Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De SGP is ruim 100 jaar oud en de oudste partij van Nederland ooit. Toch blijven ze in de kern herkenbaar: het SGP-ankerpunt, de Bijbel, blijft. Toch is er binnen de SGP veel aandacht voor mobiliteit.

In perscentrum Nieuwspoort heeft Chris Stoffer, de lijsttrekker van de SGP, het verkiezingsprogramma van zijn partij toegelicht. Onder de leus ‘Woord houden’ richt de partij zich op drie speerpunten: hart voor kwetsbaar leven, focus op familie en pal voor veiligheid. Maar daar houdt het niet bij op. De SGP legt een gedetailleerde focus op een thema dat vaak onderbelicht blijft in de politieke retoriek: mobiliteit en de uitdagingen rond infrastructuur.

Mobiliteit wordt door de SGP gezien als het cement van de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen naar school, werk en winkels kunnen gaan, en het maakt mantelzorg en sociale interactie mogelijk. Toch is goede en betaalbare mobiliteit geen vanzelfsprekendheid. Het kan te duur worden of simpelweg niet aanwezig zijn, met name op het platteland. Files vormen een ander obstakel, niet alleen hinderlijk, maar ook kostbaar. Volgens de SGP kost filevorming de samenleving jaarlijks zo’n vier miljard euro, terwijl verkeersongevallen zelfs een schade van zevenentwintig miljard euro met zich meebrengen.

In tegenstelling tot de gangbare economische afweging bij de verdeling van het budget voor infrastructuur, pleit de SGP voor een breder perspectief. De partij stelt voor om het Mobiliteitsfonds te transformeren naar een Bereikbaarheidsfonds dat rekening houdt met verschillende aspecten, zoals verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid buiten de Randstad.

Op het gebied van verkeersveiligheid heeft de SGP verschillende voorstellen, waaronder de aanpak van veiligheidsknelpunten in het nationale wegennet en het geven van fiscale stimulansen voor rijhulpsystemen. Ook wordt er nadruk gelegd op de ernst van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer, met voorstellen voor hardere aanpak en meer controles.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: SGP -(Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement)

Daarnaast kijkt de partij ook naar intelligente oplossingen voor verkeersproblemen. Bijvoorbeeld door te investeren in slimme verkeerslichten en door het invoeren van betalen naar gebruik, wat de filedruk met 15 tot 30% kan verlagen. Ook wordt er gepleit voor meer flexibiliteit in werktijden en lestijden om de spits te ontlasten. De focus ligt niet alleen op de auto; het SGP-programma onderstreept ook het belang van betere en betaalbare openbaarvervoeropties, vooral in gebieden buiten de Randstad.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

Een onderwerp dat vooral relevant is in de huidige tijd van klimaatverandering is de kwetsbaarheid van de Nederlandse infrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De SGP legt hierop een duidelijke nadruk, met plannen voor beter assetmanagement en meerjarenplannen voor de instandhouding van wegen, bruggen en sluizen.

(Tekst loopt door onder de foto)
prorail

SGP schetst een breed scala aan initiatieven, van spoorinnovatie tot luchtvaartbeperkingen, om het Nederlandse vervoerssysteem toekomstbestendig te maken.

In een tijd waarin duurzaamheid, efficiëntie en toegankelijkheid centraal staan, presenteert de SGP een reeks voorstellen om het Nederlandse vervoerssysteem naar een hoger niveau te tillen. De partij stelt onder meer voor om de spanning op de bovenleiding van treinen te verhogen naar 3 kV, wat zou leiden tot snellere acceleratie en een hogere capaciteit op het spoornetwerk. Dit zou kunnen bijdragen aan een vermindering van congestie en een efficiënter gebruik van het spoor.

Ook staat decentralisatie van regionale treindiensten hoog op de agenda, om zo beter aan te sluiten op ander regionaal openbaar vervoer. Dit voorstel lijkt in lijn te liggen met de wens voor meer maatwerk in transport, waardoor reizigers mogelijk een naadlozere overstap tussen verschillende vormen van vervoer zouden kunnen maken.

De SGP wil de aanbestedingsprocedures voor ov-concessies moderniseren. Ze pleiten voor het introduceren van Mobility as a Service (MaaS), een digitale service die verschillende vormen van vervoer integreert. Het idee is om vervoersdiensten, zoals treinen en bussen, toegankelijker te maken voor aanbieders van mobiliteitsdiensten. Hiervoor is standaardisatie vereist, zodat reizigers niet voor elke vervoerder een aparte app nodig hebben.

Een ander belangrijk punt is de behoefte om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De partij wil scherpere regels en meer inspraak voor belangengroepen in het aanbestedingsproces. Tevens beoogt de SGP bureaucratische hindernissen weg te nemen voor lokale initiatieven die zich richten op het vervoer van ouderen en minder mobiele mensen. Dit is een punt dat ook maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt, gezien de vergrijzing en de toegenomen nadruk op inclusiviteit.

Op het gebied van luchtvaart is de SGP kritisch over de huidige groeitrends, met name rond Schiphol. Ze bepleiten een vermindering van het aantal vluchten, vooral de goedkope vakantievluchten die weinig economische waarde toevoegen maar wel milieubelastend zijn. Ook wordt het concept van vliegbelasting genoemd, vooral voor bestemmingen in Europa die goed per trein bereikbaar zijn.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

De SGP is eveneens geïnteresseerd in het onderzoeken van gedurfde projecten, zoals het mogelijk verplaatsen van start- en landingsbanen van Schiphol naar zee. Hierbij wordt niet alleen naar de vervoerscomponent gekeken, maar ook naar de integratie van getijdencentrales en bijdragen aan kustverdediging, wat een meer holistische aanpak van infrastructurele planning zou kunnen impliceren.

Wat betreft het goederenvervoer over de weg pleit de SGP voor meer flexibiliteit voor vrachtwagenchauffeurs en het delen van data tussen transport- en logistieke bedrijven om het vervoer efficiënter en veiliger te maken.

De voorstellen van de SGP beslaan een breed spectrum, van spoorwegen tot luchtvaart en van regulier openbaar vervoer tot gespecialiseerde diensten. Ze benaderen de uitdagingen in de transportsector vanuit verschillende invalshoeken, met zowel praktische als strategische voorstellen die, indien geïmplementeerd, het gezicht van de Nederlandse vervoersinfrastructuur aanzienlijk zouden kunnen veranderen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: SGP - Kees van der Staaij

Zoals het hoort bij de SGP, staat het respect voor het leven centraal, óók in het verkeer. Jaarlijks vallen er meer dan twintigduizend zwaargewonden en meer dan zevenhonderd verkeersdoden, aantallen die volgens de partij omlaag kunnen en moeten.

Chris Stoffer

Stoffer was directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat. Een onderwerp waar hij persoonlijk veel mee heeft is de verkeersveiligheid. Chris Stoffer is geboren in Harderwijk op 19 september 1974 en woont in Elspeet. Hij is in totaal 5 jaar actief in de Tweede Kamer. De SGP blijft dicht bij haar principieel christelijke boodschap. Herkenbaar ook blijft de waarde die zij hechten aan de Nederlandse identiteit. De partij blijft opkomen voor een groot Nederlands goed: vrijheid van geweten. Dit doen ze al ruim 100 jaar en zullen dat naar eigen zeggen blijven doen.

Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN