cabinets

Bliuwe útgean yn Nederlân?

Juster wie der in soad betizing oer it útgongsforbân. Sille útgeanstikken trochgean te passen yn Nederlân as net? Hiel Nederlân freget dit op it stuit ôf. Juster like it derop dat it útgongstiid fuort soe opheft wurde. Op tiisdeitemoarn oardiele de rjochter yn in rjochtssaak brocht troch aktivistengroep Virus Truth dat it útgongspunt per

Fergoeding foar beskikberens foar iepenbier ferfier mei trije moannen ferlingd

It kabinet ferlingt de beskikberensfergoeding dy't bedriuwen fan iepenbier ferfier sûnt ferline jier hawwe krigen om troch te gean mei riden yn 'e koronakrisis oant septimber 2021. 370 miljoen euro is reservearre foar de útwreiding. Earder waard ôfpraat mei de sektor foar iepenbier ferfier dat de betelling foar beskikberens trochgean soe oant july 2021 en dat foar