Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het projectteam verwacht met het systeem nog steeds technisch per 1 juli 2024 gereed te zijn.

In Utrecht kwamen betrokken partijen samen voor een belangrijke evaluatie van de Praktijktoets Centrale Database Taxi (CDT). Onder leiding van projectleider Henri van der Heijden, werd er niet alleen teruggekeken op de vorderingen van het project, maar ook vooruitgeblikt op de uitdagingen en veranderingen die nog op de planning staan.

De CDT, een cruciaal onderdeel van de voorgenomen wet- en regelgeving in de taxisector, is bedoeld om het personenvervoer efficiënter en transparanter te maken. De nieuwe regelgeving, die oorspronkelijk gepland stond voor inwerkingtreding op 1 juli 2024, heeft echter een juridische vertraging opgelopen. Van der Heijden kondigde aan dat de nieuwe datum voor inwerkingtreding is verschoven naar ten vroegste 1 januari 2025.

"Als boodschapper van het bericht moet ik vertellen waar we staan en nu in het wetgevingstraject zitten. Ik kan melden dat inmiddels besloten is om de planning van het wetgevingstraject aan te passen, nee die is aangepast, moet ik zeggen."

De redenen voor deze vertraging zijn veelzijdig. Ten eerste vereist de introductie van het nieuwe systeem ingrijpende aanpassingen in het Besluit Personenvervoer 2000 en de invoering van een nieuwe ministeriële regeling voor de centrale database taxivervoer. Daarnaast spelen juridische toetsing een belangrijke rol in de vertraging. De integratie van de centrale database met de bestaande systemen brengt aanzienlijke privacyrisico’s met zich mee, die in overeenstemming moeten zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Deze privacyzorgen hebben geleid tot een grondige beoordeling van de risico’s en de noodzaak voor uitgebreide Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Een van deze DPIA’s is al voltooid, terwijl een andere nog in uitvoering is. De bevindingen uit deze beoordelingen en de verschillende interpretaties van privacyrisico’s door betrokken partijen hebben duidelijk gemaakt dat er meer tijd nodig is om zorgvuldig met deze kwesties om te gaan.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Centrale Database Taxi

Een andere factor die bijdraagt aan de vertraging is de feedback uit de informele consultatie met de sector. De sector benadrukt de noodzaak om zowel de inhoud als de uitvoeringsdetails van de nieuwe regelgeving samen te brengen, om zo een compleet beeld te kunnen vormen en goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. De extra tijd die nu wordt genomen, biedt ook de mogelijkheid om de bevindingen uit de recente praktijktoets te integreren. Deze toets heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de impact van de nieuwe regelgeving op de betaalbaarheid van ICT-oplossingen in de taxisector.

investeringen

Bij het plannen van grootschalige wetswijzigingen zoals deze, is het essentieel om rekening te houden met de impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Juridische en privacyaspecten zijn van groot belang en worden zorgvuldig overwogen. Tegelijkertijd wijzen de ICT-dienstverleners uit de sector op de praktische consequenties die deze vertraging met zich meebrengt voor de markt.

Lees ook  ILT: Chinese fatbikes voldoen niet aan de regels, inspectie grijpt in

De verlenging van de deadline voor implementatie heeft directe gevolgen voor ondernemers in de taxisector. Investeringen in elektrische voertuigen en de benodigde apparatuur die daarin ingebouwd moet worden, vragen om aanzienlijke financiële middelen. Een periode van zes maanden kon nog overbrugd worden, maar een vertraging van een jaar brengt de sector in een lastige positie. Gedoogconstructies zijn er niet, maar het is altijd een optie. De verlenging kan anders dus aanzienlijke gevolgen hebben voor het investeringsklimaat in de markt, want iedereen zal wachten.

"We willen nu onderzoeken of we de extra tijd die ontstaat, omdat de wet- en regelgeving wat langer gaat duren, kunnen inzetten. We verwachten met het systeem nog steeds per 1 juli gereed te zijn. Dat gegeven, dat willen we aangrijpen. Om te onderzoeken of we dan die tweede helft van dit jaar gebruiken om nog eens een praktijktoets uit te voeren om misschien zelfs wel op basis van vrijwillige afdracht van taxivervoer gegevens en dus ook persoonsgegevens, door te gaan. Daarna zouden we een pilot kunnen draaien op basis van vrijwilligheid. De bereidheid is daar, maar garanties kan ik niet geven."

De vertraging in de invoering van de nieuwe wetgeving wordt niet alleen gezien als een uitdaging, maar ook als een kans om te zorgen voor een zorgvuldige en weloverwogen implementatie. De taxisector staat voor een belangrijke transitie, en de extra tijd zorgt ervoor dat deze transitie op een verantwoorde manier kan plaatsvinden.

2G-netwerk

Het uitstel van de nieuwe regelgeving voor de Centrale Database Taxi (CDT) brengt een additioneel en urgent probleem met zich mee dat tijdens de bijeenkomst in Utrecht aan de orde is gesteld. De oudere generaties van de Boordcomputer Taxi (BCT), die gebruikmaken van het 2G-netwerk, staan op het punt om functioneel verouderd te raken. Telecomoperators zijn van plan om de 2G-masten te ontmantelen, wat onvermijdelijk zal leiden tot het onbruikbaar worden van deze apparaten. Dit heeft betrekking op meer dan 10.000 toestellen in de taxisector.

Henri suggereert dit onderwerp te adresseren in de eerstvolgende begeleidingscommissie voor computer taxi. Een indicatie van de behoefte aan een strategische benadering om deze uitdaging het hoofd te bieden. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen samen komen om te bespreken wat de implicaties zijn van de uitfasering van het 2G-netwerk en om een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Cabman - onderdeel van Euphoria

"Ik ben heel blij met jullie input waar jullie bezwaren zien waar jullie mogelijkheden zien, dus blijf dat ook vooral met ons communiceren."

Onder de aanwezigen bevond zich ad interim directeur Walter van Benthem, een veteraan in de wereld van informatietechnologie, die met zijn ervaring als Chief Information Officer bij I-interim Rijk, een kritische doch optimistische blik wierp op de vorderingen van het project. Zijn woorden waren een mengsel van lof en realisme, een erkenning van de complexiteit die samenwerking met zich meebrengt. “Ja, het is eigenlijk gewoon geweldig. Wat jullie samen hier gedaan hebben en daar mag ik echt best wel trots op zijn.” zo sprak van Benthem tijdens de bijeenkomst.

Lees ook  Beurs geschokt: Tesla stelt onthulling van robotaxi uit naar oktober

Van Benthem, bekend om zijn pragmatisme en heldere visie op publiek-private samenwerkingen, benadrukte het belang van voorspelbaarheid vanuit de overheid en de meerwaarde van samenwerkingen waar zowel de markt als de maatschappij profijt van hebben. Het projectteam, onder zijn toeziend oog, had een basis gelegd voor praktische toepassing, die niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar leek.

De Praktijktoets CDT, een initiatief dat zowel technologische innovatie als juridische precisie vereist, heeft volgens van Benthem waardevolle inzichten opgeleverd, met name op het gebied van prestatie en betaalbaarheid. Hij waarschuwde echter voorzichtig te blijven, met name als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens – een aspect dat bij onzorgvuldigheid als een boemerang terug kan keren.

(Tekst loopt door onder de foto)
DVDP

Van Benthem’s aanwezigheid en toespraak waren niet enkel een steun in de rug voor het projectteam, maar ook een herinnering aan de voortdurende verantwoordelijkheid die de overheid draagt in dergelijke kritieke ondernemingen. Zijn afsluitende woorden waren erkenning voor de harde inzet van het team en een bemoediging voor de toekomstige stappen die nog genomen moeten worden.

Deze bijeenkomst, een kruispunt van technische expertise, juridische zorgvuldigheid en de menselijke factor, onderstreept het belang van innovatie in dienst van een beter functionerende samenleving. De taxisector kijkt met gespannen verwachting uit naar de volgende fasen van het CDT-project, waarbij de ambitie om tegen juli 2024 een werkend systeem op te leveren, nu al een bron van gesprek is binnen en buiten de sector.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET