Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De VNG gaat voor de korte en langere termijn verbeteringen onderzoeken met gemeenten, brancheorganisaties van vervoerders, OCW en de VDVN.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister van OCW Robbert Dijkgraaf heeft de VNG gevraagd dit gezamenlijk met gemeenten op te zetten. In de debatten afgelopen herfst heeft de minister zelf toegezegd gemeenten een brief te sturen met praktische oplossingen voor de korte termijn.

Tegelijkertijd presenteerde onderzoeksbureau Oberon een monitor over de feiten, cijfers en beleidskeuzes van gemeenten. Deze resultaten worden nu opgepakt door het te vormen expertiseteam. Het team richt zich op zowel de korte als lange termijn. Oberon heeft brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigt die werelden met elkaar in onderzoek en advies. Dat doen we op verschillende niveaus en voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, de rijksoverheid, schoolbesturen en landelijke organisaties als de sectorraden en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

knelpunten

Na de vaststellingen van de lange reistijden geeft de minister aan dat een individuele reistijd van maximaal 45 minuten de regel zou moeten zijn. Een deel van de gemeenten is niet op de hoogte van de feitelijke reistijden van leerlingen. De VNG gaat voor de korte en langere termijn verbeteringen onderzoeken met gemeenten, brancheorganisaties van vervoerders, OCW en de VDVN (Vereniging doelgroepenvervoer Nederland). Vertegenwoordigers van deze partijen vormen samen een expertiseteam. Voor de korte termijn onderzoekt het expertiseteam hoe de reistijd in het leerlingenvervoer bij gemeenten wordt geregistreerd en hoe wordt hier grip opgehouden.

Een ander knelpunt is de klachtenafhandeling. Een deel van de gemeenten blijkt onvoldoende bekend te zijn met klachten van ouders en er moet meer aandacht komen voor de handhaving en evaluatie van in de contracten overeen gekomen afspraken met vervoerders.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een efficiënte klachtenafhandeling niet alleen betekent dat klachten snel worden behandeld, maar ook dat ouders tevreden zijn met de oplossing van hun klacht.

Ook zijn vragen aan de orde over wat nodig is om de reistijd te controleren en waar mogelijk te beperken. Niet alleen is er aandacht voor de klachtenafhandeling, de wijze waarop ze binnenkomen en de vraag of ouders wel weten waar ze met een klacht terecht kunnen. Er zijn verschillende manieren om een efficiënte klachtenafhandeling op te zetten voor ouders met klachten over leerlingenvervoer.

Lees ook  Debat: discussie over hoofddoekjes bij boa's op straat laait op

Belangrijk is on een duidelijke klachtenprocedure te creëren. Dit betekent dat ouders weten hoe ze een klacht kunnen indienen en welke stappen er worden genomen om de klacht op te lossen. Klachten moeten zo snel mogelijk worden behandeld en ouders moeten op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de oplossing van hun klacht. Door klachten te analyseren kan worden gezocht naar structurele problemen die aangepakt moeten worden. Na het behandelen van een klacht, moeten de nodige verbeteringen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat een soortgelijke klacht niet opnieuw voorkomt.

(Tekst loopt door onder de foto)
DVDP

Ook komt het gesprek tussen de gemeente en ouders over de aanvraag van leerlingenvervoer aan de orde en de vraag of tijdens het gesprek alle opties van leerlingenvervoer aan bod komen om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

aanbesteding

De grote vraag blijft hoe we het onderwijs dicht bij de kinderen kunnen organiseren en hoe het doelgroepenvervoer inclusief kan worden aanbesteed, zodat efficiënt gebruik wordt gemaakt van het (beperkt) aantal chauffeurs? Een mogelijke oplossing is het gebruik van technologie, zoals GPS-tracking en online boekingssystemen, om het vervoer efficiënter te organiseren en te coördineren. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden met vervoersbedrijven om speciaal opgeleide chauffeurs in te zetten voor doelgroepenvervoer.

Een andere aanpak kan zijn de ontwikkeling van een regionaal vervoersnetwerk, waarbij verschillende vervoersdiensten worden gecombineerd om een efficiëntere dienstverlening te bieden. Het is belangrijk om de specifieke behoeften van de doelgroep in overweging te nemen en samen te werken met ouders, vervoersbedrijven en andere relevante partijen om een oplossing te vinden die werkt voor iedereen.

Lees ook  Debat: discussie over hoofddoekjes bij boa's op straat laait op

Het doel van het expertiseteam is antwoord geven op deze vragen door in het hele land kennis op te halen en goede voorbeelden uit te wisselen. Zo kunnen de knelpunten gezamenlijk worden aangepakt en het leerlingenvervoer structureel worden verbeterd.

Agendapakket

Het doel van de Monitor Leerlingenvervoer is om zicht te krijgen op ontwikkelingen in gemeentelijk beleid en het gebruik en de kosten van het leerlingenvervoer.

Met de Monitor Leerlingenvervoer is de omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld gebracht. Deze meting is in het najaar 2022 uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten en betreft het schooljaar 2021/22. Eerder zijn er metingen gedaan over de periode van 2012 tot en met 2016. De monitor geeft daarmee ook enig zicht op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. In 2022 is de monitor uitgevoerd door Oberon, in opdracht van het ministerie van OCW.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket