zienswijzeprocedure te volgen. Daarnaast zal zij tijdens de bezwaartermijn alvast beginnen met de voorbereiding van de uitvoering voor de nieuwe maximum snelheid.

Uitvoering snelheidsverlaging

De nieuwe snelheid treedt pas in werking wanneer ook de bebording langs de weg is aangepast. Rijkswaterstaat zal die aanpassing doorvoeren in één lang weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. In het geval dat de geplande werkzaamheden niet door kunnen gaan – bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer – zullen de werkzaamheden worden verplaatst naar het lange weekend van donderdag 26 maart tot en met maandag 30 maart.

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 06 en 19 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die nieuwe snelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. Ook de maximumsnelheden tussen 19 en 06 uur blijven ongewijzigd. Het openen en sluiten van spitsstroken blijft gebeuren op basis van intensiteit, ze gaan dus open zodra de drukte op de weg daar aanleiding toe geeft. Zoals aangegeven in haar brief van 11 december 2018 zal de Minister de spitsstroken niet permanent openstellen omdat daarbij een verhoogd ongevalsrisico optreedt.

Nadat de verlaagde snelheid overdag in werking is getreden en het verkeer aan deze situatie is gewend zal zij laten onderzoeken of de in eerdere onderzoeken gevonden negatieve effecten op verkeersveiligheid van permanente openstelling van spitsstroken overdag nog steeds worden gevonden.

Lees ook  Opletten geblazen: de gevaren van de snelwegparking naar het zuiden

Communicatie

Rijkswaterstaat en het ministerie zullen de weggebruikers actief informeren over de nieuwe situatie. Dat doen we via de inzet van eigen communicatiekanalen door de informatie mee te nemen in de communicatie van VanAnaarBeter. Daarnaast zullen zij de relaties vragen deze informatie over de snelheid in hun communicatiekanalen en reisinformatie mee te nemen.

Voor de weggebruiker verandert de situatie op de weg. Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wanneer de nieuwe situatie in werking treedt en wat de borden langs de weg betekenen. Dat geldt voor Nederlandse weggebruikers, maar ook voor buitenlandse weggebruikers. Duidelijke bebording is nodig voor de veiligheid en de doorstroming.

De datum van de werkzaamheden en dus ook de inwerkingtreding van de nieuwe maximumsnelheden zal tijdig vooraf worden gecommuniceerd. Dat geldt ook voor een eventueel uitstel door weersomstandigheden.

Lees ook: Maximumsnelheid op autosnelwegen omlaag

Minister van Nieuwenhuizen