Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Tijdens het World Circular Economy Forum in Brussel heeft Vivianne Heijnen, de Nederlandse minister van Milieu, een krachtig pleidooi gehouden voor een Europees beleidskader om de chemische industrie te verduurzamen.

Deze toespraak markeert een belangrijk moment voor de Europese chemische sector en de bredere inspanningen om een duurzame economie in de EU te bevorderen. Heijnen benadrukte de noodzaak van snelle actie om de overgang van fossiele naar duurzame koolstofbronnen binnen de chemische industrie te realiseren. Ze stelde dat dit essentieel is voor de langetermijnconcurrentiepositie van de sector en voor de transformatie naar een daadwerkelijk duurzame industrie. 

“Samen met Frankrijk, Tsjechië en Ierland hebben we een gezamenlijke verklaring opgesteld over dit belangrijke vraagstuk,” meldde Heijnen. Later tijdens het evenement zal deze verklaring officieel overhandigd worden aan de Europese Commissie, vertegenwoordigd door Commissaris Hoekstra.

De chemische industrie speelt een cruciale rol in het aanpakken van klimaatverandering, het verminderen van grondstoffenverbruik en het beperken van vervuiling. Heijnen wees op de sleutelrol die de industrie kan spelen, niet alleen als deel van het probleem, maar ook als onderdeel van de oplossing. “De chemische sector kan een drijvende kracht zijn in het bereiken van zowel de circulariteitsdoelen van de EU als de klimaatdoelen, terwijl tegelijkertijd onze afhankelijkheid van externe partijen wordt verminderd,” aldus Heijnen.

Echter, de sector staat voor grote uitdagingen. Hoge energie- en grondstofprijzen hebben de Europese chemische sector minder concurrerend gemaakt. Dit heeft geleid tot het verplaatsen van activiteiten naar landen buiten de EU, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de Europese economie. Het importeren van chemische producten die niet voldoen aan de EU-normen voor milieu en veiligheid zou een ernstige tegenslag kunnen betekenen voor de milieuambities van de EU.

(Tekst loopt door onder de foto)
Vivianne Heijnen (CDA)

De toespraak van Heijnen benadrukt de urgentie en het belang van Europese samenwerking en beleidsvorming om een moderne, wereldwijd concurrerende en duurzame chemische industrie in Europa te waarborgen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, pleitte Heijnen voor de creatie van een Europees beleidskader. Dit kader moet zich richten op marktcreatie, de beschikbaarheid van duurzame koolstof en instrumenten om de concurrentiepositie van de chemische industrie te versterken. “Marktcreatie is essentieel om zowel de vraag naar als het aanbod van duurzame koolstofproducten te stimuleren,” zei Heijnen. Ze stelde voor om ambitieuze, haalbare doelstellingen vast te stellen voor het gebruik van duurzame koolstof als grondstof in de chemische industrie, wat de sector duidelijkheid en perspectief zou bieden.

Naast marktcreatie is het van cruciaal belang dat er aandacht wordt besteed aan de beschikbaarheid van duurzame koolstof om bedrijven te helpen bij deze overgang. Heijnen riep op tot een strategie die de productie en het gebruik van duurzame koolstof in de EU optimaliseert, als onderdeel van een breder EU-bio-economiebeleid en in lijn met de afvalrichtlijn.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores