Print Friendly, PDF & Email
Button

De intentie is dat, zodra er overeenstemming is over de inhoud, zowel de richtlijn als de gedragscode door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

In een schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer door Minister Harbers op de motie Van der Plas en op de Kamervragen van het lid De Hoop is uitgebreid ingegaan op de regelgeving voor (nachtelijk) vervoer op de Waddenzee. Op grond van de bestaande regelgeving geldt als hoofdregel dat er overdag op de Waddenzee binnen de hoofdvaarwegen/veerbootroutes geen snelheidsbeperking geldt, ook niet voor watertaxi’s.

Eerder was er sprake van geen uitzondering voor watertaxi’s om boven de nachtelijke maximumsnelheid van 20 km/u te varen rondom de Waddeneilanden. Dat schreef Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer, na een motie van Caroline van der Plas (BBB).

Voor de watertaxi’s geldt op deze routes in de nachtelijke uren een snelheidsbeperking. Zij mogen hier ‘s nachts alleen varen met een snelheid van maximaal 20 km/u. In de motie is het kabinet verzocht haast te maken met het overleg met onder meer de watertaxibedrijven en gemeenten om te kijken naar uitbreiding van de lijst met uitzonderingen en om in dat overleg binnen de wet naar oplossingen te zoeken om nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden in stand te houden.

dringende taak

Alle betrokken partijen onderkennen de noodzaak tot het maken van uitzonderingen in geval van incidenten in de Waddenzee of op de Waddeneilanden en onderschrijven onderstaande specificering. Bij het verder uitwerken van wat is toegestaan in geval van incidenten, nood en levensbedreigende situaties, is het uitgangspunt gehanteerd dat er sprake moet zijn van een dringende taak.

Lees ook  Coalitieakkoord: snelheid op de snelweg schiet omhoog
(Tekst loopt door onder de foto)
Mark Harbers

Een watertaxi moet voor de Waddeneilanden de hele avond en nacht beschikbaar blijven voor situaties waarin dit echt nodig is. Dat vinden de vijf eilandgemeenten, die de Tweede Kamer om steun vroegen.

Aangezien er echter geen uitputtende lijst bestaat van wat onder een dringende taak moet worden verstaan, is in het overleg de volgende concrete invulling gegeven aan dit begrip en daarmee aan de uitzonderingsbepaling uit het verkeersbesluit. Het betreft onder meer urgent ziekenvervoer. Daarbij kan men denken aan een levensbedreigende of een gezondheidsverslechterende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt. De basisgezondheidszorg op een van de eilanden staat dusdanig onder druk dat uitwijken naar het vasteland noodzakelijk is.

gedragscode

De nadere duiding van de uitzonderingssituaties, de daarbij geldende randvoorwaarden, en aanvullende afspraken over waar de bemanning in die uitzonderingssituaties aan moet voldoen, zullen worden samengebracht in twee documenten die gezamenlijk worden opgesteld door RWS, de Veiligheidsregio, de Regionale Ambulance Voorziening en watertaxi-ondernemers: een richtlijn en een gedragscode. De richtlijn zal onder andere ingaan op de uitzonderingsgevallen waarin harder dan 20 km/u mag worden  gevaren en de daarvoor geldende voorwaarden (vaardigheden en opleiding schipper).

In de gedragscode wordt opgenomen hoe uitzonderingen worden aangemeld en waar een schipper op dient te letten bij het snel varen voor wat betreft bescherming van de natuur en borging van de nautische veiligheid. Daarbij valt te denken aan het voornemen tot snel varen tussen zonsondergang en zonsopkomst moet worden gemeld aan de regionale meldkamer/Centrale Meldpost Waddenzee (Brandaris). De schipper moet daarbij de proportionaliteit van het snel varen aannemelijk maken en overige vaarweggebruikers niet in gevaar brengen of onnodig hinderen.

Lees ook  Coalitieakkoord: snelheid op de snelweg schiet omhoog
Gerelateerde artikelen:
NS