Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Arbeidsinspectie heeft meldingen als niet relevant aangemerkt en daarom hebben deze meldingen niet tot verdere opvolging geleid.

De Arbeidsinspectie houdt op verzoek van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar werkwijze tegen het licht om te zien waar verbetering mogelijk is. De eerste bevindingen daarvan en lessen die de Arbeidsinspectie getrokken heeft, zijn ondertussen in een rapportage  aan Karien van Gennip verwerkt. De Minister verwelkomt dat de Arbeidsinspectie de eigen werkwijze tegen het licht houdt en ziet deze maatregelen als een belangrijke stap in de goede richting.

Wel gaat hij met de Arbeidsinspectie verder in gesprek over hoe de werkwijze verder verbeterd en transparanter kan worden. Daarbij betrekt hij ook welke gevolgen de lessen hebben op het  afwegingskader, zoals dat voortvloeit uit de arbeidsomstandighedenregelgeving, ook in relatie tot de positie van de individuele melder, waaronder (oud) medewerkers.

verbeterpunten

Voor gezonde en veilige werkomstandigheden is het gesprek van werkgever en werknemers en in het geval van Schiphol als opdrachtgever of ‘host’ van bedrijven, van schoonmaak en horeca tot cargo en overslag, erg belangrijk. Het actief stimuleren van werknemersparticipatie, via ondernemingsraden en werknemersvertegenwoordiging, en het actief betrekken van vakbonden, draagt bij aan het bewaken van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Cruciaal is dat de drempel om misstanden te melden bij de inspectie laag moet zijn. De situatie rondom de bagage-afhandeling wijst uit dat het wenselijk is dat de Inspectie de drempel zo laag mogelijk maakt voor bedrijfsartsen om de Inspectie te raadplegen of te betrekken bij verbeteringen die werkgevers moeten doorvoeren. De Arbeidsinspectie wil daarom de bestaande contacten met de beroepsvereniging van bedrijfsartsen over met name gevaarlijke stoffen verder verbreden. Dit is ook opgenomen in het onlangs gepubliceerde Meerjarenplan 2023-2026.

Lees ook  Schiphol: kabinet komt met nieuw pakket maatregelen tegen geluidsoverlast
(Tekst loopt door onder de foto)
DVDP

Het onderscheid tussen landside en airside is onontkoombaar op een luchthaven. Tegelijk ligt in deze afscheiding een risico van onzichtbaarheid en onvoldoende instructie en toezicht door de werkgever, en toezicht door de toezichthouder, besloten. De Inspectie zal bij haar  risicobeoordeling, zowel actief als reactief, dit aspect een zwaardere weging geven.

meldingen

De Arbeidsinspectie gaat in de rapportage ook in op de stand van zaken van het handhavingstraject op het gebied van fysieke belasting in de bagageafhandeling. In dat verband merkt de Minister op dat hij in de antwoorden op eerdergenoemde Kamervragen heeft aangegeven dat bij de Arbeidsinspectie geen relevante meldingen zijn ontvangen op het gebied van fysieke belasting van bijvoorbeeld personeel, bedrijfsartsen, ondernemingsraden of vakbonden.

De Arbeidsinspectie heeft deze week gemeld dat er in de jaren 2015 -2022, voorzover nu bekend, zeven meldingen bij de Arbeidsinspectie zijn binnengekomen in relatie tot fysieke belasting. Daarvan zijn er, aldus de Arbeidsinspectie, twee direct te relateren aan de bagageafhandeling. De Arbeidsinspectie heeft deze meldingen als niet relevant aangemerkt, omdat er volgens het afwegingskader dat de Arbeidsinspectie hanteert sprake was van ‘een niet zware overtreding’. Daarom hebben deze meldingen niet tot verdere opvolging geleid.

rapportage

In de rapportage geeft de Arbeidsinspectie inzicht in haar toezichtactiviteiten in algemene zin op Schiphol. Ik constateer dat in de afgelopen tien jaar de Arbeidsinspectie op basis van risicogerichte projecten bij circa 400 op Schiphol actieve werkgevers inspecties heeft uitgevoerd; bij 160 daarvan werden in totaal ruim 600 overtredingen geconstateerd. Daarnaast leidden circa 500 meldingen over op Schiphol actieve werkgevers tot circa 1.150 geconstateerde overtredingen. Tevens zijn 190 ongevalsonderzoeken uitgevoerd. Ook nam de Inspectie in totaal ruim 1000 ontheffingsaanvragen in behandeling en verplichte kennisgevingen in ontvangst.

Lees ook  Schiphol: kabinet komt met nieuw pakket maatregelen tegen geluidsoverlast
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket