Print Friendly, PDF & Email

Door de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19, zijn de mogelijkheden om een rijbewijs te laten verlengen aanzienlijk beperkt. Met name als gevolg van het vrijwel volledig stilvallen van keuringen door artsen en specialisten worden sommige mensen geconfronteerd met een verlopen rijbewijs. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat de Tweede Kamer weten dat dit probleem werd besproken met het Verbond van Verzekeraars. Zij informeert hierbij de Kamer over de tijdelijke maatregel die is getroffen om te voorkomen dat mensen hierdoor in de knel komen. Deze tijdelijke oplossing is tot stand gekomen in samenspraak met de minister van Justitie en Veiligheid.

Er geldt een coulance voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. Een verlopen rijbewijs kan niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Mensen met een verlopen rijbewijs waarvan geldigheidsduur korter is dan vijf jaar, worden uitgesloten van deze coulance in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij namelijk om mensen die vanwege een medische aandoening elk jaar of elke drie jaar een medische keuring moeten ondergaan. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid.

Lees ook  Duidelijke spelregels voor vrijwilligers achter het stuur

verzekeraars ondersteunen coulancemaatregel

De leden van het Verbond van Verzekeraars ondersteunen de door het ministerie van IenW gevraagde coulancemaatregel. Dit houdt in dat mensen met een verlopen rijbewijs verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel, met name dat het verlopen van het rijbewijs een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis en dus niet al bijvoorbeeld dateert van voor de start van de overheidsmaatregelen op 16 maart 2020.

“Mijn inzet is er op gericht te voorkomen dat mensen in die situatie alsnog in de knel komen en ervoor te zorgen dat iedereen een redelijke termijn krijgt om de nodige vervolghandelingen te verrichten. Als na een aanvullende verlenging met een aantal maanden, deze vorm van coulance eventueel nodig blijkt, wordt de noodzaak worden bezien dit formeel te verankeren in wet- en regelgeving. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds van start gegaan.”, aldus de Minister in haar schrijven aan de Tweede Kamer.

Een verlenging kan mogelijk later aan de orde zijn. Daar kan nu nog niet op worden vooruit gelopen. Dit is afhankelijk van de maatregelen in relatie tot de aanpak van COVID-19, in combinatie met de mogelijkheden om bepaalde diensten (weer) te kunnen verlenen, zoals medische keuringen.

Lees ook: Tijdelijke verlenging rijbewijs voor 75-plussers

rijbewijs
COVID-19 Coulance
ook verkrijgbaar in de Google PlayStore
rijbewijs
Verlenging rijbewijs