Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De fietser wil geen hinder ondervinden van bestuurlijke grenzen en beleidshokjes.

Er is grote winst te behalen voor het recreatieve fietsen en meer algemeen, het fietsen in het landelijk gebied, door meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren en de gebieden. Koepelorganisatie Fietsplatform vraagt daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU om integraal beleid tussen beleidssectoren en gebieden. De gezamenlijke organisaties pleiten voor een integrale visie op fietsen en fietsinfrastructuur. Het appel maakt onderdeel uit van een bredere Top 10 met aanbevelingen voor het recreatieve fietsen, die de organisaties deze zomer presenteerden. 

Integrale fietsvisie
Er liggen vooral kansen door beleid en middelen voor routerecreatie te koppelen aan mobiliteitsbeleid. “Met een integrale visie op fietsen en fietsinfrastructuur – of beter: actieve mobiliteit – kan gericht worden geschakeld met omgevingsbeleid. Idealiter wordt deze visie ook gesteund vanuit sportbeleid en het streven om mensen meer te laten bewegen”, aldus Eric Nijland, directeur Fietsplatform.

Een integrale visie biedt ook houvast om balans te zoeken en te vinden in andere ruimtelijke opgaven, zoals met name het bouwbeleid en natuurbeleid (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Nederland staat voor een grote woningbouwopgave van een miljoen woningen binnen 10 jaar, bijna allemaal binnen stedelijk gebied. Dit zorgt voor extra verplaatsingen die druk uitoefenen op de bereikbaarheid van zowel de stad, als het landelijk gebied. Het helpt om zorgvuldig te kunnen sleutelen aan een hoogwaardige leefomgeving die beweegvriendelijk is ingericht. Veilig en aantrekkelijk kunnen fietsen maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit!

Integraal denken
Doorfietsroutes, eerder ook wel snelfietsroutes genoemd, zijn regionale fietsroutes waarop je comfortabel en zonder oponthoud kunt fietsen van plaats A naar plaats B. Bedoeld om het woon-werkfietsen in Nederland te stimuleren. Deze opvatting is echter achterhaald; waar de route voor de fietsforens zorgt voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties, is het voor de recreatieve fietser de manier om comfortabel het landelijk gebied in te fietsen.

Een goed voorbeeld is het 17 kilometer lange RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. De route verbindt de twee grote steden en de tussenliggende kernen. In het weekend is het hier inmiddels drukker dan doordeweeks, terwijl deze infrastructuur is aangelegd voor woon-werkverkeer. De aanleg van deze routes vraagt om integraal denken. Waar de ontwikkeling van het netwerk gericht was op utilitair gebruik, namelijk het aanleggen van infrastructuur, vraagt de inzet op recreatief gebruik om beleving, Anders gezegd aangenaam asfalt in een aantrekkelijke omgeving met voorzieningen om van die omgeving te kunnen genieten. 

Aangenaam asfalt
Utilitaire fietsers zijn bereid om 10 tot 15% om te fietsen langs een aangenamere route naar hun bestemming; voor recreatieve fietsers is een aangename route een voorwaarde om überhaupt op de fiets te stappen. Afgelopen winter werden in de gemeente Houten diverse fietsroutes buiten de bebouwde kom voorzien van een groene inbedding. De Schalkwijkseweg, de Groeneweg en de Oud Wulfseweg kregen een groene metamorfose om de fietsroute nog wat aantrekkelijker te maken.

Bomenrijen, houtwallen en heggen kunnen bij stevige wind voor luwte zorgen, bij zon voor schaduw en bij regen voor enige beschutting. Verder dragen ze bij aan het ‘buitengevoel’ van de fietser. Een goed voorbeeld van integraal denken. Een visie die volgens de samenwerkende organisaties nodig is om het recreatief fietsen aangenaam en veilig te houden, en om het fietsgebruik verder te stimuleren.

Top 10 recreatief fietsen
Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Volgend jaar maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord, aldus Koepelorganisatie Fietsplatform.

Gerelateerde artikelen: