Print Friendly, PDF & Email

Veel gemeenten hebben een eigen of aanvullend kwaliteitsbeleid opgesteld middels een gemeentelijke Taxiverordening.

Na elke gemeenteraadsverkiezing en installatie van het nieuwe College van B&W worden de plaatselijke regels in de meeste steden of gemeenten opnieuw tegen het licht gehouden. Een nieuwe wethouder Mobiliteit of een gewijzigd College B&W wil vaak zeggen dat het verandert. Veel gemeenten hebben een eigen of aanvullend kwaliteitsbeleid opgesteld middels een gemeentelijke Taxiverordening.

Amsterdam

Het beleid van wethouder Melanie van der Horst in Amsterdam is vaak van grote invloed op het taxibeleid in de andere steden met een Verordening. Steden en gemeenten kijken naar wat men in Amsterdam doet om te bepalen wat ze wel en niet overnemen. Er werd een convenant met de gemeente Amsterdam ondertekend met betrekking tot schone taxi’s in 2025 wat verder wordt uitgewerkt. De TTO constructie wordt opgeheven, maar het is niet duidelijk wat er voor in de plaats komt. Enerzijds staat Amsterdam aan de vooravond van het afschaffen van het TTO stelsel en anderzijds het invoeren van de Zero Emissie Zone Taxi in 2025, waarbij er wel volgens het KNV een uitzondering moet komen voor het zorgvervoer.

Arnhem

In 2019 werd de verordening in de gemeenteraad van Arnhem aangenomen waarvan de invoering gepland stond voor 1 november 2020. Door corona werd deze datum voor onbepaalde tijd uitgesteld.  Overleg van de Wethouder met de lokale stichting (SKTA) levert op dat de invoering gekoppeld wordt aan de situatie van de taxistandplaatsen op CS en in het centrum. Tevens moet er een oplossing komen voor de situatie bij het Gelredom.

(Tekst loopt door onder de foto)
Er werd een convenant met de gemeente Amsterdam ondertekend met betrekking tot schone taxi’s in 2025.

Breda

In het Brabantse Breda is het aantal snorders is een probleem. In de stad is er een taxiverordening en een lokale stichting (SKB) die het lokale kwaliteitslabel uitgeeft voor chauffeurs die actief zijn in de opstapmarkt en op basis waarvan ze een vergunning krijgen van de gemeente. Breda draagt de kosten van de ondersteuning en benoemt de bestuursleden. Het SKB werkt samen met de Bredase Horeca-stewards op het gebied van handhaving op de uitgaansavonden.

Den Bosch

De huidige Taxivergunning van de taxichauffeurs op de opstapmarkt liep af op 1 januari 2022. Concept aanpassing van de voormalig wethouder behelsde de controle van de landelijke taxi eisen digitaal en vooraf, opheffing plaatselijk stichting SBK, geen of nauwelijks controle op straat, extra kosten chauffeurs met betrekking tot certificaten. 

Lees ook  Salonboten: strijd om behoud varend erfgoed in Amsterdam

Volgens het KNV is de opstelling van het SBK, die het lokale kwaliteitslabel afgeeft, en de controle aan de voorkant prima, maar controle op straat is hard nodig om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, waarbij SBK in de vorm van service teams en mystery guest ritten een rol kan spelen. De vergunningen voor de chauffeurs werden voor het jaar 2022 verlengd en dit zal ook voor het jaar 2023 gaan  gelden.

DVDP

Den Haag

In 2014 introduceerde de gemeente TTO vergunningen met een geldigheid voor 5 jaar, in 2019 is besloten deze te verlengen voor nog eens 5 jaar tegen aanzienlijk lagere kosten dan voorheen.  Ondertussen heeft de gemeente de Rebel Group gevraagd het taxibeleid te evalueren. De lokale organisatie STH (dat het HTx afgeeft) heeft een inhoudelijke reactie gegeven op het evaluatie rapport en heeft voorstellen gedaan over aanpassingen van de nieuwe taxiverordening. 

Kernpunten zijn onder meer een een effectievere handhaving en een gelijk speelveld opstap- en bestelmarkt. Een inhoudelijke reactie van de gemeente blijft uit. Sinds 1 augustus 2022 is er wel een interim manager mobiliteit aangesteld bij de gemeente. STH en gemeente Den Haag hebben overleg gevoerd en enige voorzichtige resultaten worden behaald. Na jaren van stilstand op het taxidossier komt er dus eindelijk enige beweging in het taxibeleid van deze gemeente.

Eindhoven

In Eindhoven spelen twee zaken voor de taxichauffeurs op de opstapmarkt, namelijk onvoldoende handhaving en de aankomende langdurige werkzaamheden op het Centraal Station, waarbij taxistandplaatsen verdwijnen. De vraag is of, en zo ja, hoeveel taxiplaatsen er nog terug komen en welk alternatief de gemeente voor de taxi’s biedt. De werkzaamheden gaan jaren duren.

De plaatselijke stichting (SEK), dat het ETx afgeeft, volgt de ontwikkelingen op de voet en is in overleg met de gemeente over deze situatie. In september 2022 zijn de TTO vergunningen afgelopen en hebben de TTO’s een nieuwe vergunning aangevraagd. De gemeente heeft op voorstel van SEK de TTO vergunning verlengd tot 1 juli 2024 zonder leges kosten in rekening te brengen. De laatste tijd vragen taxichauffeurs wel bizarre prijzen aan de klanten waartegen nauwelijks  wordt opgetreden. Een zorgelijke situatie.

Lees ook  Amsterdamse taxioorlog herleeft: wat hebben we geleerd?
(Tekst loopt door onder de foto)
Aankomende langdurige werkzaamheden op het Centraal Station in Eindhoven.

Maastricht

De gemeente Maastricht heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de opstapmarkt in de stad enigszins te reguleren. Er komt geen Taxiverordening Maastricht omdat de huidige problematiek zich beperkt tot parkeerproblemen van taxi’s bij CS en de problemen bij besteld vervoer MECC. De gemeente heeft wel toegezegd meer en beter te gaan handhaven.

Rotterdam

In Rotterdam is er een goed contact tussen de branche en de ambtenaren van de stad met betrekking tot handhaving. De gemeente heeft de nodige maatregelen genomen met betrekkingen tot het opleiden van chauffeurs voor het lokale kwaliteitslabel (RTx), wat bij een andere partij dan voorheen is ondergebracht.

Rotterdam wil de Taxiverordening aanpassen. In 2022 is de branche geconsulteerd en zijn in het najaar verschillende scenario’s voorgelegd aan de wethouder. Dat is verder niet gedeeld met de branche. De uitkomst van de keuze van de wethouder is de taxibranche nog niet bekend. Dit jaar moet er meer duidelijk worden.

Utrecht

In Utrecht is geen lokale stichting aanwezig. De gemeente geeft zelf de vergunningen af aan chauffeurs die voldoen aan de vereisten. Aantal taxi’s op de opstapmarkt is redelijk beperkt. Punt van aandacht is dat taxi’s onvoldoende gebruik mogen maken van OV-banen in de stad. Het gaat daarbij om de toegang tot de Leidseveertunnel. Branchevereniging KNV is in overleg met de taxibranche en de Provincie en Gemeente Utrecht op dit punt. Verschil van mening blijft vooralsnog bestaan.

Koninklijk Nederlands Vervoer

KNV is bij de meeste steden direct betrokken bij de gemeente met een Taxiverordening die gericht zijn op de opstapmarkt, want daar is de bevoegdheid die de WP2000 aan gemeenten verschaft, toe beperkt. KNV is voorstander van dergelijke Taxiverordeningen, omdat de chauffeurs ermee uit de anonimiteit worden gehaald en het leidt tot een verbetering van de kwaliteit en het taxibeleid.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket