[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Met het verlichten van de maatregelen tegen het coronavirus, gaat ook het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven, weer langzaam op gang komen. Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

Op het ziekenvervoer van en naar nierdialyse en oncologische behandelingen na, viel het zorgvervoer bij het begin van de coronapandemie voor het overgrote deel of zelfs helemaal stil. Eind april jl. openden scholen voor speciaal basisonderwijs hun deuren weer en startten basisscholen op halve kracht. Daarmee kwam het leerlingenvervoer voor ongeveer 70% weer op gang.

In juni gaan de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs weer open en breidt het leerlingenvervoer zich dus verder uit. Een veiligheidsprotocol om dat mogelijk te maken verscheen enkele dagen geleden. Naast de nieuwe sector protocollen heeft het RIVM een protocol opgesteld voor het noodzakelijk vervoer voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. 

protocol zorgvervoer

Zorginstellingen willen in juni dagopvang voor volwassenen en jongeren weer opstarten. Daarnaast zullen ouderen en mensen met een fysieke beperking die daarvoor zijn geïndiceerd, het WMO-en Regiotaxivervoer in de eigen regio en Valys voor langere afstanden, weer meer gaan gebruiken. Ook het vervoer voor de WSW instellingen (sociale werkvoorzieningen) zal weer op gang komen. Voor al dit zorgvervoer verschijnt vandaag het protocol zorgvervoer.

Zorgvuldig afgewogen Voor het samenstellen van het protocol zorgvervoer is gebruik gemaakt van de expertise van zorgvervoerders en werknemersvertegenwoordigers, maar is ook advies ingewonnen bij het RIVM, de ministeries van VWS en OCW en verschillende andere stakeholders waaronder de VGN en cliëntenorganisaties. Zoals het RIVM in zijn ‘kaders’ aangeeft, moesten er voor de vervoersprotocollen afwegingen gemaakt worden tussen ‘het weer kunnen starten en opschalen’ en het respecteren van het uitgangspunt dat zoveel mogelijk afstand moet worden gehouden. 

Er moest ook rekening worden gehouden met het feit dat reizigers in het zorgvervoer dikwijls behoren tot de risicogroepen voor een besmetting met het coronavirus. Ook onder chauffeurs bevinden zich mensen die tot de risicogroepen behoren, ook voor hen moet het protocol bescherming bieden. Daarnaast is in ogenschouw genomen dat het zorgvervoer ‘het OV’ vormt voor de mensen die er op zijn aangewezen. Zonder, kunnen ze niet naar school of dagbesteding, huisarts of boodschappen doen en kunnen zij de noodzakelijke sociale contacten niet onderhouden.

Lees ook  Verspreiding aanvangstijden scholen lastig vraagstuk

De volgende afwegingen zijn gemaakt. Voor groepsvervoer is het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk een vaste samenstelling zal zijn. Voor volwassen zorgvervoer-reizigers is het aantal personen per voertuig gemaximeerd op vier in een taxi-bus en twee in een personenauto. Tenslotte is, in lijn met het OV, voorgeschreven dat de passagiers een mondkapje dragen, tenzij een lichamelijke of geestelijke beperking dat in de weg staat. Dit voorschrift is daarom in het vervoer van en naar dagopvang weggelaten. Het feit dat dit vervoer in beginsel in vaste groepen plaatsvindt, zorgt samen met de gezondheidscheck vooraf en de gemaximeerde voertuigbezetting voor veiligheid. 

realistische startdatum 7 juni

Die gezondheidscheck is voor alle categorieën reizigers voorafgaand aan het vervoer verplicht. In het zorgvervoer is sowieso altijd van te voren bekend wie er mee gaat. Meerkosten Bij het opstellen van de protocollen is impliciet ook rekening gehouden met het voorkomen van onnodige extra kosten. Bijvoorbeeld door in de voertuigen vier volwassen passagiers of acht kinderen/jongeren te blijven combineren. Toch zijn extra kosten onvermijdelijk, want er kunnen niet meer acht volwassenen in een voertuig gezamenlijk vervoerd worden, chauffeurs moeten beschermings- en schoonmaakmiddelen gebruiken voor de zorgvuldige uitvoering van de richtlijn en chauffeurs hebben door de hygiënemaatregelen bij iedere rit extra tijd nodig voor het reinigen en luchten van het voertuig.

Sociale partners zijn blij met de toezegging van de Minister van VWS dat meerkosten die publieke opdrachtgevers moeten vergoeden, door het Rijk zullen worden gecompenseerd. Zonder dit extra geld van het Rijk, zouden de mensen die van zorgvervoer afhankelijk zijn, de dupe worden. Sociale partners gaan er vanuit dat deze vergoedingen spoedig door het rijk aan de opdrachtgevers uitbetaald worden, zodat vervoerders de meerkosten op de kortst mogelijke termijn vergoed kunnen krijgen.

In plaats van I&W-protocol Met het open gaan van restaurants, musea, enz. zal het vervoer voor gewone consumenten naar verwachting heel langzaam herstellen. Vervoer van werknemers voor bedrijven komt op kleine schaal ook weer op gang, daar waar het half maart vrijwel helemaal stil was komen te liggen. Voor al deze vormen van taxivervoer is het sectorprotocol taxivervoer bedoeld. Dit protocol zal in de plaats komen van het protocol dat in het begin van de crisis door het ministerie van I&W voor het taxivervoer werd gepresenteerd.

Lees ook  Maximumtarieven voor taxivervoer per 2023

KNV: realistische startdatum 7 juni Voorzitter KNV Bertho Eckhardt is blij dat het vervoer weer op gang komt met behulp van de protocollen. Eckhardt: 

“Onze leden doen hun stinkende best om de reizigers en hun opdrachtgevers snel weer van dienst te zijn. Ik denk wel dat her en der nog chauffeurs zullen moeten worden geïnstrueerd en overleg moet plaatsvinden tussen vervoerders en gemeenten en zorginstellingen. Mij lijkt daarom maandag 7 juni een realistische startdatum voor het zorgvervoer.“, aldus Bertho Eckhardt. 

sector wacht al geruime tijd op regelgeving

Volgens Eckhardt is het ministerie van I&W nog bezig om, op basis van een advies van de RDW, regelgeving voor verkeersveilig gebruik van schermen in taxivoertuigen te maken. De sector wacht al geruime tijd op regelgeving die het aanbrengen van schermen juridisch mogelijk gaat maken Een scherm zou geschikt zijn om gedurende een rit de chauffeur en diens passagier(s) van elkaar te scheiden. In het zorgvervoer moet een chauffeur in veel gevallen assistentie bieden bij het in- en uitstappen en voor die momenten blijft een chirurgisch mondkapje zinvol als beschermingsmiddel.

FNV: chauffeurs met zorgen in overleg met werkgever Ook FNV-bestuurder Minke Jansma is blij met de twee extra protocollen: 

“We hebben nu voor het zorg- en taxivervoer drie sectorprotocollen met voorschriften voor veilig vervoeren en veilig werken: voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer, voor al het andere zorgvervoer en voor het taxivervoer voor consumenten en bedrijven.” 

De protocollen bieden duidelijkheid voor de chauffeur hoe er veilig gewerkt kan worden met minimale risico’s in het taxivervoer, daar waar chauffeurs zich toch nog zorgen maken over de veiligheid is het van belang hierover in gesprek te gaan met je werkgever, als je er niet uitkomt neem dan contact op met de vakbond.

CNV Vakmensen: protocol is levend document en kan aangepast worden als omstandigheden daarom vragen Bestuurder CNV Vakmensen Agostino di Giacomo Russo: 

“We hebben bij de start van het leerlingenvervoer gezien dat er weliswaar veel vragen opkomen bij onze leden, maar dat het gemiddeld genomen goed gaat. Misschien komen er de komende weken nog weer zaken op waar we op in moeten spelen met onze protocollen. Dan zullen we een update uitbrengen.“

Lees ook: Geen ‘disclaimer’ meer bij corona-protocol leerlingen VSO

Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
Print Friendly, PDF & Email