Print Friendly, PDF & Email

Alleen wanneer aan strikte voorwaarden is voldaan, kan het aantal vluchten de komende jaren stapsgewijs stijgen tot maximaal 540.000 per jaar. De luchthaven Schiphol mag van het kabinet vanaf 2021 groeien als de overlast voor omwonenden drastisch afneemt en de veiligheid is gegarandeerd.

Bij de vormgeving van haar beleid laat Cora van Nieuwenhuizen, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, zich leiden door het Regeerakkoord, beschikbaar onderzoek, de resultaten uit de verschillende participatietrajecten, het verslag van de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de heer Alders, en het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

De richting van de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart op de lange termijn zal worden gegeven in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die na de zomer verschijnt. Wat de Minister betreft komt kwaliteit centraal te staan in het luchtvaartbeleid en zet zij vol in op een nieuwe balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk van internationale verbindingen. Daarvoor zijn heldere afspraken, duidelijke regels en strikte handhaving noodzakelijk.

Groei verdienen door aantoonbare hinderbeperking

Groei is ook van belang voor de concurrentiepositie van Schiphol. Groei kan alleen als dit aantoonbaar veilig kan en als dit gepaard gaat met aantoonbare reductie van de overlast en verbetering van de leefomgevingskwaliteit.

Veiligheid staat op één. Schiphol kan zich alleen verder ontwikkelen als dit aantoonbaar veilig kan. Zoals eerder toegezegd zal de evaluatie van de OVV-aanbevelingenen en een separaat onderzoek van het NLR moeten aantonen dat veiligheidsrisico’sintegraal en structureel voldoende zijn aangepakt en of, en met welke maatregelen, de voorgenomen ontwikkeling van Schiphol zoals voorgesteld in LVB-2 de komende jaren aantoonbaar veilig kan plaatsvinden.

“Ongeacht de verdere ontwikkeling van Schiphol is het van belang om de uitstoot van schadelijke emissies door de luchtvaart, zoals CO2, stikstof en (ultra)fijnstof, aan te pakken. Mijn aanpak voor de reductie van de CO2-uitstoot heb ik beschreven in de brief over duurzame luchtvaart.”

Minder nachtvluchten

Lees ook  Hoop, lef en trots onder de loep: de mobiliteitsvisie van het nieuwe kabinet

Vermindering van de hinder kan bijvoorbeeld worden bereikt door een stapsgewijze reductie van het aantal nachtvluchten. De exacte omvang van deze reductie voor de komende jaren wordt verder uitgewerkt. De ambitie is om te komen tot een substantiële beperking van het aantal nachtvluchten.
Meer hinder in de randen van de nacht door verschuiving van nachtvluchten zal niet worden toegestaan.

De Ontwerp-Luchtvaartnota verschijnt, samen met de plan-MER en de Nota van Antwoord na de zomer. Dan start de formele inspraakperiode, waarna de Luchtvaartnota wordt vastgesteld en aangeboden aan uw Kamer.

de uitstoot van schadelijke emissies door de luchtvaart - @SnarfxFrans