Print Friendly, PDF & Email
EAC width=

Buurtbewoners en Extinction Rebellion klagen over de geluidsoverlast van de luchthaven.

Eindhoven Airport is de op één na grootste luchthaven van Nederland en speelt een belangrijke rol in de economie van de regio. Maar de luchthaven zorgt ook voor geluidshinder bij omwonenden, wat tot spanningen leidt tussen de luchthaven en de buurtbewoners. Over enkele weken is het zo ver en voert Extinction Rebellion actie op Eindhoven Airport en eist een groen en duurzaam beleid voor Eindhoven Airport.

In 2020 is er een nieuw luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport gepubliceerd, waarin de groei van het aantal vluchten en passagiers wordt beperkt. Dit besluit is mede genomen vanwege de geluidshinder die de luchthaven veroorzaakt bij omwonenden. Desondanks blijft geluidshinder een belangrijk thema in de relatie tussen de luchthaven en de omgeving.

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion voert op zaterdag 25 maart actie bij Eindhoven Airport. Inzet is de luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade die Eindhoven Airport veroorzaakt. Net als bij Schiphol Airport in Amsterdam is hier volgens de actiegroep de natuurvergunning niet op orde.

Volgens Extinction Rebellion heeft Eindhoven Airport de boel niet op orde. Naast alle luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade die Eindhoven Airport aanricht, hebben ze ook hun natuurvergunning voor burgerluchtvaart niet op orde. Daarom komen ze in actie en hebben vijf eisen aan Eindhoven Airport. Stoppen met vervuilen en schrappen onnodige vluchten, het eerlijke verhaal vertellen, het stellen van wettelijke klimaatregels en vliegen een eerlijke prijs geven. 

Met het succes van de A12 blokkade vers in ons geheugen, zijn zij al weer hard bezig met deze actie en roepen iedereen op om 25 maart mee te doen aan de actie. Voor Extinction Rebellion Eindhoven kan vliegen niet meer en hebben zich al meer dan 500 mensen aangemeld om actie te voeren bij Eindhoven Airport voor een eerlijke en groene toekomst. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Judith de Roy - woordvoerder Eindhoven Airport NV

Het steeds verder terugdringen van geluidhinder is in lijn met het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030.

Buurtbewoners klagen al jaren over de geluidsoverlast van de luchthaven. Het gaat hierbij niet alleen om het lawaai van vliegtuigen, maar ook om geluiden van bijvoorbeeld de start- en landingsbanen en het laden en lossen van vracht. Het geluid van de luchthaven kan de leefbaarheid van de omgeving aantasten en kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals stress, slaapverstoring en gehoorschade.

Eerder zei woordvoerster Judith de Roy: “In 2030 moet zestig procent van de vloot zijn vernieuwd. Het gaat dan om de nieuwste generatie vliegtuigen, die zorgen voor veel minder CO2-uitstoot en geluid. Daar sturen we op.” Eindhoven Airport heeft in de afgelopen jaren maatregelen genomen om de geluidsoverlast te verminderen. Zo zijn er stillere vliegtuigen ingezet en zijn er geluidsschermen geplaatst. Ook heeft de luchthaven een meldpunt ingesteld waar omwonenden klachten kunnen indienen over geluidsoverlast. Ook worden de activiteiten op de grond verduurzaamd. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - landing toestel Wizz Air op Eindhoven Airport

Desondanks zijn buurtbewoners nog steeds niet tevreden. Volgens hen doet Eindhoven Airport te weinig om de geluidshinder te verminderen en zouden er strengere maatregelen moeten worden genomen, zoals het verlagen van het aantal vluchten en het verplaatsen van de luchthaven naar een andere locatie. In 2023 blijft het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport beperkt tot maximaal 41.500 per jaar. 

De luchthaven heeft op haar beurt aangegeven dat het verminderen van het aantal vluchten en het verplaatsen van de luchthaven geen opties zijn. Dit zou namelijk leiden tot economische schade voor de regio en de luchthaven zelf. Eindhoven Airport zet in op verdere technologische ontwikkelingen om de geluidshinder te verminderen, zoals het ontwikkelen van stillere vliegtuigmotoren en het optimaliseren van de vliegroutes.

Het is duidelijk dat de geluidshinder van Eindhoven Airport een complex vraagstuk is waarbij de belangen van de luchthaven en de omwonenden tegenover elkaar staan. Het is belangrijk dat er een dialoog blijft tussen de luchthaven en de buurtbewoners om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. Een oplossing die niet alleen de economische belangen van de regio dient, maar ook de gezondheid en het welzijn van de omwonenden in acht neemt

(Tekst loopt door onder de foto)
Mark Harbers
Agendapakket

Harbers ziet geen noodzaak om de luchtvaart in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs.

Volgens Extinction Rebellion hebben we nog maar een paar jaar om gevaarlijke klimaatontwrichting in te dammen. Vliegen levert een onevenredige grote bijdrage aan de klimaat- en milieucrisis en is gemakkelijk in te perken. Een zinvolle en rechtvaardige maatregel is een drastische en onmiddellijke afname van het aantal vliegbewegingen. Dat biedt verschillende voordelen: minder klimaat- en milieuschade, betere gezondheid voor miljoenen mensen, meer ruimte voor woningbouw, natuur en minder geluidsoverlast. Kortom: een beter vestigingsklimaat voor de mensen in Nederland en daarbuiten. Een onafhankelijk Burgerberaad Luchtvaart moet volgens Extinction Rebellion (XR) vaststellen wat voor luchtvaart we in Nederland nodig zouden hebben.

Dit was de boodschap van drie rebellen van XR aan minister Mark Harbers en directeur luchtvaart Henri van Faassen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Pogingen hun de noodzaak en de wenselijkheid van snel ingrijpen te laten inzien, stuitte vaak op bekende dooddoeners, zoals: “We doen al veel, veel meer dan andere landen en zitten op koers om de afspraken van Parijs en Europa te halen.

In werkelijkheid zijn de anderhalvegradendoelen, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs, bijna onhaalbaar en op dit moment stevenen we door zwak klimaatbeleid van de regering af op 2 graden opwarming. “Veel mensen in Nederland willen vliegen en daar moeten we ook naar luisteren, we gaan het geleidelijk aan moeilijker maken om te vliegen,” aldus Harbers. Mensen willen vliegen omdat het goedkoop en gemakkelijk is en geleidelijke verandering, waar Harbers op doelt, staat in schril contrast met de oproep van de VN om snel drastisch te veranderen. “In de EU kijken ze me raar aan als ik over krimp begin.

Extinction Rebellion, op haar beurt, kijkt de minister raar aan omdat hij niet snapt dat we Russische roulette spelen met bijna al het leven op aarde. “Ik stel vast dat we wat betreft urgentie en snelheid op twee verschillende planeten leven,” besloot de minister. Dat is precies het probleem: we hebben maar één planeet maar we leven alsof we er twéé hebben. Het gesprek verliep dus zoals te verwachten was. Toch geloven én hopen ze, dat er een zaadje is geplant. Extinction Rebellion geeft aan het weer geprobeerd te hebben en zullen het blijven proberen. “Maar kraakhelder is: deze overheid gaat ons niet redden, dus moeten we doorgaan met meer geweldloze, disruptieve acties”, aldus Extinction Rebellion.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket