Pitane Image

Naast de risico's die vuil en modder opleveren voor automobilisten, staan boeren ook onder druk om aan milieuvoorschriften te voldoen.

De aanhoudende herfstregen en een naderende deadline voor het oogsten van aardappelen stellen boeren en weggebruikers voor uitdagingen, aangezien vuil en modder zich ophopen op landelijke wegen. In reactie hierop intensiveert de politie de controle op landbouwvoertuigen, waaronder maïskneuzers, hakselaars en silagewagens. Deze toegenomen politie-inspanningen richten zich niet alleen op de algehele technische staat van de landbouwvoertuigen maar ook op hun zichtbaarheid en netheid.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen, roept de politie boeren en loonwerkers op om extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de lading, die zo moet worden verpakt dat deze niet kan afwaaien of vallen tijdens het transport. Daarnaast moeten boeren die hun weg vervuilen deze zo snel mogelijk weer schoonmaken. Naast de ethische plicht om de weg schoon te houden, zijn er ook wettelijke verplichtingen. Boeren moeten waarschuwingsborden plaatsen bij vervuilde delen van de openbare weg, die minimaal 75 tot 100 meter vóór het begin van een glad weggedeelte moeten staan en vanuit beide richtingen goed zichtbaar moeten zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Piet Adema Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Foto Valerie Kuypers en Martijn Beekman / Rijksoverheid

Hoewel de verlenging van de oogstdeadline door landbouwminister Piet Adema bedoeld was om boeren meer ruimte te geven, wordt deze maatregel door veel in de sector gezien als onvoldoende en zelfs contraproductief. Boeren beargumenteren dat de twee weken extra tijd niet genoeg is om de verloren tijd in te halen, vooral met de weersomstandigheden die het werk bemoeilijken. Hierdoor worden ze gedwongen om te werken onder minder dan ideale omstandigheden, wat het risico op wegvervuiling verder verhoogt.

Tegen deze achtergrond vechten boeren ook tegen de klok. Met name aardappeltelers op zand- en lössgronden hebben te maken met een knellende deadline voor de oogst, die oorspronkelijk op 1 oktober lag. Landbouwminister Piet Adema verlengde deze deadline echter met twee weken na een motie uit de Tweede Kamer. Desondanks beschouwen veel boeren deze nieuwe deadline als onrealistisch en symboolpolitiek. Zij beweren tot begin november nodig te hebben om de oogst binnen te halen zonder kwaliteitsverlies. Daarbij komt dat boeren die na 15 oktober nog aardappelen oogsten, het volgende jaar gekort worden op de hoeveelheid te gebruiken meststoffen, wat de bodem kan verschralen en mogelijk de opbrengsten en kwaliteit kan verminderen.

Lees ook  Laat je niet verrassen tijdens carnaval, zorg voor een BOB of gebruik bussen en treinen

oogsten

De druk op boeren om hun oogst op tijd binnen te halen, kan leiden tot overhaaste beslissingen die uiteindelijk de veiligheid op de wegen in gevaar brengen. Vooral op kleinere landwegen, waar verkeer doorgaans al minder voorspelbaar is en de kans op ongelukken groter, kan de aanwezigheid van vuil en modder ernstige gevolgen hebben. Terwijl boeren worstelen met deze gecompliceerde omstandigheden, is de boodschap voor weggebruikers duidelijk: wees extra alert op modder en vuil op landwegen, vooral gezien de recente neerslag. Veel LTO afdelingen kopen gezamenlijk modderborden in om de veiligheid van een gehele regio te garanderen.

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email