Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Binnen afzienbare tijd moeten er afwegingen plaatsvinden over verdergaande ingrepen. Die vallen uiteen in mogelijke overbruggingsmaatregelen op korte termijn gevolgd door voorstellen voor de langere termijn op basis van onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft concrete voorstellen gepresenteerd om de kwaliteit van de Nederlandse postbezorging, die al geruime tijd onder de wettelijke normen presteert, te verbeteren. PostNL, het voornaamste bedrijf dat verantwoordelijk is voor de postbezorging, wordt onder de loep genomen. Minister Micky Adriaansens heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de noodzaak van zowel kortetermijnoplossingen als langetermijnvisies.

Minister Adriaansens benadrukte de onhoudbaarheid van de huidige situatie en de noodzaak voor onmiddellijke acties. Ze stelde dat er op korte termijn overbruggingsmaatregelen nodig zijn, gevolgd door goed onderbouwde langetermijnstrategieën. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat zowel consumenten als bedrijven steeds meer waarde hechten aan de zekerheid van bezorging dan aan de snelheid ervan. Daarom wordt overwogen om de bezorgtijd te verlengen van 24 naar 48 uur, met uitzondering van medische en rouwpost die binnen 24 uur bezorgd moet blijven worden.

Een van de mogelijke overbruggingsmaatregelen is de verlenging van de bezorgtijd naar 48 uur per 2025. Dit betekent dat post die bijvoorbeeld op woensdag wordt gepost, uiterlijk vrijdag bij de ontvanger moet zijn. Medische post en rouwpost behouden hun bezorggarantie van 24 uur, zes dagen per week.

De focus op kortetermijnoplossingen gaat hand in hand met een uitgebreid onderzoek naar langetermijnstrategieën. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op verzoek van het ministerie van EZK, richt zich op de toekomstvisie voor de postdienstverlening. Hierbij worden marktontwikkelingen, de kostenstructuur en de reikwijdte van de Universele Postdienst (UPD) onderzocht. De resultaten van dit onderzoek, die begin 2025 worden verwacht, zullen de basis vormen voor structurele maatregelen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Micky Adriaansens
Beeld: © Rijksoverheid Olivier Middendorp - Minister Micky Adriaansens

"Mogelijke ingrepen op de postmarkt zijn er niet om het bedrijfsbelang van PostNL te dienen. Deze moeten er voor gaan zorgen dat consumenten en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van een betaalbare, tijdige en betrouwbare postbezorging.”

De bewindsvrouw lichtte toe: “Op korte termijn gaat de postmarkt nog niet op in een bredere bezorgmarkt of samen met pakketten. Tegelijkertijd passen de huidige Postwet en andere regelgeving niet meer bij de actuele ontwikkelingen. We zien dat die huidige situatie om verdergaande maatregelen vraagt. Om geen kostbare tijd te verliezen, zet ik dit alvast in gang, zodat het volgende kabinet hiermee aan de slag kan. Mogelijke ingrepen op de postmarkt zijn er niet om het bedrijfsbelang van PostNL te dienen. Deze moeten er voor gaan zorgen dat consumenten en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van een betaalbare, tijdige en betrouwbare postbezorging.”

Het is duidelijk dat de minister zich sterk maakt voor een hervorming van de postbezorgmarkt. De voorstellen om de bezorgtijd te verlengen en het uitgebreide onderzoek door de ACM moeten ervoor zorgen dat de postdienstverlening in Nederland weer op het gewenste niveau komt. De huidige situatie, waarin PostNL de wettelijke normen niet haalt, vraagt om ingrijpende en goed doordachte maatregelen.

De verlenging van de bezorgtijd naar 48 uur is een duidelijke kortetermijnoplossing die inspeelt op de veranderende behoeften van consumenten en bedrijven. Het behoud van snelle bezorging voor medische en rouwpost toont aan dat er nog steeds aandacht is voor de meest urgente postcategorieën.

Op de langere termijn is het van cruciaal belang dat de bevindingen van het ACM-onderzoek leiden tot duurzame oplossingen. Dit onderzoek zal niet alleen inzicht geven in de huidige marktdynamiek, maar ook beoordelen in hoeverre PostNL zich voldoende inspant om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het doel is een toekomstbestendige postmarkt die efficiënt en betrouwbaar functioneert zonder dat er overheidssubsidies nodig zijn.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores