Print Friendly, PDF & Email

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren heeft vandaag de Kamer geinformeerd over de planning van de behandeling van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een nadere toelichting met betrekking tot de planning.

In een brief van 17 januari jl. heeft Ollongren uiteengezet hoe zij tot vernieuwing van de Wlb wil komen. Centraal daarin staat het advies van de Gezondheidsraad over de toelaatbaarheid van nieuwe technieken voor lijkbezorging.

De commissie uit de Gezondheidsraad die zich over dit advies buigt, werd voor de zomer geïnstalleerd. De minister verwacht het advies, dat mogelijk ook gevolgen kan hebben voor bestaande vormen van lijkbezorging, in het voorjaar van 2020.

Vernieuwing van de Wlb richt zich ook op de bestaande vormen van lijkbezorging. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Voor de vernieuwing van de Wlb is de minister gesprekken gestart met brancheorganisaties, beroepsverenigingen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Openbaar Ministerie, dit alles in afstemming met haar ambtsgenoten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.

Het overleg richt zich op de onderwerpen die zij heeft genoemd in haar brief van 17 januari jl., zoals bijvoorbeeld de verkorting van de termijn voor het ophalen van de asbus en de aanbevelingen van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

“Uiteraard betrek ik bij de voorbereiding van de vernieuwing van de Wlb ook de moties zoals aangenomen naar aanleiding van het notaoverleg ‘Naar een moderne uitvaartwet’ van 27 mei, zoals uiteen gezet in mijn brief van 28 juni. Ik zal uw Kamer medio november dit jaar informeren over de voortgang van deze voorbereidingen”, aldus drs. K.H. Ollongren.

Haar streven is om direct na het zomerreces van 2020 de Kamer te informeren over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het advies van de Gezondheidsraad en over de precieze inhoud en nadere planning van het wetstraject voor de vernieuwing van de Wlb. Ook zal zij daarbij ingaan, conform het verzoek van de heer Middendorp, op elementen van digitale nalatenschap. Dit vraagstuk wordt momenteel verkend in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees ook  Vaarwel racefiets: overheid pakt opgevoerde e-bikes aan

Lees ook: 

Naar de laatste rustplaats in stijl met The Cheetah, een rouwauto met luipaardprint

Pitane Blue