Translink ontvangt reisdata van alle OV-bedrijven in Nederland om transacties te kunnen verwerken In 2018 waren dat er ruim 2,72 miljard transacties. Translink is daarmee de plek waar alle reisinformatie samenkomt en van waaruit informatie beschikbaar wordt gesteld.

Hoe omgaan met OV-data in Nederland?

De reisdata zijn Translink toevertrouwd voor het verwerken van de transacties. Dat vertrouwen is een groot goed. Translink zorgt ervoor dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan en wil te allen tijde de reiziger kunnen uitleggen waar zijn privacygevoelige reisgegevens voor worden gebruikt. Net zoals de reiziger ervan uit kan gaan dat het juiste bedrag van het reissaldo wordt afgeschreven. Dat is waar Translink voor staat in het belang van de reiziger.

De vraag naar reizigersdata is groot en de roep om informatie snel beschikbaar te stellen klinkt steeds luider. Aan de andere kant zijn reizigersdata niet zonder meer beschikbaar en moet er een relatie zijn met de dienstverlening aan de reiziger. Ook moeten aanvragen worden getoetst aan wet- en regelgeving.

Aanvankelijk liep het aanvraagproces tussen alle betrokken partijen traag, maar alle partijen hebben hier van geleerd en er zijn inmiddels flinke stappen gezet. Translink helpt aanvragers van informatie bij het doorlopen van het aanvraagproces.

Translink oordeelt niet over informatieverzoeken. Daarvoor is een commissie waarin onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders en decentrale overheden zijn vertegenwoordigd“.

Translink werkt aan efficiëntere processen, een hogere productiviteit en informatie op maat. Bijvoorbeeld aan standaardisatie, waardoor aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld en heeft Translink een ‘bibliotheek’ met een standaard voor repeterende verzoeken.

Krachten bundeling met het CBS

Translink zoekt bij het ontsluiten van reizigersinformatie de samenwerking met andere partijen en heeft de krachten gebundeld met het CBS om samen tot nieuwe statistiek te komen over het openbaar vervoer. Verder ontwikkelen zij samen een landelijke OV-monitor waarin informatie beschikbaar wordt gesteld en gecombineerd met andere statistieken.

Het is in het belang van de reiziger dat het vervoers- en mobiliteitsbeleid is gebaseerd op volledige en juiste data. Translink beschikt als betaalhart in het OV over een schat aan reis- en transactiedata. Ze kunnen deze verrijken tot informatie, denk aan het bieden van inzicht in reispatronen en het gebruik van vervoerslijnen. De informatie die ze kunnen en mogen delen, die delen ze graag. Samen met vervoerders en overheden werkt Translink aan een open informatievoorziening over het OV.

De ov-chipkaart levert een schat aan reisdata op

Momenteel wordt in een CBS pilot samengewerkt met Translink aan de ontwikkeling van een landelijke ov-monitor, waarbij ov-chipkaartinformatie wordt gecombineerd met gegevens van het CBS. Vervoerders, overheden en gebruikers worden nauw betrokken bij de samenstelling van de ov- monitor en de uitkomsten worden als open data gepubliceerd. 

Het CBS kan de ov-data koppelen aan andere bij het CBS beschikbare databronnen, zoals gegevens over de plaats waar mensen wonen, werken en onderwijs volgen of bijvoorbeeld gegevens over autobezit of rijbewijzen. 

Dat kan voor overheden en vervoerders nog meer waardevolle inzichten opleveren in het gebruik van het openbaar vervoer, reispatronen en reismotieven van bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving (denk aan forenzen, studenten en ouderen).

Gegevensbescherming en privacy

Het beveiligen van gegevens en het beschermen van de privacy van personen en bedrijven is één van de kernwaarden van het CBS. Waarborgen voor privacy en gegevensbescherming zijn opgenomen in de CBS-wet. Het CBS heeft uitgebreide protocollen en procedures ingericht om privacy en gegevensbescherming te borgen. 

Het CBS laat ook geregeld externe audits op allerlei aspecten van informatiebeveiliging uitvoeren en het CBS blijft voortdurend tegen het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen toetsen of de privacy is geborgd.

Lees ook: Over MaaS valt nog veel uit te leggen in de sector

OV chipkaart
Print Friendly, PDF & Email