Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Dankzij doorzettingsvermogen heeft de branche de crisis weten te doorstaan.

Staatssecretaris Heijnen informeerde, in reactie op vragen van de Kamer in het commissiedebat Openbaar Vervoer en Taxi, over de ontwikkelingen in de taxi-sector. Het toegezegde onderzoek werd afgerond en daaruit blijkt dat de taximarkt hard is geraakt door de terugloop in vraag naar taxi’s bij consumenten. Aan het begin van de pandemie was er zo’n 90% minder vraag, in november 2021, het einde van de onderzoeksperiode, was er nog ongeveer de helft minder vraag naar taxi’s dan voor corona.

omzet

De omzet van chauffeurs liep evenredig terug: gemiddeld hadden ze 40 tot 50% minder omzet. Een deel van de taxiondernemers heeft op de afgenomen vraag geanticipeerd door voertuigen tijdelijk te schorsen (van de markt te halen) en zo verzekeringskosten te besparen. Ondernemers kunnen de schorsing opheffen op het moment dat zij weer met hun voertuig willen gaan werken. Het overgrote deel van de chauffeurs heeft gebruik gemaakt van financiële steunmaatregelen van het Rijk.

Zo heeft 78% van de eenmanszaken gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). Uit gegevens van gemeenten blijkt dat ook het overgrote deel van de aanvragen van chauffeurs voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gehonoreerd is. Niet alle chauffeurs voldoen echter aan de voorwaarden voor steun. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld een te hoge omzet, te weinig vaste lasten, of het inkomen van de partner.

coulance

Leasemaatschappijen en verzekeraars hebben coulancemaatregelen aangeboden aan chauffeurs. Verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars (ruim 95%) hanteren bijvoorbeeld een ‘raamwerk voor ondernemers in nood’ om schulden bij chauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen. De Belastingdienst heeft ook uitstel van betaling verleend: het percentage chauffeurs dat daar gebruik van maakt is gestegen van 11 naar 25%. Het gemiddelde bedrag waarvoor uitstel is verleend, was in september 2021 bijna 7.000 euro.

Dankzij de steunmaatregelen, coulance, hulp van familie, inzet van eigen middelen en heel veel doorzettingsvermogen heeft de branche de crisis weten te doorstaan. Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven kan de weg naar herstel, die blijkens het onderzoek al in 2021 was ingeslagen, verder worden vervolgd. Bij de evaluatie van de taxiwetgeving, die de Staatssecretaris dit jaar zal starten, zal Heijnen meenemen hoe de taximarkt zich in 2022 heeft hersteld na de coronacrisis.

motie

Met het rapport geef zij tevens uitvoering aan de motie van het lid Van Baarle (DENK) waarin de regering wordt verzocht om opnieuw in gesprek te treden met lease- en verzekeringsmaatschappijen teneinde coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt te bieden. Dat is gebeurd. In het kader van het onderhavige onderzoek hebben nieuwe gesprekken plaats gevonden.

Gerelateerde artikelen:
Foto: © Pitane Blue - taxistandplaats station Eindhoven Centraal
Agendapakket