De focus van de Amsterdam Drone Week (ADW) lag dit jaar op nieuwe ontwikkelingen in de dronetechnologie en het tonen van de kansen die deze ontwikkelingen bieden voor maatschappelijke vooruitgang, zoals slimme mobiliteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd was er ook aandacht voor de mogelijke risico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van drones. Die risico’s zijn veelomvattend en strekken zich uit van vliegveiligheid tot maatschappelijke dreigingen.

Misbruik van civiele drones beperken

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ging in gesprek met deelnemers van de ADW om de aandacht te vestigen op risico’s en alle aanwezigen oproepen om mee te denken over oplossingen waarmee we dreigingen het hoofd kunnen bieden. Met behulp van de aanwezige experts wou hij komen tot een lijst van concrete aanbevelingen over maatregelen die overheden én de industrie kunnen nemen om het risico op misbruik van civiele drones te beperken. 

“Ik hoop met deze aanbevelingen te komen tot afspraken voor de verantwoorde productie en gebruik van civiele drones, waarmee het risico op misbruik zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Als deze aanbevelingen zich daartoe lenen, zal ik mij ervoor inzetten deze ook internationaal te agenderen zodat ze in zoveel mogelijk landen worden overgenomen.”, aldus een schrijven van Stef Blok na afloop aan de Kamer.

De Amsterdam Drone Week (ADW) is georganiseerd op initiatief van de Amsterdam RAI en de European Union Aviation Safety Agency (EASA). Dit internationale congres is gericht op de commerciële drone industrie en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Primair verantwoordelijk voor regelgeving

Lees ook  Taxi Expo ’23: het raamwerk voor innovatie en samenwerking in de taxibranche

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is primair verantwoordelijk voor de regelgeving omtrent de inzet van civiele drones. Dit ministerie heeft een aanjagende rol gespeeld bij de ontwikkeling van nieuwe Europese regelgeving ten aanzien van civiele drones, die toeziet op veilig dronegebruik en het aankomende jaar wordt geïmplementeerd. 

Tegelijkertijd is het toezien op veilig dronegebruik een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere ministeries, waaronder het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door andere landen te mobiliseren om zich aan te sluiten bij gemaakte afspraken en door internationaal samen te werken om dreigingen te adresseren.

Blok wil benadrukken dat het initiatief onderdeel was van de bredere inzet van het kabinet om opvolging te geven aan de motie-Koopmans c.s. inzake de dreigingen die voortvloeien uit het gebruik van nieuwe technologieën als onderdeel van wapensystemen.

Lees ook: De winnaars van de Drone Awards 2019 zijn bekend

Drone met digitale camera
Drone met digitale camera
Winnaars Drone Awards 2019
Print Friendly, PDF & Email