Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid en richt zich vooral op de thema’s openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. 

Jaap Berends, beleidsadviseur van het GNMI, is een van de gastsprekers tijdens de Pitane Mobility gebruikersdag te Scheveningen op 20 september 2019 in het Carlton Beach hotel.

Het GNMI zorgt voor rechtstreeks inhoudelijk overleg tussen gemeenten, ministeries en andere organisaties. Zij richten zich daarbij op het uitwisselen van kennis, het behartigen van gemeentelijke belangen en de uitvoering van inhoudelijke projecten. 

De 30 gemeenten die sturing geven aan het GNMI staan voor sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie en vertegenwoordigen samen 3,6 miljoen inwoners. Het GNMI wordt aangestuurd door de gemeenten via het GNMI-Netwerk. Hierin zijn verschillende gemeentelijke adviesgroepen ondergebracht. In het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) trekken gemeenten samen op bij actuele ontwikkelingen die de lokale bereikbaarheid op strategisch niveau raken.

Aan de slag met verbetering van het lokale taxibeleid.

De afgelopen maanden hebben gemeenten en Rijksoverheid samen onderzocht wat de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten is om de kwaliteit van het lokale taxivervoer te verbeteren. Een tiental gemeenten hebben aan dit proces deelgenomen, dat door het GNMI in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd uitgevoerd.

In het najaar van 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer toegezegd dat Rijk en gemeenten een onderzoek doen naar de problematiek binnen de lokale taximarkt en te bekijken wat de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten is om deze problematiek op te lossen. Tegelijkertijd hebben enkele gemeenten die lid zijn van het GNMI ook verzocht om ondersteuning in het lokale taxibeleid door het ministerie van I&W.

In een aantal sessies hebben de deelnemers een beeld gekregen van de uitdagingen rondom de kwaliteitszorg en bestaande regelgeving in de lokale taximarkt. De gemeenten en het Rijk hebben ook bekeken op welke wijze de handhaving kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het gemakkelijker uitwisselen van gegevens tussen OM, politie, gemeenten, ILT en RDW.

Lees ook: Arthur ter Weeme: “Deltaplan Mobiliteit: Nu de handschoen oppakken”

Print Friendly, PDF & Email