Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het is belangrijk dat iedereen de reis met ov, deelauto of deelfiets makkelijk van deur-tot-deur kan plannen en betalen.

Lopen, fietsen en deelmobiliteit moeten een belangrijk onderdeel worden van de reis van deur tot deur, met klassiek openbaar vervoer als betrouwbare, comfortabele, duurzame bondgenoot. Na ruim twee jaar zo veel mogelijk thuis geweest te zijn, leeft de Vervoerregio Amsterdam weer als vanouds. We reizen weer bijna dagelijks vanuit huis door de regio naar werk, sport, vrienden en familie. Ook dagjesmensen en toeristen weten hun weg weer terug te vinden naar deze regio.

"We gaan van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit, want een robuust systeem van alleen openbaar vervoer is niet genoeg om in de toekomst onze regio bereikbaar te houden. We zullen meer moeten doen."

Volgens van der Horst, verantwoordelijk voor ondermeer verkeer, vervoer en luchtkwaliteit, levert de regio bereikbaar houden grote uitdagingen op waar men het voortouw in moet nemen, maar die kan men alleen maken door samenwerking en steun van bijvoorbeeld van de Rijksoverheid. We staan daarmee op een kruispunt om de bereikbaarheid van de regio voor nu en in de toekomst vorm te geven. In plaats van terug te vallen in ons oude reisgedrag, zetten we de stap naar voren, naar een duurzaam bereikbare regio. 

De Vervoerregio Amsterdam heeft de ambitie om de regio, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een economisch sterke regio waarin het voor iedereen veilig en prettig reizen en verblijven is. Daarvoor zetten ze in op mobiliteit als middel om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven zoals de bereikbaarheid van nieuwe woningbouw, de leefbaarheid van stedelijke én landelijke gebieden en het welbevinden van de inwoners, werknemers en bezoekers van de regio. 

Om de impact die verkeer en vervoer op het klimaat en de omgeving heeft te verminderen, zorgt de Vervoerregio voor heldere uitgangspunten voor duurzaam ontwikkelen en bouwen. Ze kijken naar beschikbare groene energie, ontwerpen en bouwen klimaat adaptief en bevorderen gebruik van circulaire materialen. Waar mogelijk faciliteren ze andere partners in de realisatie hiervan, door middel van bijvoorbeeld (innovatieve) leningen/investeringen. Daar waar ze hun kennis en expertise op de opgaven met (inter)nationale partners kunnen delen doen ze dat. Als kennisnetwerk zijn ze verbonden in het zoeken naar de oplossingen voor de opgaven die voor hen liggen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Melanie van der Horst - D66
Melanie van der Horst - D66

Het is belangrijk dat iedereen de reis met ov, deelauto of deelfiets makkelijk van deur-tot-deur kan plannen en betalen. Daarom stimuleren zij Mobility as a Service (MaaS). Ze pakken de regie in hub-ontwikkeling voor een soepele overstap van de auto naar de (deel) fiets, het ov en de deelauto. Zo zorgt men dat reizigers altijd tussen verschillende gebieden kunnen reizen en dat alle gebieden in de regio bereikbaar blijven. De integrale reis is ook een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe concessie Amsterdam.

Lees ook  Amsterdam: wethouder van der Horst wil gelijk speelveld voor alle taxi's

publieke mobiliteit

Het streven is naar een overgang van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit. Flexibel ov, diverse vormen van deelvervoer en het reguliere ov liggen steeds meer in elkaars verlengde. Door verschillende modaliteiten samen te voegen tot een collectief vervoerssysteem, wil men reizigers op een kosteneffectieve manier meer keuzevrijheid bieden en een betere toegang geven tot mobiliteit van deur tot deur.

Daarbij is de fiets het uitgangspunt. De fiets is duurzamer en wat ruimte betreft efficiënter dan auto of openbaar vervoer. Bovendien is fietsen gezond. De populairder wordende elektrische fiets, wordt steeds vaker gebruikt voor middellange afstanden. Daarom moeten ze zich richten op het realiseren van de brede, comfortabele doorfietsroutes tussen steden, dorpen en centrumvoorzieningen. 

De toenemende populariteit van fietsen brengt echter andere uitdagingen met zich mee op gebied van verkeersveiligheid, fietsparkeren en een leefbare en veilige inrichting van straten. Men zoekt hiervoor naar passende oplossingen. Ook stimuleren ze met hun programma Verkeer en Meer het leren fietsen, vooral onder jongeren, en het blijven fietsen door jongvolwassenen, ouderen en in het woon-werk- en onderwijsverkeer. Verbetering van veiligheid van de fietsers heeft daarbij de volle aandacht. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Wethouder Marja Ruigrok (VVD)

De ongekend turbulente periode tijdens de coronapandemie is opgevolgd door hoge brandstofprijzen en een hoge inflatie. We leven in een tijdperk van veel financiële onzekerheden. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook impact op de Vervoerregio. Zo reizen mensen na corona anders, maken ze tot nu toe minder gebruik van het openbaar vervoer. Maar ook de stijgende grondstofprijzen zijn een punt van zorg, bij gemeentelijke projecten waar de Vervoerregio subsidie aan heeft verleend en bij projecten waar de Vervoerregio opdrachtgever is, zoals de Amsteltram. 

"We willen in de hele Vervoerregio prettig blijven bewegen, waarbij keuzevrijheid belangrijk is. Omdat het in de regio steeds drukker wordt, zetten we in op het STOMP-principe: Stappen, Trappen, OV, Maas (vervoer van deur tot deur) en de (elektrische of deel) auto."

De fiets krijgt hierbij extra aandacht. Met e-bikes kunnen er grotere afstanden worden afgelegd, maar moeten we verschillende snelheden ook goed op elkaar afstemmen. “Hoe zorgen we voor goede fietsverbindingen en doorfietspaden in de regio? En hoe zorgen we dat onze kinderen blijven leren fietsen? Want dat lijkt steeds minder vanzelfsprekend te worden. En als je niet jong leert fietsen, stap je later ook niet op de fiets voor je woon-werkverkeer. De komende jaren hijsen we de fiets op het zadel.”, aldus Ruigrok.

Om de verwachte, forse, mobiliteitsgroei in de Amsterdamse regio op te vangen zijn diverse maatregelen nodig. OV kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren; de zogenoemde schaalsprong OV. Om dit mogelijk te maken is de Vervoerregio nauw betrokken bij grote projecten, zoals het project HOV ZaanIJ, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en sluiten van de ringlijn.

Aanvoerder in duurzaamheid zijn. Echt richting geven. Dat gaan we de komende periode laten zien door het te doen. De plannen, bijvoorbeeld voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland, liggen er. Nu gaan we ze ook uitvoeren, met alle uitdagingen van dien."

(Tekst loopt door onder de foto)
Wethouder Gerard Slegers (CDA)

Volgens Slegers zijn ze daar al hard mee aan de slag, en gaan ze daar in volle vaart mee door. Elektrificatie van de hele bussenvloot, laadinfra. Maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het delen van stroomvoorzieningen. Ze willen de inwoners, maar heel Nederland laten zien hoe het ook kan. Naast infrastructurele maatregelen zetten ze ook in op het spreiden van reizigers en gedragsbeïnvloeding. Dit doen ze bijvoorbeeld met de werkgeversaanpak en fietsstimulering bij studenten.

Lees ook  Salonboten: strijd om behoud varend erfgoed in Amsterdam

data gedreven

Stimuleren en faciliteren van het delen en gebruiken van mobiliteitsdata voor effectief mobiliteitsbeleid is belangrijk. Het delen van kennis hierover met de verschillende gemeenten en de werkwijze hiervoor tussen gemeenten zo veel mogelijk gelijk trekken is prioriteit. Het inwinnen van data over mobiliteitsgedrag kan bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan vergunningen voor deelmobiliteitsaanbieders.

Digitale systeemveiligheid (cybersecurity) staat centraal om te garanderen dat het openbaar vervoer 365 dagen per jaar beschikbaar is. Ze stellen daarom een Chief Information & Security Officer (CISO) aan. Onder leiding van de CISO wordt een plan voor goed opdrachtgeverschap op dit vlak uitgewerkt.

opdrachtgever

Sinds 1 januari 2022 is de Vervoerregio risicodragend opdrachtgever voor het beheer en onderhoud en vervanging van de tram- en metro infrastructuur. Dit is het grootste contract van de Vervoerregio en heeft een taakstellend budget van bijna € 120 miljoen per jaar. Vanwege de overdracht vanuit de gemeente Amsterdam weten ze dat hier de komende periode wijzigingen in plaatsvinden, zowel positief als negatief. Omdat de effecten nu nog niet scherp zijn, kiezen ze ervoor dit contact nauwgezet te volgen, maar vooralsnog geen extra middelen te reserveren. De kern van het contract is dat problemen in eerste instantie binnen het budget worden opgelost, bijvoorbeeld door aanpassingen in de kwaliteit en kwantiteit van het onderhoud.

Roel Salden, eerder directeur Verkeersleiding bij ProRail, wordt per 1 januari 2023 secretaris-directeur van Vervoerregio Amsterdam. Hij volgt hiermee interim secretaris-directeur Alexandra van Olst op. Gerard Slegers, lid dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam met portefeuille personeelszaken over de aanstelling: “Na een zorgvuldig doorlopen proces, heeft de Vervoerregio in Roel Salden een zeer geschikte secretaris-directeur gevonden. Hij kent het mobiliteitsdomein goed en heeft een breed netwerk dat van meerwaarde voor de Vervoerregio is. Wij zijn blij dat wij hem kunnen aantrekken voor onze organisatie”.

Meer informatie lees je in het bestuursakkoord 2022.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket