Print Friendly, PDF & Email

Studiefinanciering kent als voornaamste taak het vaststellen van het recht, het nemen van de daaraan ten grondslag liggende besluiten en het uitbetalen van de studiefinanciering. De toekenning kan bestaan uit verschillende deelproducten zoals een gift, prestatiebeurs, rentedragende leningen en een reisvoorziening. Voor de toekenning van de reisvoorzieningen worden gegevens verstrekt aan het Openbaar Vervoer en int DUO vorderingen bij het onterecht bezit van de reisvoorziening. 

Daarnaast wordt de uitgekeerde rentedragende lening na het einde van het recht op studiefinanciering geïnd. Andere taken betreffen het verstrekken van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de studiekosten en het innen van lesgeld voor leerlingen en deelnemers die 18 jaar of ouder zijn. 

De laatste taak betreft het toekennen van een beurs voor leraren, die hun vakkennis willen verbreden of zich verder willen specialiseren. Het beantwoorden van (telefonische) vragen en het behandelen van klachten, bezwaarschriften en beroepszaken maken deel uit van deze taken.

Bekostiging

Binnen Bekostiging worden onderwijsinstellingen, gemeenten, onderzoeksinstituten, intermediaire organisaties en ook samenwerkingsverbanden bekostigd. Na berekening worden beschikkingen verstuurd, verplichtingen vastgelegd en het bedrag uitbetaald. Verdere taken zijn de verantwoording van de bekostiging, de voorzieningenplanning (rond het stichten van scholen) en de afhandeling van bezwaar en beroep voor heel OCW. Het team Klant biedt eerste- en tweedelijns voorlichting aan instellingen en ketenpartners over alle onderwijs wet- en regelgeving.

Examens

Onder Examens vallen de logistiek rondom de centrale examens in het VO en het organiseren en afnemen van staatsexamens VO en NT2 op meerdere momenten in het jaar. DUO verricht uitvoerende werkzaamheden voor de Centrale eindtoets PO. Dat betreft zowel de digitale afname in de vorm van de Adaptieve Centrale Eindtoets, als ondersteunende processen voor de afname op papier. In het verlengde van de examens ligt het afgeven van een Verklaring Afgelegd Examen bij verlies van het oorspronkelijke diploma, of een andere vorm van vervangend opleidingsdocument.

Algemene onderdelen

Gegevens Registers en InformatieProducten (GRIP)betreft het inwinnen, beheren, beschikbaar stellen en verrijken van onderwijs- en basisgegevens. Studenten, ouders en instellingen leveren gegevens aan DUO die opgeslagen worden in registers. Samen met gegevens uit nationale basisregistraties worden deze binnen DUO gebruikt of voor hergebruik beschikbaar gesteld aan anderen. 

DUO verstrekt gegevens aan andere organisaties (scholen), burgers en aan OCW en andere ministeries ten behoeve van hun primaire processen respectievelijk beleidsinformatie. Er wordem verschillende registers onderscheiden. Er zijn registers gericht op deelnemers, instellingen en opleidingen, voor relatief verzuim, voor afgelegde examens, competenties en diploma’s. DUO heeft een toenemende informerende rol naar onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. 

Informatieproducten richt zich op het verstrekken van structurele en ad hoc leveringen van beleidsinformatie en leveringen voor begroting/referentieraming aan het bestuursdepartement, veldorganisaties (zoals de raden) en andere overheden (zoals gemeenten en overige departementen). De service eenheid klant levert DUO breed generieke voorzieningen op het gebied van portalen, e-mail voorzieningen met klanten, de openbare website en logistieke diensten (bv postbeheer).

Lees ook: €18,5 mln Europese subsidie voor spoorverbindingen

ovchip
OV chipkaart
klagende man
Klagen bij DUO