Print Friendly, PDF & Email

AutomotiveNL organiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat de ronde tafel Meerjarige Missie gedreven Innovatie Programma’s Mobiliteit op de Automotive Campus te Helmond.

In juni zijn verschillende leden al geconsulteerd over de kernonderwerpen binnen de Intergrale kennis- en innovatieagenda. Graag willen we hier op 11 juli meer inhoud aan geven, deze bijeenkomst is tevens gericht op het bouwen allianties die later dit jaar programma’s kunnen indienen voor publieke funding in de periode 2020-2023.

Missie gedreven innovatie beleid met impact

In de Kamerbrief ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’ (d.d. 13 juli 2018) heeft het kabinet zich uitgesproken om de nationale inzet op innovatie meer te focussen op maatschappelijke opgave. Het klimaatakkoord is daarin nadrukkelijk een voorbeeldproces genoemd voor het moderniseren van het innovatiebeleid. Onder het klimaatakkoord is een integrale kennis- en innovatieagenda (IKIA) opgesteld. Via 13 concrete meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) articuleert de IKIA de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave die de klimaatafspraken betekenen. De periode t/m juli 2019 wordt benut om de IKIA en de MMIP’s nader uit te werken. Na juli zal dit worden vertaald naar innovatiecontracten voor de komende 4 jaar.

Duurzame mobiliteit

Aan de missie naar een Duurzame Mobiliteit in 2050 zijn 2 MMIPs gekoppeld. De eerste MMIP (nr. 9) gaat over het verduurzamen van aandrijflijnen voor alle modaliteiten. De tweede MMIP (nr.10) zet in op doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen door het opnieuw inrichten van het mobiliteitssysteem. Daarnaast zijn er integrale thema’s. Zo is de ontwikkeling van laadinfrastructuur gekoppeld aan de gebouwde omgeving (nr. 5) en hernieuwbare brandstoffen (biobrandstoffen/power to X) aan de missies in de industrie (nr. 6 en 8). De MMIPs geven een gedetailleerde beschrijving van de innovatieopgaves. De uitvoering zal zoveel mogelijk worden neergelegd bij de bestaande topsectoren.

(Duurzame) Mobiliteit kent geen eigen topsector, maar de opgave zit verdeeld  over minimaal 4 topsectoren (logistiek, HTSM, Energie, Chemie) en maakt onderdeel uit van de sleutel technologieën. Voor het uitvoeren van de MMIP’s is het van belang dat het aansluit bij de innovatieagenda’s van bedrijven en kennisinstellingen. Voor partijen binnen AutomotiveNL is het belang om aan te sluiten bij de innovatieopgaves uit de MMIP’s. Deze opgave bieden (inter)nationaal de komende jaren nieuwe economische kansen en het vergroot de kans op publieke funding.