DVDP bredd=

Till exempel kommer varje provins våren 2023 att leverera en provinsiell MIEK med projekt av regional skala.

Regeringen tar ledningen i fem nya energiprojekt av nationell betydelse. De nya projekten fokuserar främst på landning av el från vindkraftsparker till havs och vidareutveckling av infrastrukturen för vätgas. Detta bringar det totala antalet projekt inom Multi-year Infrastructure Energy and Climate Program (MIEK) till 14 projekt.

MIEK omfattar projekt som är viktiga för framtidens energiinfrastruktur. De fem nya projekten i MIEK gäller landningar av Wind op Zee-projekt (med vilka el från havsbaserade vindkraftsparker matas in i elnätet på land), terminaler i Nordsjökanalområdet och Rotterdam-Moerdijk för import och transitering av väte , H-vision-projektet för produktion av vätgas från restgaser och Aramis-projektet för nödvändig infrastruktur för transport av CO2 till lagringsplatser under Nordsjön. De 14 projekten i MIEK är därför också viktiga för att nå klimatmålen.

”Goda framsteg görs med de stora energiprojekt som är avgörande för energiomställningen. Till exempel med snabbare förstärkning av elnätet, men även vätgasledningarna till Tyskland och det nationella transportnätet för vätgas. Det är också viktigt för våra klimatmål att dessa stora energiinfrastrukturprojekt slutförs i tid. Med denna infrastruktur kommer en utsläppsminskning på 38 megaton att vara möjlig år 2030 jämfört med 2021. Det är bra att se att dessa projekt fortskrider enligt plan trots de komplexa omständigheterna som kväveutrymmet och rumslig integration.”

Staten har i samverkan med alla parter ansvaret genom att sätta flaskhalsar på agendan och ta bort flaskhalsar, dela kunskap och stödja lägliga beslut om bland annat ägande, finansiering och rumslig integration. Projekten inom MIEK har sitt ursprung i de sex holländska industriklustrens energistrategier. 

För att koppla ihop utbud och efterfrågan mer och mer kommer det att arbetas under det kommande året med en ytterligare utbyggnad av MIEK. Till exempel kommer varje provins våren 2023 att leverera en provinsiell MIEK med projekt av regional skala. Detta kartlägger förutom projekt för industrin även efterfrågan på energi, råvaror och nödvändig infrastruktur för mobilitet, byggd miljö och jordbruk.

Relaterade artiklar:
Tågtidning
Utskriftsvänlig, PDF och e-post