Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch heeft nieuwe regelgeving vastgesteld om de kwaliteit en handhaving van het straattaxivervoer binnen de gemeente te waarborgen.

Met de invoering van de nieuwe “Verordening straattaxivervoer ‘s-Hertogenbosch 2024”, die op 1 juli 2024 van kracht wordt, ondergaat de taxibranche in ‘s-Hertogenbosch een behoorlijke verandering. Deze herziening, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2024, is bedoeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid van straattaxivervoer in de stad te verhogen. De verordening, gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000 en de Gemeentewet, stelt nieuwe regels en vergunningsvoorwaarden vast die zowel voor chauffeurs als voor consumenten van belang zijn.

De kern van de nieuwe verordening is de introductie van de BTx-vergunning, een verplichte vergunning voor alle straattaxichauffeurs in ‘s-Hertogenbosch. Deze vergunning, die vijf jaar geldig is, wordt uitsluitend verleend aan chauffeurs die voldoen aan strikte voorwaarden, zoals het beschikken over een geldige volledige chauffeurskaart, een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en aansluiting bij een erkend klantbeoordelingssysteem. Met deze maatregelen beoogt de gemeente ‘s-Hertogenbosch een veiliger en betrouwbaarder taxivervoer te garanderen.

Een opvallende innovatie binnen de verordening is de nadruk op het klantbeoordelingssysteem. Dit systeem, bedoeld om de transparantie en zelfregulering in de taxibranche te bevorderen, stelt passagiers in staat om feedback te geven op de kwaliteit van de dienstverlening. Chauffeurs zijn verplicht zich bij dit systeem aan te sluiten, mits beschikbaar, wat een directe invloed zal hebben op de zichtbaarheid van de kwaliteit van individuele taxidiensten.

(Tekst loopt door onder de foto)
DB
Foto: © Pitane Blue - Station Den Bosch

SBK wordt opgeheven, waardoor de gemeente de volledige verantwoordelijkheid krijgt over het verstrekken van taxivergunningen. Door de nadruk te leggen op kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid, zet 's-Hertogenbosch een stap voorwaarts in de ontwikkeling van een toekomstbestendige en klantgerichte taxisector.

Verder omvat de verordening specifieke regels omtrent het aanbieden van straattaxivervoer, waaronder het verbod op het aanbieden van diensten zonder de vereiste BTx-vergunning en de aanwijzing van specifieke locaties waar straattaxivervoer is toegestaan. Ook introduceert de verordening gedragsregels voor chauffeurs met een BTx-vergunning, inclusief voorschriften over de herkenbaarheid van de chauffeur en het voertuig, evenals richtlijnen voor het indienen van klachten en klantbeoordelingen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft met deze verordening een duidelijk signaal afgegeven over het belang van kwaliteit, veiligheid, en betrouwbaarheid binnen de taxibranche. De invoering van de BTx-vergunning en de nadruk op klantbeoordelingen reflecteren een moderne benadering van stedelijk personenvervoer, waarbij de belangen van zowel consumenten als eerlijke ondernemers worden beschermd.

herziening

De herziene verordening legt specifieke accenten op duurzaamheid door het aanmoedigen van het gebruik van zero-emissie voertuigen en de implementatie van een klantbeoordelingssysteem. Dit systeem stelt passagiers in staat feedback te geven op de service, wat bijdraagt aan een transparantere en kwalitatief betere taximarkt. Chauffeurs moeten voldoen aan opleidingseisen die kennis en vaardigheden omvatten op het gebied van levensreddende handelingen, lokale geografische en evenementenkennis, en de Nederlandse of Engelse taal.

De invoering van de nieuwe regels is een reactie op de toenemende vraag naar een veiligere, meer betrouwbare en milieuvriendelijkere taxiservice. Met de nadruk op kwaliteit, integriteit en professionaliteit van chauffeurs hoopt de gemeente ’s-Hertogenbosch de ervaring voor zowel inwoners als bezoekers te verbeteren. De sanctiematrix, een integraal onderdeel van de regelgeving, voorziet in duidelijke richtlijnen voor het handhaven van de voorschriften en het omgaan met overtredingen. Deze matrix maakt onderscheid tussen lichte, middelzware en zware overtredingen, met bijbehorende sancties die variëren van waarschuwingen tot de intrekking van vergunningen.

ervaringen

De ervaringen met klantbeoordelingssystemen in Europa laten zien dat, ondanks enkele uitdagingen, deze systemen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van taxidiensten. In steden waar klantbeoordelingssystemen zijn geïmplementeerd, wordt vaak een verhoging van de servicekwaliteit waargenomen. Chauffeurs zijn meer geneigd om extra aandacht te besteden aan klantvriendelijkheid en de netheid van hun voertuig, omdat deze direct invloed hebben op hun beoordelingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - taxi standplaats in München

Klanten krijgen meer inzicht in de kwaliteit van de chauffeurs, wat leidt tot een beter geïnformeerde keuze voor consumenten. Dit verhoogt het vertrouwen in de taxidiensten en kan bijdragen aan een positiever algemeen imago van de taxibranche. Chauffeurs worden gemotiveerd om hun dienstverlening te verbeteren om betere beoordelingen te krijgen. Dit stimuleert een vorm van zelfregulering. Bovendien kan de concurrentie tussen chauffeurs leiden tot een algemene verbetering van de kwaliteit binnen de sector.

Ondanks de voordelen hebben klantbeoordelingssystemen ook kritiek ontvangen. Een punt van zorg is de subjectiviteit en de potentie voor misbruik van het systeem. Onrealistische verwachtingen van klanten of ongegronde negatieve beoordelingen kunnen een onevenredige impact hebben op chauffeurs. Bovendien kunnen externe factoren, zoals verkeersdrukte die buiten de controle van de chauffeur ligt, leiden tot onterecht negatieve beoordelingen.

Om de effectiviteit van klantbeoordelingssystemen te optimaliseren, hebben sommige steden en platforms aanpassingen doorgevoerd, zoals het aanbieden van een reactie mogelijkheid voor chauffeurs op beoordelingen, het filteren van ongegronde beoordelingen, en het ontwikkelen van richtlijnen voor zowel chauffeurs als passagiers over het gebruik van het beoordelingssysteem.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN