Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Dit akkoord, uitgespreid over 26 pagina's, schetst een ambitieus beleid op verschillende fronten, variërend van economie tot migratie.

Na lang onderhandelen is er witte rook: de maximale snelheid op de Nederlandse snelwegen gaat omhoog. Volgens het nieuwe coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, genaamd ‘Hoop, lef en trots’, zal de maximumsnelheid buiten de spitstijden weer verhoogd worden naar 130 km/h. Dit is een duidelijke koerswijziging ten opzichte van de maatregel die in maart 2020 werd ingevoerd, waarbij de snelheid werd verlaagd naar 100 km/h om milieuredenen.

Op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer worden eveneens belangrijke stappen gezet. De snelheidslimiet op bepaalde snelwegen zal worden verhoogd naar 130 kilometer per uur. Ook wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer, met specifieke aandacht voor de Lelylijn, een nieuwe treinverbinding die Lelystad met Groningen verbindt, en verbeterde busverbindingen tussen dorpskernen op het platteland.

De partijen benadrukken de noodzaak van bestaanszekerheid, verbetering van de zorg en de aanpak van de hoge instroom van asielzoekers en immigranten. Ook de toekomst van de agrarische sector krijgt bijzondere aandacht, met plannen om boeren, tuinders en vissers weer perspectief te bieden.

Een van de meest opvallende voorstellen binnen het akkoord is het drastisch verminderen van het eigen risico in de zorg van 385 euro naar 165 euro, al zal deze wijziging pas in 2027 ingaan. Daarnaast stelt de coalitie voor om arbeid te verlichten door mogelijk een extra schijf in de inkomstenbelasting te introduceren, en streeft zij naar bijna gratis kinderopvang voor ouders om zo de combinatie van werk en gezinsleven te vergemakkelijken.

Lees ook  Lage opkomst bij Europese verkiezingen: PVV en NSC grootste dalers

Op het gebied van migratie en asiel stelt het akkoord voor om de strengste maatregelen ooit te implementeren. Er wordt voorgesteld om een tijdelijke Asielcrisiswet in te voeren die tijdens crisissituaties ingrijpende maatregelen toelaat. Verder worden de regels rondom permanente verblijfsvergunningen aangescherpt, gezinshereniging gelimiteerd en de prioriteit van statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen afgeschaft.

(Tekst loopt door onder de foto)
PVV
PVV-leider Geert Wilders

Einde van regeringsformatie in Nederland: "Ik zie dit niet meer fout lopen". Al is het wel nog niet meteen duidelijk wie premier zal worden.

Tegelijkertijd wil de coalitie het Europese asiel- en migratiebeleid herschikken door meer nationale controle en strengere grensbewaking. Ook de voorwaarden voor arbeids- en studiemigranten worden aangescherpt, inclusief hogere taaleisen en beperkingen op het aantal buitenlandse studenten dat toegelaten wordt.

In de landbouwsector zijn de plannen gericht op het aanpassen van Europese regels, zoals de Nitraatrichtlijn, en het versterken van de structuur van natuurgebieden binnen de Natura 2000-regelgeving. Het beleid beoogt ook de landbouw te stimuleren door de herintroductie van ‘rode diesel’ voor landbouwvoertuigen en door innovatie binnen de sector te bevorderen, zonder te grijpen naar gedwongen krimp van de veestapel of onteigening van landbouwgrond.

Wat betreft energie en klimaat, streeft de coalitie naar het behalen van de gestelde klimaatdoelen, met behoud van het klimaatfonds. Een opmerkelijke verschuiving is de geplande bouw van vier grote kerncentrales, een verdubbeling ten opzichte van eerdere plannen, om de energieonafhankelijkheid van Nederland te vergroten.

De zorgsector krijgt versterking in de vorm van betere werkomstandigheden voor personeel en een focus op efficiënte en politiek neutrale onderwijsmethoden in het onderwijs. Op het gebied van veiligheid worden de inspanningen tegen georganiseerde misdaad opgevoerd en worden de straffen voor zware misdrijven verzwaard.

Lees ook  Verkiezingen: Betsy brengt Malik Azmani door het land voor EU-campagne

Internationaal blijft Nederland betrokken bij de ondersteuning van Oekraïne en is het van plan de defensie-uitgaven op te voeren tot de NAVO-norm. Er wordt ook nagedacht over het verplaatsen van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem.

Economisch gezien worden recent verhoogde belastingen voor ondernemers gedeeltelijk teruggedraaid, en wordt gestreefd naar een evenwicht tussen bezuinigingen en nieuwe uitgaven. Met deze brede reeks aan beleidsinitiatieven positioneert de nieuwe coalitie Nederland als een land dat klaar is om op een doordachte en dynamische manier aan de toekomst te bouwen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores