Print Friendly, PDF & Email

Uit het faillissementsverslag van mr A.H.J. Dunselman over Mobility ID B.V., het bedrijf achter taxiboeken.nl, blijkt dat ondanks een beroep op het bepaalde in artikel 105 b Faillissementswet de boekhouder weigerachtig was de betreffende administratie volledig aan de curator ter beschikking te stellen. Tevens vernietigde de curator de overeenkomsten van geldlening respectievelijk de aan verbonden pandingen op grond van schuldeisersbenadeling.

Opeenstapeling van problemen tijdens het onderzoek

In verband met onbetaald gebleven facturen heeft een extern administratiekantoor zich niet bereid verklaard de volledige administratie beschikking te stellen. De bouwer van een website heeft in verband met een vordering van een geveilde website de inlogcodes eerst ter beschikking gesteld na betaling van een bedrag van € 5.000,–.

De administratie van Mobility ID B.V. werd voor het jaar 2019 verwerkt door een extern administratiekantoor in het pakket Exact. De boekhouder bleek de inlogcode tot het programma Exact te hebben geblokkeerd. De boekhouder bleek de reeds verwerkte administratie uit het pakket te hebben verwijderd in verband met niet-betaling van enkele facturen en heeft de administratie -gemankeerd- aan de curator ter beschikking gesteld.

Oorzaak van het faillissement

Als gevolg van onder meer langere betalingstermijnen van grotere opdrachtgevers van Mobility ID B.V., kleine marges op opdrachten en te hoge kosten bleek Mobility ID B.V. verliesgevend en verkeerde de vennootschap structureel in liquiditeitsproblemen. Uit de cijfers blijkt dat sinds de oprichting van de vennootschap deze zich jaren in een verlieslatende situatie heeft bevonden. De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2017 op 4 januari 2019. De jaarrekening over 2018 is niet opgesteld.

Op verzoek Mobility ID B.V. d.d. 6 november 2019 is aan Mobility ID B.V. een voorlopige surseance van betaling verleend met aanstelling van mr A.H.J. Dunselman tot bewindvoerder. In verband met het ontbreken van vooruitzichten dat Mobility ID B.V. naar verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen, is op verzoek van de curator d.d. 7 november 2019 de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en bij dezelfde beschikking is op 7 november 2019 Mobility ID B.V. in staat van faillissement verklaard.

Bonus van 25% bij aflossing

Een belangrijke investeerder in Mobility ID B.V. had in de loop van 2018 te kennen gegeven zich te willen terugtrekken, waarna de bestuurder van Mobility ID B.V. getracht heeft nieuwe investeerders in de vennootschap te vinden. In het najaar 2018 kwam de bestuurder in contact met een partij, die meerdere investeerders vertegenwoordigden. 

Dit contact is uitgelopen op het sluiten van overeenkomsten van geldlening rond 1 april 2019 met de respectievelijke individuele investeerders tot een totaalbedrag van € 150.000,–, terwijl de bestuurder zelf een investering deed van € 25.000,–. De investeerders bedongen een bonus van 25% bij aflossing van de nominale geldlening naast rente. Verder bedongen zij een pandrecht op vorderingen.

In het faillisementsverslag geeft de curator aan onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen verder uit te voeren. Tevens staat op de agenda onderzoek naar administratie en naleving boekhoudplicht. Tot en met 2018 werd de administratie verwerkt door Flynth Accountants, en is door voornoemd accountantskantoor de jaarrekening tot en met 2017 opgesteld. Flynth Accountants verzorgde tevens de aangifte voor de omzetbelasting respectievelijk loonheffingen respectievelijk vennootschapsbelasting.

Veiling taxiboeken.nl

Mobility ID B.V. was houder van een groot aantal domeinnamen en een tweetal websites. Via BVA zijn 26 domeinnamen en twee websites aangeboden. De totale verkoopopbrengst op de veiling voor de domeinnamen en websites beliep een totaalbedrag van € 32.131,– exclusief BTW. In verband met verkrijging van inlogcodes van het CMS van de belangrijkste website is aan de ontwerper een bedrag voldaan van € 5.000,–.

Lees ook: Veiling domeinnaam taxiboeken.nl na faillissement