Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Om aan klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen bij te dragen, streven alle deelnemende partijen ernaar om het mogelijk te maken dat het consumententaxivervoer per 1 januari 2025 volledig ZE is in de deelnemende gemeenten. Het taxivervoer bestaat uit twee deelmarkten, namelijk de opstap- en de bestelmarkt. 

Onder ‘Zero-Emissie’, afgekort: ZE en ook wel emissievrij genaamd, wordt verstaan dat een voertuig geen vervuilende uitstoot bij de uitlaat heeft. Dit is dus gerekend vanaf de energieopslag in het voertuig tot en met de aandrijving (ook wel Tank-to-Wheel geheten). Als eerste randvoorwaarde  werd gesteld dat er voldoende geschikte voertuigen zijn op de markt, zowel personenauto’s als busjes. Voor personenauto’s is de consensus onder de partijen dat hier al aan voldaan wordt. Voor reguliere busjes is de inschatting dat er voldoende modellen in aantocht zijn maar dit geldt niet voor rolstoelbusjes. Daarnaast moet er voldoende laadinfrastructuur zijn met toereikende netaansluitingen en/of waterstoftankinfrastructuur, om ZE taxivervoer mogelijk te maken.

Sommige gemeenten hebben de ZE Routekaart Consumententaxi ondertekend met als onderdeel daarvan het opstellen van een Plan van Aanpak in overleg met KNV. De gesprekken over deze plannen van aanpak vinden momenteel plaats waarbij onderwerpen als de datum waarop sprake moet zijn van volledig uitstootvrije taxi’s, de laadinfrastructuur, het gebruik van OV-banen door taxi’s en subsidie- of fiscale mogelijkheden om het aanschaffen van elektrische voertuigen te bevorderen aan de orde komen. Opvallend detail in de gemaakte overeenkomst is dat partijen overeen zijn gekomen dat de nakoming van de afspraken van de Routekaart niet in rechte afdwingbaar is. Uitstappen kan al binnen drie maanden.

Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen

"Medio 2022 evalueert de Rijksoverheid de harmonisering van het milieuzonebeleid. In die evaluatie wordt expliciet gekeken naar de mogelijkheid om het instrument ‘ZE zone’ mogelijk te maken voor consumententtaxivervoer, waardoor het gebruik van ZE voertuigen afgedwongen zou kunnen worden."

(Tekst loopt door onder de foto)
Randvoorwaarde is dat er voldoende laadinfrastructuur met toereikende netaansluitingen zijn

De gesprekken vinden plaats met Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Tilburg en Eindhoven. Daarnaast heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de gemeente ’s-Hertogenbosch over een autoluwe binnenstad en de plaats van taxi’s daarin. Het gebruik van ZE voertuigen voor consumententaxivervoer moet betaalbaar zijn ten opzichte van het gangbare niet-ZE alternatief vanuit het perspectief van Total Cost of Ownership (TCO) rekening houdend met verschillende bedrijfsvoeringstypen. 

Organisatie en governance

Onder consumententaxivervoer wordt verstaan het personenvervoer per auto of busje tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer en niet zijnde contractvervoer. Een stuurgroep stuurt op hoofdlijnen. In deze stuurgroep nemen twee Gemeenten, één Bedrijf, de Rijksoverheid en KNV plaats op directeursniveau. De Rijksoverheid vervult de voorzittersrol en neemt het initiatief tot inrichting van de Stuurgroep. De Stuurgroep overlegt minimaal eens per kwartaal. Het Projectteam bestaat uit alle Partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van input aan het ZE Taxi Team, het delen van kennis en ervaring en dragen bij aan het uitzoeken en ontwikkelen van zaken. Zij toetsen bovendien voorstellen van het ZE Taxi Team. Daarnaast vervullen zij een ambassadeursrol richting de sector. Het ZE Taxi Team wordt gevormd door de Rijksoverheid, als initiatiefnemer in deze fase. De Rijksoverheid kan ervoor kiezen om externe ondersteuning en/of expertise hiervoor in te schakelen.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

De afdwingbaarheid van zero emissievervoer is een belangrijk aspect in de haalbaarheid van de doelstelling. Daarbij is het essentieel dat deze afdwingbaarheid geldt voor zowel de opstap- als de bestelmarkt, dat wil zeggen dat er voor beide deelmarkten gelijke eisen gelden ten aanzien van het gebruik van ZE voertuigen. Dat is nodig om te voorkomen dat chauffeurs bij het stellen van eisen aan de ene deelmarkt zich naar de andere deelmarkt bewegen om niet aan die eisen te hoeven voldoen. Partijen spreken de intentie uit om het per 1 januari 2025 mogelijk te maken om het gebruik van ZE voertuigen voor consumententaxivervoer te verplichten, voor die gemeenten die aan de genoemde condities voldoen. Een dergelijke verplichting dient als sluitstuk van de in deze routekaart afgesproken transitie. De besluitvorming over eventuele invoering van een dergelijke verplichting, inclusief de condities.

Lees ook: Pitane Mobility zet vol in op mobiele taxisoftware