Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Plotselinge terugval in inkomsten heeft directe gevolgen voor de solvabiliteit en daarmee voor de continuïteit van de vervoerders in de toekomst. Hierdoor ontstaat het gevaar van faillissementen, waardoor de voortzetting van het vervoer (na opheffing van de maatregelen aanpak corona) in gevaar komt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft richtlijnen opgesteld om vervoerders tegemoet te komen.

In verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft om verspreiding van het virus te beperken is het gebruik van doelgroepenvervoer sinds maart 2020 fors gedaald. Als gevolg daarvan genieten vervoerders nagenoeg geen inkomsten uit vervoer, terwijl de vaste kosten van de ondernemingen doorlopen. Deze kosten bedragen ongeveer 80% van de totale kosten. Dit is onderbouwd vanuit berekeningen die recent door Panteia op verzoek van taxibranche KNV zijn uitgevoerd.

afspraken worden gemaakt over vergoeding

Er worden nog steeds ritten uitgevoerd (zoals urgente ritten van bijvoorbeeld kinderen en ouderen). Bij uitvoering van deze ritten is het van belang dat de opgestelde protocollen voor taxi- en zorgvervoer worden gevolgd. De uitgevoerde ritten worden volgens de afspraken in de contracten vergoed. Voor uitgevallen ritten is de lijn van VWS, OCW en de VNG om in de periode maart 2020 t/m mei 2020 80% door te blijven financieren.

Over de uitgevallen ritten hebben de VNG en de ministeries de lijn afgesproken dat onder weggevallen omzet ook wordt verstaan de weggevallen reizigersopbrengsten verbonden aan het vervoer. Deze opbrengsten zijn in veel contracten ingecalculeerd en maken deel uit van de totale exploitatie van het contract voor de desbetreffende vervoerder. Het vergoeden van deze opbrengsten aan de vervoerders is bovendien analoog aan de kwijtschelding van de eigen bijdrage voor gebruikers van doelgroepenvervoer. 

Lees ook  Technologie: Censys viert drie decennia van innovatie op de weg

welk type vervoer geldt de maatregel om voor uitgevallen ritten

Dit geldt voor al het vraagafhankelijk vervoer met als stromen CVV/Regiotaxi (vangnetfunctie OV), Wmo-vraagafhankelijk vervoer en alle routegebonden vervoer met als stromen leerlingenvervoer, Participatiewetvervoer, Wmo-dagbesteding en Jeugdwet (behandeling/dagbesteding).

De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinancierd. Dat is bij doelgroepenvervoer niet het geval, dat werd al met publiek geld gefinancierd. Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. Vanzelfsprekend vindt er geen cumulatie plaats. Vervoersbedrijven moeten daarin bij aanvraag duidelijk onderscheid maken.

Lees ook: Leerlingenvervoer wordt nooit meer zoals het voorheen was

Lerares in de basisschool
Lerares in de basisschool