Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De afweging van de chauffeur of veilig vervoer voor zijn passagier mogelijk is krijgt eindelijk een belangrijker status. Om ook die passagiers, die omwille van de aard van hun beperking of de uitvoering van hun rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel beschikken, veilig vervoer te kunnen bieden werd de code VVR vanaf 1 januari 2022 aangepast. Het uitgangspunt van de code VVR blijft om praktische handvatten te bieden om veilig vervoer voor een zo breed mogelijke groep te realiseren. Toch wordt de inschatting van de chauffeur steeds belangrijker en zijn eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de passagiers. Het is van belang dat hij of zij op basis van de code een juiste afweging kan maken of veilig vervoer mogelijk is.

Code VVR

De stakeholders van ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) zetten zich maximaal in voor veilig vervoer van rolstoelinzittenden. Het resultaat hiervan is een code, die richting geeft aan de omgang met het vervoer van rolstoelinzittenden en een beschrijving geeft van de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan. Om zowel passagiers als vervoerder meer duidelijkheid te verschaffen, is de afgelopen jaren onderzocht welke mogelijkheden en onmogelijkheden in de praktijk ontstaan. Er zijn veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden en is er veel bereikt. 

Door fabrikanten zijn meerdere complexe combinaties van rolstoelen onderzocht om deze crashtestveilig te maken, is er voorlichting gegeven en zijn door vervoerders trainingen gevolgd. Bovendien is er (nog) meer inzicht gekomen in de complexiteit van praktijk en wetgeving. Deze geactualiseerde versie van de Code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het ‘Platform Code VVR’, bestaande uit TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer en de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned. De actualisatie vond plaats binnen de werkgroep Code VVR, waarbij werd samengewerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en, voor de inbreng van het reizigersperspectief, met de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In) en ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Lees ook  Gevaar op de weg: ILT grijpt in bij vervoer gevaarlijke stoffen
(Tekst loopt door onder de foto)
zorgvervoer op maat

Deze vernieuwde Code VVR is een rechtstreekse voortzetting van de Code VVR die in 1999/2000 met steun van de overheid is opgezet door een keur van veldpartijen i.s.m. het kennisinstituut KBOH, in 2007 opgegaan in Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. De code is geactualiseerd naar de huidige stand van inzichten en wet- en regelgeving.

veiligheid

Rolstoelinzittenden mogen verwachten dat zij een gelijk niveau van bescherming geboden krijgen als niet-rolstoelgebonden passagiers. Dit laatste noemen we het gelijkheidsbeginsel en deze code is mede op deze beide beginselen gebaseerd. Het toegankelijkheidsbeginsel uit het VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking stelt dat iedereen dezelfde rechten heeft op het gebied van toegankelijkheid en participatie in de maatschappij. Daarbij hoort het recht op vrije keuze van mobiliteitsmiddelen. Veilig vervoer bestaat uit een keten van de rolstoelpassagier, rolstoel, vastzetsysteem, voertuig, chauffeur en vervoerder. De zwakste schakel bepaalt de veiligheid van het vervoer. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid niet lijdt onder onwetendheid, haast en toegeeflijkheid is in de code VVR al sinds jaar en dag opgetekend waaraan het vervoer van rolstoelinzittenden dient te voldoen. Kan de rolstoelinzittende niet veilig worden vervoerd, dan moet in het belang van alle partijen het vervoer geweigerd worden. Vervoer veilig of vervoer niet!

Lees ook: Rijdende rechter spreekt zich uit omtrent code VVR