Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Als gevolg van de landelijke snelheidsverlaging neemt het geluidniveau alleen overdag af. In de avond en nacht veranderen de snelheden niet en daardoor zal het geluidniveau in die uren dus ook niet afnemen. Deze variatie wordt met name bepaald door het aandeel vrachtverkeer. Bij een laag percentage vrachtverkeer is de afname van het geluidniveau overdag groter dan bij een hoog percentage vrachtverkeer.

De hoeveelheid geluid die de omgeving mag ondervinden van rijkswegen en van ander omgevingslawaai wordt uitgedrukt in de Europese maat voor geluidbelasting Lden (Engels voor Level day-evening-night). Het is een maat voor het gemiddelde geluidniveau over een geheel etmaal waarbij het geluid in de avond- en nachtperiode zwaarder meetelt dan het geluid overdag. Dit omdat geluid in de nacht veel hinderlijker is dan geluid overdag.

Rijkswaterstaat monitort elk jaar de geluidproductie langs de rijkswegen. In het Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds staan de resultaten van deze monitoring en de stappen die worden genomen om de geluidproductieplafonds na te leven. Wanneer de actuele geluidproductie het plafond op 0,5 dB is genaderd én verwacht wordt dat binnen vijf jaar het plafond wordt bereikt, beschrijft Rijkswaterstaat welke stappen worden gezet om overschrijdingen van het geluidproductieplafond te voorkomen.

snelheidsverlaging  geeft twee jaar uitstel

Uit de monitoring blijkt dat als gevolg van de groei van het autoverkeer de geluidproductie jaarlijks –gemiddeld over het gehele land- met 0,1 dB stijgt. Als gevolg van de landelijke snelheidsverlaging zal het, afhankelijk van de locatie, 1 à 2 jaar langer kunnen duren voordat het moment wordt bereikt dat maatregelen in onderzoek moeten worden genomen om een plafondoverschrijding te voorkomen.

Aangezien geluidhinder subjectief is zal het per persoon verschillend zijn hoe deze afname ervaren wordt. Daarom wordt aangesloten bij de methode die in de Europese richtlijn Omgevingslawaai is opgenomen. Deze richtlijn schrijft voor dat vijfjaarlijks het aantal (ernstig) geluidgehinderden en slaapverstoorden gerapporteerd wordt. 

Dit aantal wordt bepaald aan de hand van de geluidbelasting van hun woning (etmaal gemiddelde waarde Lden respectievelijk het nachtelijke geluidniveau Lnight). Hoe hoger de geluidbelasting van hun woning hoe meer geluidhinder de bewoners zullen ondervinden. Daarbij wordt uitgegaan van een dosis-effectrelatie die aangeeft hoeveel procent van de bewoners bij een bepaalde geluidbelasting (ernstig) gehinderd of slaapverstoord is.

Lees ook: Snelheid vanaf 16 maart 100 km per uur op alle snelwegen